Електрически измервания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-4-2018
  •  231

ПРОДАДЕНА

Автор:П. Панайотова, В. Пеев
Издателство:Техника
Страници:320
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Електрически измервания. Учебник за II и III. курс на силнотоковите специалности на техникумите по електротехника. Панка Н. Панайотова, Веселин П. Пеев


СЪДЪРЖАНИЕ
Г лава 1. Общи сведения за измерванията...........

Г-1. Единици за измерване на физическите величини 1-2. Електрически еталони и образцови мерки. . . . '

1-3. Общи сведения за електрическите измервателни апарати за непосредствена оценка. .......

1-4. Общи конструктивни елементи на електрически те измервателни апарати за непосредствена оцёнка

Глава 2. Системи електрически измервателни апарати......

2-1. Магнитоелектрически измервателни апарати . . . . 2-2. 

Електродинамични и феродинамични измервател ни апарати . .................

2-3, Електромагнитни измервателни апарати. ....

2-4. Електростатични измервателни апарати.....—

2-5. Индукциопни измервателни апарати .......

2-6. Топлинни измервателни апарати.........

2-7. Магнитоелектрически измервателни апарати с токопреобразуватели ................

Г лава 3. Галванометри и логомери............. ... .

3-1. Галванометри......... 

3-2. Логомери ...... .............

Глава 4. Измерване на ток и напрежение............ .

4-1. Измерване на постоянен и променлив ток.

4-2. Измерване на напрежение . . .

Глава 5. Измерване на съпротивления.............

5-1. Измерване на съпротивление с амперметър и волтметър ....................

5-2. Сравнителни методи за измерване на съпротивление........

5-3. Измерване на съпротивление само с волтметър . . .

5-4. Омметри-волтметри .....

5-5. Омметри-логомери (индуктори) . ..

5-6. Измерване на изолационното съпротивление на

електрическа верига без напрежение. . ......

,5-7. Измерване на изолационното съпротивление на мрежа под напрежение..........

5-8. Измерване на съпротивлението на заземители. ..

5-9. Мост на Уитстон*................

5-10. Мостове за променлив ток. .в . . . .

5-11. Двоен мост ..................

Глава 6. Измерване на мощност................

6-1. Измерване на мощност при постоянен ток с ам перметър и волтметър

6-2. Измерване на мощност при постоянен ток с ват метър ............

6-3. Измерване на активната мощност на еднофазе променлив ток и на трифазна уравновесена сис тема

6-4. Измерване на активна мощност на трифазна неуравновесена трипроводна и четирипроводна система . 120

6-5. Измерване на активната мощност на трифазна трипроводна система с два еднофазни ватметъра .... 123

6-6. Трифазни ватметри ............... 126

6-7. Включване на ватметри посредством измервателни трансформатори ......".......... 127

6-8. Измерване на реактивната мощност на еднофазна

и на трифазна уравновесена система....... . • 128

6-9. Измерване на реактивната мощност на трифазна трипроводна и четирипроводна неуравновесена  система..... ........131

Г л а в а 7. Измерване енергия................. . 134

7-1. Електромери за постоянен ток . . ........136

7-2. Еднофазен индукционен електромер .......141

14 1 7-3. Регулиране на индукционни електромери . .. . 145

29 7-4. Трифазни електромери .............149

29 7-5. Неправилни включвания на трифазните електромери с два измервателни елемента.........151

33 7-6. Измерване на реактивна энергия.........159

37 7-7. Двойнотарифни електромери...........163

Г л а в а 8. Компенсатори и компенсационни измервателни методи. . . 164

8-1. Устройство и принцип на действие на компенсаторите за постоянен и променлив ток........164

8-2. Преносни компенсатори (потенциометри).......168

8-3. Приложение на компенсаторите за постоянен ток . . 171

8-4. Приложение на компенсаторите за променлив ток . . 176

59 Г л а в а 9. Измерване на различни електрически величини. .... 177 62 9-1. Измерване на фактора на мощността ........ 177


в‘2 9-2. Измерване на честота ..............184

72 9-3. Измерване на индуктивност и взаимна йндуктивност........................187

9-4. Измерване на капацитет .............191

79 9-5. Измерване | на диелектрична проницаемост.....195

9-6. Определяне на фазовата поредност на трифазна система ......................197

Г лава 10. Записващи електрически измервателни апарати и осцилографи....................198

10-1. Записващи електрически измервателни апарати . . 198

11-2. Осцилографи .................201

Г л а в а 11. Преобразуватели на неелектрически величини в електрически ...... ..............................204

97 11-1. Основни понятия за преобразувателите на неелек-

101 - трически величини в електрически. Реостатни,

105 тензометрични и термосъпротивителни преобразуватели........... 204

112 11-2. Индуктивни и капацитивни преобразуватели .... 207

11-3. Фотоелектрически, термоелектрически и, йониза-

112 ционни преобразуватели............209

Г л а в а 12. Магнитни измервания ................212

12-1. Измерване на манитен поток...........212

12-2. Измерване на магнитна индукция .........214

12-3. Определяне на загубите във феромагнитни материали ..............,,.......216

12-4. Измерване на интензивността на магнитното поле .......................219

Г л а в а 13. Телеизмервания ...................220

13-1. Общи бележки .......................220

13-2. Класификация на телеизмервателните системи. . . . 221

Глава 14. Лабораторни упражнения по електрически измервания. . 227

14-1. Общи указания за провеждане на лабораторните

упражнения ...................228

14-2. Спомагателни апарати и съоръжения........ . 231

Глава 15. Измерване на ток и напрежение............235

Упражнение 1. Измерване на постоянен ток......235

Упражнение 2. Измерване на променлив ток......239

Упражнение 3. Измерване на постоянно напрежение. . . 242

Упражнение 4. Измерване на променливо напрежение . . 245

Г л а в а 16. Измерване на съпротивления.............248

Упражнение 5. Измерване на съпротивление с амперметър и волтметър............248

Упражнение 6. Измерване на съпротивление по сравнителни методи и само с волтметър .. . . .251

Упражнение 7. Измерване на съпротивление с Уитстонов

и Томсонов мост...........254

Упражнение 8. Определяне на мястото на повреди във

въздушни и кабелни линии.......258

Упражнение 9. Измерване на специфичното съпротивление на метали и сплави................263

Упражнение 10. Измерване на изолационно съпротивление с волтметър и с индуктор. . . . 265

Упражнение 11. Измерване на съпротивлението на заземитсли ...............268

Глава 17. Изследване на електрически вериги...........269

Упраокнение 12. Изеледпане на електрическа верига с последователно свързани съпротивления 269 

Упражнение 13. Изследване на електрическа верига с паралелно свърз;.ни съпротивления. . . . 271 

Упражнение 14. Изследване на електрическа верига със

смесено свързани съпротивления.....273

Г л а в а 18. Измерване на мощност................ . 275

Упражнение 15. Измерване на мэщност при постянен ток с амперметър и волтметър.......275

Упражнение 16. Измерване на мощност при постоянен и при променлив ток с ватметър .... 278

Упражнение 17. Измерване на активната мощност на трифазна неуравновесена система .... 283 

Упражнение 18. Измерване на реактивна и привидна мощност .............285

Упражнение 19. Измерване на честотата на променлив ток и фактора на мощността.....288

Упражнение 20. Измерване на реактивно съпротивление

Г л а в а 19. Компенсационни измервателни методи.........289

Упражнение 21. Измервания с компенсатор за постоянен ток ................291

Г л а в а 20. Измерване на енергия и изследване на електромери .... 291

Упражнение 22. Измерване на активната енергия на еднофазна система. Изследване на еднофазен «индукционен електромер . . . 294

Упражнение 23. Проверка на еднофазен индукционен електромер по х ронометричен метод . . 297

Упражнение 24. Проверка на еднофазен електромер с контролен електромер. . , 302 

Упражнение 25. Измерване на активна енергия в три-фазна система. Изследване на проверка на трифазен електромер за активна енергия ..............306

Упражнение 26. Измерване на реактивна енергия. Проверка и изследване на електромери за реактивна енергия. ......... 310

Упражнение 27. Ватметричен метод за измерване на загубите във феромагнитни материали. . . 314

о1


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.