Допуски, сглобки и технически измервания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-4-2018
  •  257

ПРОДАДЕНА

Автор:Л. Николов, К. Дамянов
Издателство:Техника
Страници:254
Корици:Твърди
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Допуски, сглобки и технически измервания. Любозар Николов, Константин Дамянов (Учебник за техникумите по механотехника)

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор..................................................................5

Част I. Допуски и сглобки

Глава I. Основни понятия за взаимозаменяемост

1. Същност и задачи на взаимозаменяемостта............................7

2. Основни термини и определения — БДС 250—59 ......................12

3. Хлабина..........................................................16

4. Стегнатост......................... . . . 18

5. Сглобки.......................•............21

6. Системи на нагаждане......•................................23

Глава II. Точност на обработката

‘ 1. Класове на точността и допускова единица . .........................28

2. Точност на повърхнините и формите на машинните детайли............32

а. Макрогеометрия на повърхнините........33

б. Микрогеометрия на повърхнините.........•..........37

3. Степенуване грапавостта на обработените повърхнини..................41

4. Означаване на грапавостта на повърхнините ........................42

5. Подбиране грапавостта на повърхнините..............................44

Глава III. Допуски и сглобки на гладки цилиндрични съединения в системата БДС

1. Особености на сиаемата БДС за размери от 1 до 500 mm............48

2. Особености на системата БДС за размери до 1 mm....................54

3. Особености на системата БДС за размери над 500 до 10 000 mm .... 55

4. Определяне на граничните отклонения................................56

Глава IV. Приложение и подбиране на сглобки за гладки цилиндрични съединения

1. Основни правила за приложение на системата БДС в интервала от 1 до 500 mm....................................................62

2. Приложение на сглобките в системата БДС за размери от 1 до 500 mm . 64

а. Подвижни сглобки............................................64

б. Преходни сглобки................•..........73

в. Пресови сглобки . . ..........................77

3. Влияние на температурата върху характера на сглобките..............84

4. Означаване на допуските и сглобките върху чертежите................86

5. Задачи за подбиране на сглобки за гладки цилиндрични съединения чрез използуване на таблиците по БДС ............................89

Г л а в а V. Международна система допуски и сглобки — ISA

1. Създаване и принципи на ISA ......................................94

2. Характерни белези на ISA..........................................95

3. Сравнение между БДС и ISA........................................100

Глава VI. Допуски и сглобки на търкалящите лагери

1. Общи понятия на търкалящите лагери и класове на точност при тях . . 103

2. Допуски и сглобки на присъединителните повърхнини на търкалящите

лагери ...........................105

3. Подбиране сглобките на търкалящите лагери............107

Глава VII. Допуски и сглобки на гладки конични съединения

1. Общи понятия и елементи на гладките конични съединения......111

2. Видове сглобки на гладките конични съединения ..........114

3. Влияние на отклоненията на диаметрите и на ъгъла на наклона на конуса

върху базоразстоянието на коничното съединение ........115

4. Определяне допуските на параметрите на коничното съединение ... 121

Глава VIII. Допуски и сглобки на шпонкови и шлицови съединения

1. Общи понятия за шпонковите съединения.............'122

2. Допуски и сглобки на шпонковите съединения...........124

3. Общи понятия за шлицовите съединения .............126

4. Допуски и сглобки на правостенните шлицови съединения......128

5. Допуски и сглобки на еволвентните шлицови съединения.......133

Глава IX. Допуски и сглобки на резбови съединения

1. Основни понятия................................................134

2. Взаимозаменяемост на резбите ..................137

3. Взаимозаменяемост на цилиндричните резбови съединения ......139

4. Взаимозаменяемост на коничните резбови съединения ................140

5. Допуски и сглобки на резбовите съединения ............140

а. Допуски и сглобки на цилиндричните резбови съединения ... 140

б. Допуски^и сглобки на коничните резбови съединения......149

Г лава X. Допуски и сглобки на зъбните предавки

1. Общи понятия.........................150

2. Допуски на цилиндричните зъбни предавки.............155

3. Норми на точността и страничната хлабина ............162

4. Означаване на зъбните предавки..................162

Част II. Технически измервания

Г лава XI. Измервания и измервателни инструменти

1. Основни понятия при измерването ...............163

2. Международна метрична система за измерване на дължини......163

3. Грешки при измерването ....................165

4. Класификация на измервателните методи............................166

5. Класификация на средствата за измерване .............167

6. Проверка на успоредносттта и перпендикулярности на осите.....176

7. Уреди за измерване на ъгли и конуси...............177

Глава XII. Гранични калибри
1. Основни понятия........................181

2. Класификация на граничните калибри...............182

3. Температура при измерването..................185

4. Измервателен натиск ......................185

5. Форма на контактната повърхност на калибрите..........186

6. Допуски на калибрите .....................187

7. Браковъчни (бракователни) калибри за качествен контрол ......188

8. Приемателни калибри......................189

9. Контролни калибри .......................190

10. Означаване и маркиране на калибрите ................190

11. Уреди за измерване на резби..................191

Глава XIII. Средства и методи за контролиране на зъбните колела

1. Измерване дебелината на зъба ..................199

2. Измерйане основната стъпка на цилиндрични зъбни колела с еволвентен

профил...........................202

3. Измерване дължината на общата нормала..............204

4. Измерване радиалното биене на зъбните колела ......................207

Глава XIV. Оптични измервателни уреди

1. Оптиметър...........................209

2. Ултраоптиметър.........................214

3. Инструментален микроскоп....................214

4. Проекционни измервателни уреди (проектори)............217

Глава XV. Пневметични измервателни уреди

1. Пневматичен измервателен уред с воден манометър.........219

2. Измерване грапавостта на обработените повърхнини ........221

3. Профилографи .........................225

Литература ...........................228

Приложения ...........................229

о1

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.