Инвестиции. Анализ и управление на инвестиционни портфейли

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-4-2018
  •  284

ПРОДАДЕНА

Автор:Пламен Орешарски, Маргарита Главева
Издателство:ИК "УНСС"
Страници:435
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 290 Състояние: Добро
Инвестиции. Анализ и управление на инвестиционни портфейли. Пламен Орешарски, Маргарита Главева

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по финансов мениджмънт.

УВОД
Да се пише книга за инвестициите, си е истинско предизвикателство - това е проблематика, която интегрира в себе си знания за всички раздели от областта на финансите. Доколко този опит е успешен, е друг въпрос - оценката изцяло принадлежи на читателската аудитория.

Дълго време след като бяха готови основните части на книгата обмисляхме какво да се напише в тези начални редове. Имаше различни съвети - някои от колегите си представяха, че в тях трябва да доминира наукообразното начало, други настояваха да бъде подбран подходящ анекдот, докато трети съветваха уводът да бъде спестен - нали има въведение, при това доста обширно. Накрая бе решено, че кратка встъпителна част няма да навреди на цялостния облик на изложението.

Какво можете да намерите в тази книга? От въведението ще придобиете обща представа за процеса на влагане на пари, за участниците на пазарите на финансови инструменти, за самите инструменти и за основните термини, които постоянно ще срещате по-нататък в коментарите. В следващите няколко глави ще бъдат представени функционирането на пазарите на финансови инструменти, ключовите акценти на модерната портфейлна теория и утвърдените схващания за пазарното равновесие. Ще бъдат представени основните класове финансови инструменти - ценните книжа с фиксиран доход, дяловите инструменти, дериватите, капиталовите хибриди, иновативните и синтетичните финансови продукти. Ще погледнем на тях през призмата на портфейлния мениджър, т.е. ще засегнем тези техни характеристики, които ги идентифицират в ролята им на портфейлни активи. Едва след това ще навлезем в проблематиката на анализа на финансовите пазари, стратегиите за управление на портфейли, техниките за защита и за измерване на постиженията на порт-фейлните селекции. Ще бъде представена институционалната страна на процеса на управление на портфейли — инвестиционните и квазиинвестиционните фондове. Накрая е представен преглед на регулаторната реформа на финансовите пазари, като е поставен акцент върху регулирането на пазарите в ЕС и на участниците в тях.

Какво няма да намерите в тази книга? Със сигурност няма да откриете универсална рецепта за правене на пари, защото такава не съществува или поне ние не я знаем. Пък и дори да я знаехме, защо трябва да я споделяме с по-широка публика...!? В повечето случаи не са обобщени и окончателни становища по коментирани въпроси - не защото нямаме свои възгледи по тях, а поради желанието ни да предоставим тази възможност на читателите. Няма да прочетете детайлни пояснения и за глобалната финансова и икономическа криза - такава, каквато я наблюдаваме в последните години, защото целите на настоящата 
разработка са представяне на базисните принципи, закономерности на инвестиционния процес, а не на отклоненията от тях.

Задълбоченото изучаване на основните раздели на инвестициите - анализа и оценките на финансовите инструменти и селектирането им в различни портфейлни конструкции, изисква сериозни познания на широк кръг математико-статистическите методи. В тази книга е възприет по-прагматичен подход, тя ограничава формализациите до най-необходимите за разбирането на коментираните въпроси. През последните години се случиха драматични събития на глобалните капиталови пазари - те преживяха период на възход, последван от най-голямото падение в цялата си нова история. Нещо повече, сътресенията на капитало-вите пазари бяха в основата на най-голямата финансова и икономическа криза от последните десетилетия. В резултат на тези шокове днес участниците в инвестиционния процес са силно разколебани в системата, а световният финансов ред е в процес на изграждане на нова финансова архитектура. В настоящата разработка обаче ще се задоволим с маркиране само на генералните фактори и предпоставки за кризата и последиците й върху финансовите пазари и инвестициите във финансови инструменти, без да се отклоняваме в съпътстващи разсъждения на етапите на протичане на спадовете на финансовите и капиталовите пазари и дефектите на протеклите през 90-те години на миналия век процеси на дерегулация на същите пазари - процеси, които предпоставиха финансовия и икономическия колапс.

Здраво книжно тяло, неизползвана книга, последните страници са намокрени (релефни), няма слепнали, безпроблемна книга за ползване.

о1

Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.