Управление на оборотния капитал

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-4-2018
  •  144

Автор:Евгени Райков
Издателство:ИК "УНСС"
Страници:172
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 290 Състояние: Мн. добро
Управление на оборотния капитал. Евгени Райков. Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по финансов мениджмънт.

Увод
Настоящият учебник е предназначен за студенти в дистанционна форма на обучение в магистърска образователно-квалификационна степен по специалността „Финансов мениджмънт”. Темите са насочени към представяне на съществените аспекти от краткосрочно-то управление на компанията и в частност на оборотния капитал. Изложението има ясно изразена практическа насоченост и е изградено на баланса между постиженията на корпоративните финанси в областта на теоретичната обосновка на проблемите на текущото управление на фирмата и съвременните реалности в оперативната дейност на фирмите по света и в България.

Съдържанието на учебника се състои от десет основни глави, които покриват всички основни финансови аспекти на краткосрочната дейност на предприятията - от осигуряването на източниците за краткосрочно финансиране до инвестирането на оборотния капитал в краткотрайните активи. В първа глава се разглеждат същността и елементите на оборотния капитал. Поставя се акцент върху ролята и функциите на финансовия мениджър, представянето на основните дефиниции в областта на краткосрочното финансиране, структурата и елементите на оборотния капитал и разходите, свързани с тяхното формиране и преобразуване. Във втора глава се прави подробен анализ на елементите на краткотрайните активи и краткосрочните задължения и се разглеждат връзките между тяхното изменение, финансовите резултати и формирането на паричните наличности на фирмата. В трета глава се предлагат различни стратегии за финансиране на активите на компанията и в частност на тези от тях със срок на използване до една година. Сериозно внимание се обръща на влиянието на промените в оборотния капитал върху оценката на ефективността на бъдещите инвестиционни проекти на компанията. В четвъртата част от изложението се представят проблемите на обращаемостта и ликвидността на активите. В пета глава се прави преглед на методологията за определянето на цикъла на обращаемост на оборотните средства и някои специфични особености при използването на този подход в практиката. В шеста глава се разглеждат обстоятелствата, свързани с формирането и използването на материалните запаси, незавършеното производство и запасите от готова продукция във фирмата и се предлагат модели за тяхното оптимизиране чрез намаляване на разходите и влияние върху стойността им. В седма глава се съсредоточаваме върху управлението на паричните наличности и начините за определянето на оптималния паричен баланс. Осма глава представя последователно етапите по съставянето на краткосрочни финансови планове за по-ефективно управление на оперативната дейност на предприятието, както и някои допълнителни методи за управление на паричните наличности и ролята на краткосрочното инвестиране в ценни книжа при тези процеси. В девета глава отделяме внимание на източниците на краткосрочно финансиране с акцент върху сложните и многообразни аспекти на кредитната политика на компанията. Десета глава съдържа основните подходи за кредитен анализ и вземане на решение, възможностите за ограничаване на въздействието на кредитния риск и контрола върху вземанията от клиенти. Обръщаме внимание на вечния икономически проблем за моралния риск и неблагоприятния избор при управлението на оборотния капитал.

Авторът на учебника е доктор по икономика и главен асистент към катедра „Финанси” при Университета за национално и световно стопанство — София.

Научните му интереси са в областта на инвестициите, корпоративните финанси и финансовия мениджмънт.

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано (незначително).
о1

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.