Проблеми на корпоративното управление в България

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-4-2018
  •  165

Автор:Сборник
Издателство:Център за икономическо развитие
Страници:205
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN:9549821080 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Проблеми на корпоративното управление в България. Семинари - Март 1999 (Неизползвана книга)

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод

Мария Прохаска, Стефан Петраноб------------------------------/5

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО

Александър Божков----------------------------------------------------/13

I. КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕД ПРИВАТИЗАЦИЯТА ИМ

РОЛЯТА НА ДЪРЖАВА ТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА КОРПОРА ТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА Христо Станков-------------------------------------------------------/20

СТАНДАРТИ И ПРАКТИКИ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ: МЕЖДУНАРОДНО СРАВНЕНИЕ

Дан Кьонигсбърг-------------------------------------------------------/48

ПОЛСКИЯТ ОПИТ: СЪЗДАВАНЕТО НА СТАНДАРТИ

НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС

Юлиян Панкув----------------------------------------------------------/66

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Владимир Каролев-----------------------------------------------------/73

СЪВЕТИТЕ И ОПИТЪТ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

В ОБЛАСТТА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Томас 0’Брайън--------------------------------------------------------/84

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ------------------------------------------/90

II. КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

ВСТЪПЛЕНИЕ

Георги Прохаски ------------------------------------------------------/103

ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Борис Ланджев--------------------------------------------------------/107

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ Жан-Марк Петершмит-------------------------------------------/111

АКЦИОНЕРИТЕ И УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВАТА - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Андрей Евтимов, Лидия Шулева --------------------------------/119

ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ИНВЕСТИТОР И ПРАКТИКА ТА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Васил Кръстев--------------------------------------------------------/132

ЗАЩИТА ПРАВ4ТА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ

В КОНТЕКСТА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Стою Недин, Никола Христовия -------------------------------/135

III, РОЛЯТА НА КЦКфБ И НА БфБ - СОфИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ СТАНДАРТИТЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

ВСТЪПЛЕНИЕ

Ивайло Николов-------------------------------------------------------/152

РОЛЯТА НА КЦКфБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ СТАНДАРТИТЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА Радослав Цончев, Димитър Димитров -----------------------/154

ОПИТЪТ НА ПОЛША В ОБЛАСТТА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Пъотър Камински---------------------------------------------------/160

БфБ - СОфИЯ И СТАНДАРТИТЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Апостол Апостолов -------------------------------------------------/169

ДОКЛАДЪТ ЛАМПЪЛ ", ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА НА ЛОНДОНСКАТА ФОНДОВА БОРСА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

Дан Кьонигсбърг ----------------------------------------------------/171

КАПИТАЛОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ И ПРОБЛЕМИТЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Камен Колчев, Боян Керков, Велко Велков-------------------/178

Закриване

Георги Прохаски ------------------------------------------------------/200
SUMMARY /202

---
УВОД
Д-р Мария Прохаска, доц. д-р Стефан Петранов
През лятото на 1998 г. Центърът за икономическо развитие кандидатства за финансиране на проект, посветен на проблемите на корпоративното управление в България. Този проект бе високо оценен и му бе оказана подкрепа от страна на Центъра за международно частно предприема-чество, САЩ, който от своя страна е поделение на Американската търговска камара и работи с подкрепата на Американската агенция за международно развитие, Национал-ната дарителска организация за демокрация, както и с подкрепата на частни донори.

Проектът предвижда серия от три семинара, които очертават различните гледни точки по темата за корпоративното управление. Първият семинар е проведен с участието на представители на средствата за масово осведомяване и при него дискусията е фокусирана върху проблемите на събирането и анализирането на информацията, върху правата за достъп до информацията. Вторият семинар е с акцент върху процеса на приватизация, който се развива в страната, а третият семинар е посветен на въпросите, свързани с корпоративното управление на акционерните дружества, защитата на правата на миноритарните акционери, ролята на Комисията по ценните книжа, фондовите борси и „Българска фондова борса - София“ АД за прилагане на ефективни стандарти за корпоративно управление при публичните дружества. Настоящото издание представя изнесените доклади, изказванията и проведените дискусии по време на втория и третия семинар, които са проведени в София на 24 и 25 март 1999 г.

Какъв кръг от проблеми е свързан с корпоративното управление и каква е тяхната роля в икономическите взаимоотношения? Има две разбирания за проблематиката на корпоративното управление. Едното разбиране е по-тясно по своя обхват. То разглежда корпоративното управление като отношение между собственика (или собствениците) на една.......

ст.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.