Висша математика. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-4-2018
  •  204

Автор:Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов
Издателство:Техника
Страници:417
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Висша математика. Част 1. Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов. Второ стереотипно издание

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

В учебника Висша математика, I част се разглеждат елементи на съвременната математика, матрици и детерминанти, системи линейни уравнения, аналитична геометрия на равнината и пространството, елементи на линейното програмиране, комплексни числа и полиноми. Голяма част от теоретичния материал е илюстриран със съответни примери. В края на всеки параграф са дадени нерешени задачи за упражнения с отговори.

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ в-София, Варна и Габрово и ВИМ.МЕСС—Русе. Той може да се ползува и от студенти от други висши технически учебни заведения, както и от инженери, които се нуждаят в своята работа от математически познания.

---
Синтезирано съдържание по глави:

* Елементи на съвременната математика... 7

* Матрици и детерминанти... 43

* Системи линейни уравнения... 113

* Аналитична геометрия... 138

* Елементи на линейното програмиране... 319

* Комплексни числа. Полиноми... 368

---
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
В последните години методите на линейната алгебра намират все по-голямо приложение при решаването на различни задачи с приложен характер. Също и теорията на множествата и, математическата логика са основен и важен апарат за изследване не само в съвременната математика, но и в редица инженерни дисциплини.

Съдържанието на настоящата книга в основната си част съ-ответствува на курса от лекции, които се четат на студентите от Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“.

Глава първа „Елементи на съвременната математика“ съдържа елементи от теорията на множествата, операции с множества и елементи от математическата логика. Втора и трета глава включват необходими сведения от линейната алгебра. Запознават читателя с основните положения от теорията на матриците, с детерминантите и с класическите методи за изследване и решаване на системи линейни алгебрични уравнения. В глава четвърта са разгледани въпроси от аналигичната геометрия на равнината и пространството. Дадени са понятия за линейни пространства и елементи за аналитичната геометрия в /z-мерното пространство. Общите методи за решаване на задачи от линейното програмиране са дадени в глава пета. Разгледана е транспортната задача. Изложението е илюстрирано с примери. Последната шеста глава съдържа дефиниции за комплексни числа, полиноми и операции с тях.

Книгата е написана от доц. В. Димов а-Нанчева — гл. I, II и III и § 2 от гл. VI, и от доц. Н. Стоянов — гл. IV и V и § 1 от гл. VI.

Авторите изказват благодарност на рецензентите доц. А. Пе т р о в а, доц. А. Генов, редактора доц. Н. Шополов, както и на колегите ст. препод. В. Попов и гл. асистент к. ф. м. н. Р. Г е-р о в за оказаната помощ при оформяването на ръкописа на учебника.

От авторите


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.