Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и технически измервания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-3-2018
  •  165

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:264
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 210 Състояние: Добро
Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и технически измервания

Д. Димитров, Е. Вълева-Чобанова. Н. Наков. К. Христов, А. Семерджиев

***
Книгата съдържа описание на устройството и методите за работа с универ-сални инструменти и уреди за измерване или контрол на линейни и ъглови размери в машиностроенето и уредостроенето, с инструменти и уреди за контрол на зъбни колела и грапавост на повърхнините, на точността на формата и вза-имното разположение, както и описание на методите за проверка на точността на някои измервателни средства. Дадена е също така и методика за подбиране на универсални измервателни средства в машино- и уредостроенето.

Книгата е ръководство за лабораторни упражнения и е разработена в съответствие с учебните програми по дисциплините „Взаимозаменяемост и технически измервания“ и "Основи на метрологията и взаимозаменяемост“, които се изучават във Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ — София, но тя ложе да се използува и от студентите от машиностроителните специалности на другите висши технически учебни заведения в страната, където се изучават същите или подобни дисциплини.

Книгата може да ползува също така работниците, техническите контрольори-и другите специалисти от предприятията по машиностроене и уредостроене, които се занимават с измерване на линейни и ъглови размери и с проверка на точността на измервателните средства.
Материалът е написан от авторите, както следва : дод. ивзк. Д. Димитров — Общи положения и упражнения 3,11 и 12 и част от упражнение 13 ; к. т. н. иьж. Е. Вълева-Чсбанова — част от упражнения 1 и 2 и упражнения 4, 5 и 6 ; дод. к. т. н« инж. Н. Наков — част от упражнение 13 ; инж.. К. Христов -- упражнегия 8, 9 и 15 и инж. Ат. Семерджиев — част от упражнения 1 и 2 и упражнения 7, 10 и 14.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОСНОВИ НА МЕТРОЛОГИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

П ъ р в о  и з_д а н и е
Автори: доц. инж. Дойчо Добрев Димитров, к. т. н. инж. Емилия Вълева-Чобавова. дои. к. т н. инж. Нако Иванов Наков, инж. Кънчо Андреев Христов, инж. Атанас Христов Семерджиев, рецензент доц. инж. Цанко Недев, под редакцията на доц. инж Дойчо Димитров, стилов^ред. Мария Райкова, худ. ред. Лазар Коцев, техн. ред. Елена Дюлгерова, коректор Емилия Докова
Даден* sa набор на 18. X. 1971 г. Подписана за печат на 25. XII. 1971 г. Излязла от печат на 30.1. 1972 г Формат 65X92/15, Изд. 6859, Тем. № 364/72, Лит. гр. 1-4, Печ. коли 16,50 Изд. коли 16,50 Тираж 5066.
Държавно издателство .Техника“ бул. Руски 6 — София Държания печатница .Тодор Димитров“, клон 3, поръчка Не 10002 — София

***
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ

Лабораторно упражнение 1........................ 11

Инструменти с линеен нониус.................  11

Лабораторно упражнение 2......................... 24

Микрометрични инструменти........................ 24

Лабораторно упражнение........30

Плоско-паралелни гранични мерки................   37

Лабораторно упражнени,е 4 . .  ..................  60

Измерване на цилиндрични отвори.................... 60

Лабораторно упражнение 5......................... So

Измерване на линейни размери с милиметър, ортотесг, микрокатор и оптикатор . 85

Лабораторно упражнение 6.....   96

Измерване на калибри за контрол на гладки цилиндрични отвори и валове ... 96

Лабораторно упражнение 7.........................117

Проверка на точността на универсални уреди за относителни измервания ... 117

Лабораторно упражнение 8.........................123

Сумарна грешка на метода за измерване с универсални измервателни средства . 123

Лабораторно упражнение 9.........................137

Пневматични измервателни уреди......................137

Лабораторно упражнение 10.........................147

Електроконтактни уреди и индуктивни уреди.................147

Лабораторно упражнение 11......... 161

Измерване за външни цилиндрични резби с триъгълен профил  .......161

Лабораторно упражнение 12.........................180

Измерване на ъгли и конуси........................180

Лабораторно упражнение 13.........................190

Измерване на цилиндрични зъбни колела..... 190

Лабораторно упражнение 14.............    231

Контрол на грапавостта на повърхнините..................23!

Лабораторно упражнение 15.........................246

Контрол на отклоненията на формата и взаимното разположение.......246

Литература .  ...............................25З

Използвана книга, захабени корици, безпроблемна за ползване.

о.1.
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.