Теоретична електротехника. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-3-2018
  •  544

Автор:Самуил Л. Фархи, Сава П. Папазов
Издателство:Техника
Страници:636
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. добро
Теоретична електротехника. Част 1. Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов (Второ преработено издание).

В първата част на учебника по теоретична електротехника се прави въведение в електромагнетизма и се разглеждат линейните електрически вериги със съсредоточени параметри и методите за анализ на стационарните и преходните процеси. Материалът е съобразен с действуващите програми по дисциплините теоретична електротехника и теоретични основи на електротехниката.

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от професионалните направления електротехника и електроника и автоматика на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин*.

Той може да бъде използуван и от слушатели в други висши учебни заведения, където се изучават посочените дисциплини, както и от инженери и научни работници, които се интересуват от проблемите, свързани с анализа на линейни електрически вериги със съсредоточени параметри.
©Самуил Леон Фархи Сава Петров Папазов, 1981 с/о Jusautor, Sofia

----
ПРЕДГОВОР
В предлаганата част 1 на учебника по теоретична електротехника се прави въведение в електромагнетизма и се разглежда теорията на линейните електрически вериги със съсредоточени параметри.

Книгата има следната структура. Глава 1 обхваща дефинициите на най-съществените характеристики на електромагнитното поле, както и изходните зависимости за анализ на електромагнитните явления. В глава II се разглеждат основните понятия и закони за електрическите вериги и се въвеждат различните структурни матрици. Понятията, свързани със синусоидалните режими и въпросите по преобразуването на електрическите вериги, са изложени в глава III. В глава IV са описани главните методи за анализ на стационарни процеси в линейни вериги. Обосновката на тези методи е направена за резисторни вериги, след което се изтъкват особеностите при прилагането на методите в други случаи. Дават се сведения за използуването на матрици и сигнални графи за целите на анализа. В глава V са разгледани някои основни свойства и теореми за електрически вериги. Глава VI е посветена на резонансните явления, а глава VII — на трифазните вериги. В глава VIII е дадена теорията на четириполюс-ниците и многополюсниците. В глава IX е показано приложението на хармоничния анализ при изследване на периодични несину-соидални режими в линейни вериги. Преходните процеси и методите за техния анализ са разгледани в глава X.

Глави II, VII и IX са написани от С. П. Папазов, а останалите глави — от С. JI. Фархи.

Възприетата в учебника терминология съотвегствува на дей-ствуващите у нас стандарти и на документите на Международната електротехническа комисия.

Включените примери служат да илюстрират определени теоретични положения. Ето защо те са дадени в общ вид.

В новото издание на учебника е запазено основното съдържание на предишното издание, като са направени по-съществени допълнения върху следните въпроси: диелектрични вериги, магнитен потенциал, капацитет на плосък кондензатор, преобразуване чрез въвеждане на елементи с отрицателни параметри, определяне на параметри на невзаимни четириполюсници, включване на RL-двуполюсник от последователен тип към експоненциално напрежение, синтез на пасивни двуполюсници. По-значителни съкращения са направени в глава III. С оглед на ио-удобното използуване на книгата е включен подробен азбучен указател.

о.1.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.