Психосоматична медицина. Том 16. Книга 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2018
  •  55

Автор:Колектив
Издателство:Българско психосоматично дружество
Страници:337
Корици:Меки
Година:2008
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Психосоматична медицина. Том 16. Книга 1-2. (Български и английски език). С посвещение от проф. д-р Ц. Цонев.

© Българско психосоматично дружество
ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА
PSYCHOSOMATIC MEDICINE
Том/Volume XVI   2008 Книжка/Number 1/2

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор: проф. д-р Ц. Цонев, дмн Заместник главен редактор: доц. д-р Р. Шишков, дм Д-р Л. Камбова, дм Секретар: д-р Т. Вълчева, дмн

Членове:
Доц. д-р М. Александрова, дм, Доц. д-р Л. Андреева Ст.н.с. I ст. д-р К. Мечков, дмн, Доц. П. Петкова, дм Проф. д-р А. Попов, дм

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
А. Алексиев (София), Л. Бурлачук (Киев), М. Бурно (Москва), Б. Иванов (София), М. Кабанов (Санкт - Петербург), В. Миланова (София), Р. Мейе (Страсбург), К. Миленков (София), И. Нацов (Червен бряг), Л. Пърлмутер (Чикаго), М. Роглев (Пловдив), П. Сал-ковскис (Оксфорд), В. Станчева (Благоевград), В. Тенев (София), Ст. Тодоров (Варна), С. Циглер (Базел), Ат. Шишков (София), А. Славчев (София), В. Матанова (София),
К. Крумов (София), Ю. Жечев (София), К. Гайдаров (София)

EDITIONAL BOARD
Editor-in-Chief: Prof. Tz. Tzonev, D.M. Sc.
Deputy Editor»in-Chief: Assoc. Prof. Rinaldo Shishkov Dr. L. Kambova, D. M., Secretary: T. Valcheva, D. M. Sc.
Members
Assoc. Prof. M. Alexandrova, D.M., Assoc. Prof J. Andreeva, Ph. D.
Prof. K. Mechkov, D. M. Sc., Assoc. Prof. P. Petkova, D.M.
Prof. A. Popov, D. M. Sc.

ADVISORY BOARD
A. Alexiev (Sofia), A. Burlachuk (Kiev), M. Burno (Moscow), B. Ivanov (Sofia), M. Kabanov (St. Petersburg), V. Milanova (Sofia), R. Meyer (Strasbourg), K. Milenkov (Sofia), I. Natzov (Cherven Bryag), L. Perlmuter (Chicago), M. Roglev (Plovdiv), P. Salkovski (Oxford), V. Stancheva (Blagoevgrad), V. Tenev (Sofia), S. Todorov (Varna), S. Ziegler (Basel), A. Shishkov (Sofia), A. Slavchev (Sofia), V. Matanova (Sofia), K. Krumov (Sofia), Yu. Zhechev

(Sofia), K. Gaidarov (Sofia)
ISSN 1310-0564

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

о.2.б.з.
Категория › Книги с автограф

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.