Моите спомени от войните 1912-1918

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2018
  •  71

Автор:Отон Барбър
Издателство:Военно издателски комплекс "Св. Георги Победобосец"
Страници:96
Корици:Меки
Година:1923
Броя:1
ISBN:9545090286 Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. добро
Моите спомени от войните 1912-1918. Отонъ Барбъръ (Запасенъ капитанъ). Фототипно издание от 1923 г. Печатница на Армейския военно-изследователски фондъ.

Съдържание

1. Мобилизация и съсредоточаване........... 1

2. Обявяване войната и минаване границата ...... 5

3. Боятъ при Гечкенлий—Селиолу на 9.Х. 1912 г. ... 8

4. Следъ първия бой  .............16

5. Къмъ Люле-Бургасъ...............18

6. БоеветЪ при Люле-Бургасъ на 16, 17 и 18 X.....19

7. Следъ боеветЪ при Люле-Бургасъ..........27

8. Къмъ Чаталджа  ....... ....... 29

9. ЧаталджанскитЪ боеве...............31

10. Холерата......   38

11 Примирие.................41

12. Въ Силиврия .  ......    43

13. Прекжсване на примирието и „новия планъ“ ..... 52

14. Зимата....... 56

15. На позиция........   59

16. Втората война съ турцитТ,............60

17. Боятъ при Елбасанъ......  62

18. Въ Чаталджа .  64

19. Къмъ родний край....... 73

20. Предъ съюзнишката война.............80

21. Войната съ сърбитЬ................81

22. Къмъ гръцкия фронтъ............83

23. Боятъ съ гърцитe на 14.VII 1913 г.....88

24. Отстжпление...............92

25. Третото примирие......... .....93

26 Миръ..........   94

---
Предговоръ.
Прекаралъ всичките войни, които България водй отъ 1912 г. до края на 1918 г., все въ 6-и пехотенъ Търновски полкъ и то изключително на строеви длъжности — взводенъ, ротенъ и дружиненъ командиръ — и участзалъ въ всичкитт, походи и боеве все въ този полкъ, менъ ми се падна да преживея всредъ българските войници, всички хубави и лоши дни, които България преживя презъ това време. Това ми даде възможность да събера много наблюдения, като непосредствени очезидецъ и участникъ на описгните събития. Описаните събития сж факти, на които въ по-вечето случаи бехъ свидетель; само съвсемъ малко отъ техъ предавамъ като разкази на отчевидци, но това на всекжде изрично отбелезвамъ.

Като полякъ по народность, за мене представляваше големъ интереси да наблюдавамъ борческия духъ на българина, когато той съ оржжие въ ржка отстояваше правата на България срещу многобройните й врагове, славяни и несла-вяни. Не съмъ ималъ за целъ никого да хваля, нито некого да коря и фактите нека говорятъ сами за себе си. Безъ ника кво изменение, така както си беха описвамъ хората и дейно-стьта имъ. Нека отъ описаната наивность, неподготвеность или зла воля у хората, почерпятъ поуки бждещите дейци, ако може да- имъ послужи за това моята книга; но нека бждатъ всекога възхвалявани и нека се запази за винаги светла и чиста паметьта на ония, които доблесно и самоотвержено отстояха до край на своите постове.

Описаните действия се отнасятъ предимно до 6-и пехо-сенъ Търновски*) полкъ, но често споменувамъ и за действията ■ на 1-и пехотенъ Софиски* полкъ, съ който полкъ 6-и пехотенъ Търновски образуваше и въ мирно и въ воено време, всекора една пехотна бригада, поради което бойните действия на тия два полка беха тьсно свързани едно съ друго; на места споменувамъ и за целата 1-а пех. Софийска дивизия.
*) До края на 1918 г. полка б^ше шефски на бившия царь Фер-:чнандъ и се именуваше: „6-и пехотенъ Търновски на Негово Величество полкъ“.
**) Този полкъ се именуваше: „и пехотенъ Софийски на Негово Величество князъ Александъръ I полкъ“.

б и пехотенъ Търновски полкъ е единъ отъ тия бьлгар-ски полкове, които взеха най-активно участие въ описаните войни. Този полкъ въ състава на 1-а пехотна Софийска дивизия преброди ц%ла България, Тракия, Македония, Добруджа и Влашко. Знамето му победоносно се развеваше надъ Чаталджа, на бреговете на Мряморно море, надъ Битоля, на бреговете на Морава, надъ Прищина, въ улиците на Нишъ Букурещъ и Плоещъ и на бреговете на Лрджешъ, Бжзау и Серетъ.

Като съвременникъ мисля, че съ издаването на бележките и спомените си отъ описваните събития, изпълнявамъ единъ общественъ дългъ.
София, 1920 г. 25 августъ.

Отонъ Барбаръ
запасенъ капитанъ.
Забележка!: СпоменитЯ за балканската война бЯха написани още въ }трая на 1920 г , но поради независящи отъ манъ причини, останаха до сега неиздадени.
Забележка II: При четенето на книгата нека читателя има предъ видъ посочените забелязани грешки.
София, 1922 г. 22 октомврий.

АВТОРЪТЪ.

Нечетена книга.

б.з.М
Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.