Промишлени топлинни уредби

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-3-2018
  •  170

Автор:Тенчо Тодоров
Издателство:Техника
Страници:274
Корици:Твърди
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 225 Състояние: Добро
Промишлени топлинни уредби. Тенчо Тодоров

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа Основни свойства на сушилните агенти. J — d-диаграма. Димни газове

§ 1—1. Оейовни свойства на сушилните агенти — въздухопарна и газовъздушна смес ........... 5

§ 1—2. J —• d-диаграма за въздухопарна смес ..............13

§ 1—3. Изобразяване на основните процеси в J — d-диаграмата ......16

§ 1—4. Температура на мокрия терм жетър и психрометрична разлика .... 28

§ 1—5. Метод заопределяне относителната влага на въздуха .......31

§ 1-—6. Потенциал на сушене .....................34

§ 1—7. Димните газове като сушилен агент ...............36

§ 1—8. Определяне основните параметри на димните газове ........38

§ I—ф.. Линия на смесване на димни газове с въздух в J —d-диаграмата ... 43

Глава втора Сушилна техника

I. Топлинни изчисления на сушилните инсталации и изобразяване на процесите в J—d-диаграмата

§ 2—1. Основни понятия и сведения ..................46

§ 2—2. Изчисляване на конвективните сушилни инсталации с еднократно използуване на въздуха .....................49

§2—3. Построяване процеса на изсушаване в J—d-диаграма ........60

§ 2—4. Варианти на основния процес на изсушаване с въздух .......64

§ 2-—5. Сушилни инсталации с използуване на димни газове .......71

II. Физически процеси в материала при неговото изсушаване

§ 2—§. Дръзка на влагата с материала  ................77

§ 2—7. Равновесна влага .......................80

§ 2—8. Характерно протичане на процеса при изсушаване на влажни материали .........83

§ 2—9. Слягане на материала при процеса на изсушаване .........86

§ 2—10. Движение на влагата от вътрешността към периферията на материала

Продължителност на изсушаване................87

III. Сушилни инсталации

§ 2—11. Класификация на основните видове сушилни инсталации .....92

§2—12. Атмосферни сушилни инсталации с непрекъснато действие .....95

§ 2—13. Периодично действуващи сушилни инсталации .........111

Главд трета Изпарителни инсталации

§ 3 — 1. Общи сведения. Начини на изпарение ..............118

§ 3—2. Материален и топлинен баланс на непрекъснато действуващите еднокорпусни изпарителни инсталации.....  119

§ 3—3. Многокорпусно изпарение ...................123

$ 3—4. Материален баланс на непрекъснато действуващите многокорпусни изпарителни инсталации ....................127

§ 3—5. Топлинен баланс на непрекъснато действуващите многокорпусни изпарителни инсталации .....................128

§ 3—6. Температурни депресии в изпарителните инсталации .......135

§ 3—7. Разпределение на полезната температурна разлика между корпусите на изпарителната инсталация ...................143

§ 3—8. Различни конструкции изпарителни апарати, използуващи за топлоносител водна пара ................150

Глава четвърта Термопомпа и трансформатори на топлината

§ 4—1. Основни понятия за хладилната машина .............158

§ 4—2. Приложение на обратните кръгови процеси ...........163

§ 4—3. Необходими условия за построяване на термопомпата ........167

§ 4—4. Изчисление на термопомпата ..................169

§ 4—5. Термопомпа с термокомпресори .................178

§ 4—6. Абсорбционните машини в качеството на термопомпа (трансформатори на топлината) ........................181

§ 4—7. Схеми и приложение на термопомпата ..............188

Глава пета Дестилация и ректификация

§ 5—1. Основни свойства на бинерните смеси (разтвори) .........201

§ 5—2. Идеален разтвор. Закон на Раул. Фазово равновесие на идеалните разтвори...................  205

§ 5—3. Построяване на диаграмите, използувани при процесите на дестилация и ректификация ..........207

§ 5—4. Класификация на течните двукомпонентни разтвори ........212

§ 5—5. Изпарение и кондензация на бинерните смеси ..........218

§ 5—6. Дестилация 221

§ 5—7. Ректификация ........................225

§ 5—8. Класификация и схеми на ректификационннте колони.......227

§ 5—9. Уравнения на работно-концентрационните линии на ректификацион
ните колони ..........................231

§ 5—10. Построяване на работно-концентрационните линии в у—лрдиаграмата 234

§ 5—11. Разход на топлина при непрекъснато действуващите ректификационни колони ................. 241

§ 5—12. Графично определяне теоретичния брей на тарелките на непрекъснато действуващи ректификационни колони за разделяне на двукомпонентни смеси с помощта на топлинната i—х,у-диаграма ..........242

§ 5—13. Конструктивни особености и принадлежности на ректификационннте колони...........253

Приложения

1. Таблица за въздухопарна смес В = 98 kN/m2 = 735,6 мм ж. ст.......265

2. Специфична топлина на някои абсолютни сухи вещества .  .......266

о.1.


Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.