Морско търговско право

  • 0 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-2-2018
  •  228

ПРОДАДЕНА

Автор:Стоян Сталев
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:262
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Морско търговско право. 

В учебника се дават системни знания за съвременната правна теория и съдебна практика в областта на търговското корабоплаване. Предлагат се определения за основните правни институти и понятия като морско търговско право, морски кораб, националност на кораба, право на собственост върху морски кораб, правно положение на капитана и екипажа, спасяване по море, а също така общата авария и морските деликти. Разгледана е уредбата на договорите за морски превоз на стоки, за наелг на кораб и за морска застраховка.

Въз основа на законодателната уредба, дадена в Кодекса на търговското мореплаване и Закона за люрските пространства на Република България, а също така и на множество международни конвенции, правила за международна търговия и разнообразни правни обичаи в учебника се правят обосновани препоръки за промени и развитие на слабо изследваните, но твърде актуални проблеми на морското търговско право.

Учебникът е предназначен за студентите от Юридическия факултет на Софийския университет, но той е твърде ценен източник на знания и за практикуващите /ористи, външнотърговски специалисти, стопански и търговски дейци.
© Стоян Живков Сталев 1991

с/о Jusautor, Sofia 34

Съдържание
Предговор ..............................................  9

ПЪРВА ГЛАВА
Същност на морското търговско право ...................................... 11
§L. Предмет на регулиране и място В праВната система .................. 11
§2. Специфика на морското търговско праВо ............................................ 16
§3. Източници на морското търговско право............................................ 19
1. Исторически бележки ................................................................................  19
2. Източници на българското морско търговско праВо .................... 22
3. Международните конвенции като източник на българското морско търговско право... 26

ВТОРА ГААВА
Морски кораби ............................................................................................31
§4. Определение на понятието морски кораб.............................................. 31
§5. Видове морски кораби  ...............   36
§6. Националност на кораба.................................................................................. 38
1. Нужда от понятието националност на кораба ................................ 38
2. Същност на националността на кораба................................................ 39
3. фактически състав на придобиването на националност* от кораба ............. 41
4. Придобиване на българска националност от кораба........................ 43
5. Отпадане на българската националност на кораба.......................... 47
§7. ВещнопраВен режим на кораба .................................................................... 48
1. Право на собственост върху морски кораб ........................................ 48
2. Морска ипотека ......................’.......................................................................... 55
3. Морски привилегии ..................-........................................................................ 57
4. Международно уеднаквяване........................      59
§8. Имунитет на държавните морски кораби.............   60

ТРЕТА ГЛАВА
Правно положение на капитана и екипажа на корава  63
§9. Правно положение на екипажа......................................................................63
§10. ПраВно положение на капитана ................................................................65
1. функции па капитана по управлението на кораба ............................66
2. функции на капитана като държавен орган .-..........................67
3. Представителна Власт на капитана...............................  68

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ДогоВор за морски преВоз на стоки.................................................. 73
§11. Определение на договора за морски превоз на стоки ....................73
§12. Видове договори за морски превоз на стоки ....---------------....—..........77
§13. Коносамент  ______________........— ------------------...................   ...........81
1. Определение  ..............................  81
2. Коносаментът и другите превозни документи ................................86
3. Видове коносамент .......:..............................    89
4. функции на коносамента ..............................................................................93
§14. Предаване на стоката на превозвача ..................................................106
1. Задължения на превозвача ..........................................................................106
2. Задължения на изпращача...........................................................  111
3. Натоварване на стоката на кораба  .........................................  115
§15. Извършване на превоза и предаване на стоката в местоназначението......122
1. Маршрут..........................  123
2. Предаване на стоката на получателя ..................................................124
§16. Изменение и прекратяване на договора за морски превоз на стоки..........128
1. Изменение на договора ................................................................................128
2. Разваляне на договора.................................  129
3. Разваляне на договора за превоз по право ..........................................131
§17. Отговорност на морския превозвач......................................................132
1. Основания на отговорността на морския превозвач....................133
2. Предели на отговорността на морския превозвач ........................137
3. Ограничаване на отговорността на морския превозвач..............140
§18. .Международно уеднаквяване на правната уредба на договора за морски превоз на стоки.141
1. Конвенция за уеднаквяване на някои правила относно коно-самснтите от 1924г..................    142
2. Конвенция на ООН за морски превоз на стоки от 1978г. (Хамбургска конвенция) ........143
§19. Приложим закон към договора за морски превоз на стоки 144

ПЕТА ГЛАВА
Договор за наем на кораб  ............................................................... 147
§20. Видове договори за наем на морски кораби ...................................... 147
§21. Задължения на страните .......................................................................... 149
1. Задължения на наемодателя.................................................................  149
2. Задължения на наемателя .......................................................................... 152
3. Вътрешни отношения между наемодателя и наемателя  ...... 153
§22. Особени хипотези при договора за наем на кораб........................ 156
1. Пренаемане....................................................................................   156
2. Прехвърляне на собствеността върху кораба в течение на наемния срок  ..........   157
3. Погиване на кораба в течение на наемния срок.............................. 158
§23. Приложим закон към договора за наем на кораб.......................... 158
1. Определяне на приложимия закон ......   158
2. Обхват на действие на закона на знамето ................................... 160
3. Особености при наем на кораб без екипаж  .............................. 161

ШЕСТА ГЛАВА
Договор за морска застраховка........................................................ 163
§24. Историческо развитие.................................................................................. 163
§25. Характеристика на договора за морска застраховка ................ 165
§26. Страни по договора за морска застраховка.................................... 168
§27. Съдържанис на договора за морска застраховка.......................... 171
1. Покрити рискове ................................................................................    171
2. Застрахователна стойност и застрахована сума.......................... 175
3. Застрахователна премия ....................     177
4. Застрахователна полица...............................................-.......  178
5. Права и задължения на страните по договора за морска застраховка......   181
§28. Приложим закон към договора за морска застраховка.............. 186
§29. Корпорацията Лойд........................................................................................ 187

СЕДМА ГЛАВА
Спасяване по море..................................................................................191
§30. Същност на спасяването по море ........................................................ 191
§31. фактически състав на спасяването по море.................................. 194
§32. Правни последици: определяне на спасителното възнаграждение ....   199
§33. Приложимо право............................................................................................ 204

ОСМА ГЛАВА
Обща авария ..............................................................................................209
§34. Историческо развитие на правната уредба на общата авария........... 212
§35. фактически състав на общата авария.............................................. 212
1. Общност на интереси като предпоставка за общата авария .. 212
2. Участници в морската общност..............................................................214
3. Граници Във времето на общността на интереси..........................216
4. Обща опасност..................................................................................................217
5. Вината за състоянието на опасност и общата авария................219
6. Извънреден характер на разходите и щетите ................................220
7. Граници на общоаварийните вреди.......................................................221
8. Преднамерено и разумно извършване на обща авария ..................222
9. Полезен резултат от общоаварийните действия ..........................223
§36. Правни последици от акта на обща авария......................................225
§37. Правна същност на общата авария......................................................228
1. Теории ................................    228
2. Общата авария като Вид действие при крайна необходимост .......... 230
§38. Уреждане на споровете по общата авария ......................................231
§39. Приложим закон към общата авария ..................................................232

ДЕВЕТА ГЛАВА
Морски деликти...............................  235
§40. Сблъскване на кораби ....................................................................................235
1. Източници на правната уредба на сблъскването на кораби ......235
2. фактически състав........................................................................................237
3. Обезщетяване на причинените вреди....................................................239
4. Приложим закон към сблъскването по море .................................  241
§41. Замърсяване на морето с нефт от кораби ......................................242

ДЕСЕТА ГЛАВА
Ограничена отговорност на корабопритежателя....................247
§42. Същност на ограничената отговорност на корабопритежателя.........  247
§43. Основания за ограничаване на отговорността на корабопритежателя............250
§44. Предели на ограничената отговорност..............................................253
§45. Международно уеднаквяване на ограничената отговорност.. 255 
§46. Приложим закон към ограничената отговорност на корабопритежателя...............  257
Литература ........................        261

ст. б. з.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.