Ръководство по радиотехнически вериги и сигнали

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-2-2018
  •  177

Автор:Димитър Димитров, Росен Пенев, Цветан Каменов
Издателство:Техника
Страници:80
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Ръководство по радиотехнически вериги и сигнали: Лабораторни упражнения. Димитър Димитров, Росен Пенев, Цветан Каменов

В ръководството са описани лабораторните упражнения по «надипляната радиотехнически вериги и сигнали, която се изучава от редовните и задчните студенти от специалност радиотехника във висшите машннно-електротехническн институти.

Разгледани са основните проблеми при изследване на филтри. както и въпросите, свързани с въздействието на детермн-оираяги и случайни радиосигнали върку различни радиотехнически вериги. Отделено е място и на нединейните процеси в радиотехниката, Лабораторните упражнения съдържат теоретич-•и» обяснения, което позволява тякното провеждане независимо от яекционния курс.

Ръководството може да се използува и от студенти от други ВУЗ, в които се изучават подобни въпроси, а така също и <кг курсантите от висшите военни училища, полувисшите институти и техникумите.
@ Димитър Ценев Димитров Росен Пешов Пенев {|ветан Борисов Камеиов, 1989

ПРЕДГОВОР
Ръководството за лабораторни упражнения но радиотехнически вериги и сигнали е учебно помагало по едноименната дисциплина, която изучават редовните и задочните студенти от специалност радиотехника във висшите машинно-електротех-иически институти. Използуването му предполага придобит» вече познания по различните фундаментални дисциплини в първата степен на обучение и преди всичко по дисциплината теория на сигналите.

В ръководството са включени шест лабораторни упражнения, които засягат основните физични процеси в радиотехническите вериги, свързани с предаването и обработката на различни радио-сигнали. Всяко лабораторно упражнение е разработено така, че да допълни и разшири знанията на студентите и да ги подпомогне в по-задълбоченото изучаване на материала от лекциите по същата дисциплина, като потвърди теоретичните изводи или демонстрира действието на някои основни радиотехнически устройства.

Описанието на лабораторните упражнения съдържа цел на упраж-иението, теоретични сведения, задание, описание на опитната постановка, методически указания за практическото изпълнение на упражнението и контролни въпроси. Особено внимание е отделено на теоретичните сведения и методическите указания за провеждане на упражненията. Това се налага, тъй като понякога лабораторните упражнения предхождат съответния лекционен материал.

Упражнения № 4 и 6 са написани от доц. к. т. н. инж. Д. Ц. Димитров, упражнения № 2, 3 и 5 — от инж. Р. П. Пенев и упражнение № 1 — от инж. Ц. Б. Каменов.

Авторите ще бъдат признателни на всички, които със своите бележки и препоръки, изпратени на адрес София, бул. „Руски“ №6, ДИ „Техника“ спомогнат за отстраняване на евентуални пропуски в ръководството.
Авторите


о.1.б.з
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.