Търг: Подготовка, участие и документи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-2-2018
  •  220

Автор:Лилия Каракашева
Издателство:Princeps
Страници:236
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Търг: Подготовка, участие и документи. Лилия Каракашева

Съдържание

Увод........................................................................................................9

Част I. Търг - същност, особености и процедура...................13

Глава 1. Търгът - един добре организиран пазар..............................15

Понятие за търг и видове търгове..................................................15

Аукционен търг.................................................................................16

Глава 2. Търг за привличане на оферти................................................25

Характеристика на търга.................................................. 26

Видове търгове.................................................................................30

Според начина на тяхното организиране и провеждане 31

Според характера на участващите оференти......................34

Според характера на тръжната процедура...........................35

Сравнителен анализ на видовете организирани пазари 37

Тръжна процедура.............................................. 40

Част II. Търг - подготовка, организиране и провеждане 43

Глава 3. Подготовка за провеждане на търг................  45

Необходимост от провеждане на търг...........................................45

Предварителни проучвания на възможностите за инвестиции...................46

Проучвания относно целесъобразността на инвестиционния проект............47

Избор на подходи за възлагане на поръчката и сключване на договор...........49

Пряко договаряне..........................................................................49

Тръжна процедура.........................................................................53

Клиентът не участва в изпълнението на проекта.....................62

Един договор - една фирма контрактор............................62

Един договор - група предприятия в ролята на контрактора.........64

Подход на множество договори за изпълнение на  инженерингов проект......67

Вариант, при който клиентът участва в изпълнението на проекта............68

Глава 4. Изработване на документи за предварителна квалификация на оферентите............71

Документи за предварителна квалификация на оферентите 71

Покана за участие в предварителна квалификация на открит търг...............73

Въпросници с изисквания за участващите в предварителната квалификация......74

Показатели за оценка на документите за предварителна квалификация........80

Приложения към документите за предварителна квалификация..........80

Глава 5. Изработване на тръжната документация.............................83

Обща част на тръжната документация..........................................85

Покана за участие в търг.........................................................85

Изисквания (инструкции) спрямо оферентите......................88

Отваряне на офертите........................................................104

Анализ и оценка на офертите...........................................105

Условия на договор, който ще бъде сключен при спечелен търг...  108

форма образец на офертата и на приложенията към нея.........112

Специфична (специална) част на тръжната документация 114

Глава 6. Организиране и провеждане на търга...............................123

Обявяване на предварителна квалификация..............................124

Предоставяне на документи на заинтересованите оференти .. 125

Избор на оференти на база представени документи................126

Представяне на тръжните условия на оферентите, потвърдили участието си в търга......130

Установяване и поддържане на контакти с оферентите 130

Депозиране и отваряне на тръжните оферти.............................134

Анализ и оценка на тръжните оферти..........................................136

Предварителен анализ...........................................................136

Детайлен анализ и оценка.....................................................137

Анализ и оценка на офертите....................................................137

Заключителен етап на анализа и оценката на офертите......142

Матричен анализ.................................................................143

Претеглена бапова оценка................................................143

Строително-монтажни дейности...............................................146

Финансово осигуряване на изпълнението на проекта.........149

Риск................................................................................................149

Избор на оферта и сключване на договор за изпълнение 150

Част III. Участие в търг за инженерингов проект.................153

Глава 7. Предимства и проблеми за организаторите на търга ... 155

Предимства..................156

Проблеми................158

Глава 8. Вземане на управленско решение за участие в търг.... 159

Проучвания и източници на информация за търговете 159

Анализ на възможностите на контрактора за участие в търга 165

Глава 9. Участие на оферентите в предварителната квалификация......169

Оформяне на документи................................................................170

Установяване и поддържане на контакти с организатора на търга............171

Представяне на документите за предварителна квалификация.............172

Спонсорско споразумение....................................................173

Спонсорско-агентско съглашение........................................174

Смесена фирма на територията на клиента.......................175

Развитие на смесената фирма в местна..............................177

Тестиране на кандидатите за предварителна квалификация ... 177

Глава 10. Подготовка на тръжната оферта.......................................179

Организация на процеса на изработване на тръжната оферта 180

Централизиран характер на организация...........................180

Приложение на принципа на приемствеността..................181

Приложение на интердисциплинарен и системен подход.............181

Постигане на гъвкавост и маневреност в работата на екипа...182

Равнище на вземане на решение за депозиране на тръжната оферта ..........183

Информационно осигуряване на изработването на офертата......184

Тръжни книжа.........................................................................184

Система от делови контакти с клиента................................185

Проучвания на пазарите на контрактора и клиента 187

Натрупан предшестващ опит.................................................188

Глава 11. Определяне на офертната цена........................................189

Съображения относно остойностяването на тръжната оферта 189

Цикъл на определяне на разходите за изпълнение на проекта............191

Дефиниране на задачата.......................................................191

Специфициране на елементите на обекта, подлежащ на остойностяване....192

Определяне на единичните цени за отделните елементи на проекта....192

Изработване на схемата на разходите................................193

Преки разходи.............................................................................194

Допълнителни (непреки) разходи.............................................199

Непредвидени разходи...............................................................201

Риск................................................................................................201

Печалба.........................................................................................202

Марж..............................................................................................202

Основни фактори, оказващи влияние върху разходите 202

Глава 12. Рискове за оферентите при участие в търг и методи за противодействие...207

Трудности от процедурно естество..............................................208

Трудности от информационно естество......................................209

Проблеми, свързани с клиента.....................................................210

Рискове, свързани с определяне на офертната цена................212

Система за противодействие на риска.....212

Коопериране на оферентите.......214

Приложения.........217
Приложение 1. Технологичен цикъл на аукционен търг 219
Приложение 2. Технологичен цикъл на подготовка, организиране и провеждане на търг с предварителна квалификация за инженерингов проект...221
Приложение 3. Трудности, проблеми и рискове за организатора на търга и възможности за противодействие на техния неблагоприятен ефект.....228
Приложение 4. Анализ на възможностите за оптимизиране на разходите........237
Приложение 5. Направления за търсене на възможности за противодействие на риска...244
Използвана литература......261
Периодични издания.......261

ст.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.