Фирмено управление в международния бизнес

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-2-2018
  •  195

ПРОДАДЕНА

Автор:Бистра Боева
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:210
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Фирмено управление в международния. бизнес Бистра Боева (неизползвана книга).

Съдържание

УВОД..........з

ПЪРВИ РАЗДЕЛ
СЪВРЕМЕННОТО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.............7

Първа глава
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА......7

Втора глава
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА УПРАВЛЕНСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА......21

Трета глава
ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ: ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ........................................39

Четвърта глава
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ОБКРЪЖЕНИЕ..............................................................61

ВТОРИ РАЗДЕЛ
УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ФУНКЦИИ..........86

Пета глава
ПЛАНИРАНЕТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ..................................86

Шеста глава
ОРГАНИЗИРАНЕ И МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС............................................108

Седма глава
ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР И ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ...............129

Осма глава
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ: БИЗНЕС ЕТИКА И ФИРМЕНА КУЛТУРА.150

Девета глава
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ФИРМЕНИ КОМУНИКАЦИИ...................158

Десета глава
КОНТРОЛИРАНЕТО: ВЪТРЕШфИРМЕНА УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ ИЛИ ФУНКЦИЯ НА ОБКРЪЖЕНИЕТО.....166

ТРЕТИ РАЗДЕЛ
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС: УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАЦИИ..........172

Единадесета глава
ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.............................................................172

Дванадесета глава
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАЦИИ: ОПЕРАТИВНО ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ..............183

Тринадесета глава
ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ - ОБЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН........199

Вместо заключение
ИКОНОМИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ПОРТРЕТ НА ЕДНА ТРАНСНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИЛИ ОБОБЩЕНО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ.........205

---
Увод
Управлението като теория и практика обслужва стопанската дейност - иновационна, производствена, пласментна. Пазарът - първо-начално вътрешен, а впоследствие и международен, националната икономика, научно-техническите и социалните процеси моделират и утвърждават развитието на тази теория и практика. Управлението на равнище фирма е една непрекъсната реакция на посочените процеси и преди всичко на пазара. Тези зависимости са изведени великолепно чрез примера на американската икономическа история от един от авторите на управленската мисъл - Алфред Чандлер, утвърждаващ понятието видима ръка за фирменото управление - антипод на невидимата ръка, както А. Смит нарича пазара.

"... Модерното стопанско предприятие стана жизнена институция, след като видимата ръка на управлението се оказа по-ефективна от невидимата ръка на пазарните сили за целите на координацията на движението на материалните потоци в стопанството.“1

Традиционно вътрешните, националните фактори определят съдържанието и инструментариума на управлението. Сравнително по-късно обособилите се процеси на интернационализация на стопанската дейност, при това с различно значение за икономиките на отделните страни, дават тласък и на интернационалното управление. Ако първите стъпки на управлението се свързват с имената на неголемите в края на 19 век американски предприятия като Хайнц (Heinz), Истман Кодак (Eastman Kodak), компанията Син-гер (Singer manifacturing Со) Дюпон (Du pont), Дженерал Електрик (General Electric), Стандарт ойл (Standard Oil Trust), то интернационалното управление се създава и развива в големите транснацио-нални компании, измежду които и някои от посочените. Седемдесетте години утвърждават интернационалното управление, обслужващо мащабни експортно-импортни операции, задгранична стопанска..........
--------Бележка под линия----------
Chandler, A., The pvisible hand, Harvard University Press, 1977, p. 359.


ст.б.з

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.