Наръчник на заварчика. Том 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-2-2018
  •  334

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:419
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 70/100/32 Състояние: Добро
Наръчник на заварчика. Том 1. 
Авторски колектив: О. Бръхлик, А. Храбовец, Л. Комора, Ф. Скокна, Б. Врана. 
Превод от словашки език: Снежана Тасева

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 12 
I. Увод 17
1. Значение на заваряването 17
2. Видове заваряване 18

II. Техника на безопасността при заваряване 22
1. Закрепване и пренасяне на заварени изделия 22
2. Хигиена на работното място на заварчика 26
3. Вредни за здравето на заварчика условия (фактори) 28
4. Лични защитни средства на заварчика 32
5. Указания по охраната на труда при електродъгово заваряване 40
6. Указания по охрана на труда при пламъчното заваряване 42
7. Указания по охрана на труда при рязане с кислород 44
8. Указания по охрана на труда при заваряване в опасни или неизвестни обстоятелства 44
9. Указания по охрана на труда при съпротивително заваряване 45
10. Използуване на пожарогасителни прибори 47

III. Квалификационно класиране на заварчиците 51
IV. Математика за заварчика 73
1. Събиране 73
2. Изваждане 73
3. Умножение 74
4. Делене 75
5. Степенуване и коренуване 75
6. Дроби 77
7. Изчисляване на процент 77
8. Изчисляване с данни за време 78
9. Ъгли 79
10. Изчисляване на периметри 80
11. Плоскостни размери 81
12. Обем на телата 83
13. Тегло на телата 83
14. Уравнения 83
15. Диаграми 65
16. Измерителни величини 65
17. Изчислителни таблици и логаритмични сметала 86

V. Основи на електротехниката за заварчика 87
1. Електрически заряд, електрически ток и напрежение 87
2. Топлинен ефект на електрическия ток 90
3. Еднофазен и трифазен променлив ток 91
4. Електрическа заваръчна дъга 92
5. Електродвигатели, свързани в звезда и в триъгълник 94
6. Паралелно свързване на заваръчните агрегати 91
7. Полярност и определяне на полярността на източника на електрически ток 95
8. Трансформатор 96

VI. Разчитане на чертежи 98
1. Технически чертежи 98
2. Проекции и мащаби 101
3. Допуски и гладкост на повърхнините 105
4. Резби, означения на тръбопроводи и арматури 106
5. Означаване на заварените съединения 107
6. Работни чертежи 111

VII. Основи на металознанието
1. Механични свойства на материала 120
2. Заваряемост на материала 122
3. Желязо и стомана 124
4. Класификация на стоманите 126
5. Строителни стомани 128
6. Машиностроителни стомани 186
7. Лята стомана 141
8. Структура и термична обработка 144

VIII. Заваряване с електрическа дъга 147
1. Принцип на електродъговото заваряване 147
2. Работно място, инструменти и защитни средства 150
3. Източници на ток за електродъгово заваряване 162
4. Електроди за заваряване 168
5. Техника на електродъговото заваряване 180

IX. Практически упражнения по заваряване с електрическа дъга 192
1. Индивидуални и групови методи па обучение 192
2. Описание, обслужване и ремонт на източниците на заваръчен ток 193
3. Регулиране на заваръчния режим, запалване и поддържане на дъгата 198
4. Заваряване на ъглови шевове 202
5. Заваряване на ъглови и челни съединения 203
6. Заваряване във вертикална равнина — запалване и поддържане на дъгата, нанасяне на ивици и ъглови шевове...205
7. Изваряване на съединителни V-образни съединения във вертикално положение 206

Х. Газо-пламъчно заваряване 218
1 Работно място за газо-пламъчно заваряване 218
2 Вутилки за газове под налягане и редукционни вентили 220
3. Лаваръчни горелки 227
4.Принадлежности за газопламъчно заваряване 229 
5. Газове, използувани при заваряване 230
6. Добавъчни материали при газо-пламъчно заваряване 231
7. Заваръчен пламък 233
8. Технология на газо-пламъчното заваряване 235

XI. Практически упражнения за газо-пламъчно заваряване 246
1. Индивидуални и групови методи на обучение 246
2. Обслужване на заваръчните съоръжения. Регулиране на пламъка 247
3. Ляво заваряване в хоризонтално положение 249
4. Вертикални двуслойни шевове 256
5. Заваряване на тръби 260

XII. Газо-кислородно рязане 26
1. Същност на газо-кислородното рязане 261
2. Източници на топлина при газо-кислородното рязане 262
3. Съоръжения за газо-кислородното рязане 262
4. Приспособления за рязане 271
5. Влияние на основния материал върху рязането 276
6. Влияние на кислорода върху възможността зарязане 278
7. Технология на газо-кислородното рязане 280
8. Газо-кислородно рязане със специално предназначение 284
9. Електродъгово рязане на металите 286 
10. Електродъгово рязане в защитна атмосфера 288

XIII. Практически упражнения по газо-кислородно рязане 290
1. Манипулиране с резача 290
2. Изрязване, незапочващо от краищата на материала 293
3. Упражнения за ръчно газо-кислородно рязане 294
4. Механизирано газо-кислородно рязане 296
5. Рязане с приспособления 302
6. Газо-кислородно и електродъгово прорязване на канали 304
7. Електродъгово рязане 305

XIV. Съпротивително заваряване 306
1. Същност на съпротивителното заваряване 306
2. Видове съединения и тяхното означение 313
3. Електросъпротивителна заваряемост на материалите 323
4. Електроди за съпротивителни машини 329

XV. Практически упражнения по електросъпротивително заваряване 335
1. Индивидуални и групови методи на обучение 335
2. Стабилни педални точкови заваръчни машини без електрическо командуване 336
3. Пневматични точкови машини и заваръчни преси 343
4. Висящи пневматични и хидравлични точкови заваръчни машини (заваръчни клещи) 352
5. Стабилни ролкови машини 359
6. Челни съпротивителни машини 365

XVI. Заваръчни дефекти 374
1. Повърхиинни дефекти 374
2. Вътрешни дефекти 386
3. Дефекти на шевове с подгънати краища 390
4. Дефекти при точковите и ролковите съединения 391
5. Дефекти при заваряване на челни заваръчни машини
6. Дефекти при заваряване със заваръчни преси 396
7. Дефекти при газо-кислородно рязане 397

XVII. Контрол и изпитване на заварените съединения 400
1. Измерване и преглед на заварените съединения 400
2. Проби без разрушаване 401
3. Механични проби 404
4. Проби за заваряемост и металографски изследвания 406
5. Технологични проби 407

XVIII. Основи на нормирането при заваръчната работа
1. Тарифно-квалификационен справочник и вътрешна квалификационна разпоредба 408
2. Технически обосновани трудови норми 409
3. Практическо изчисляване на нормите 411

Здраво книжно тяло, незначителни следи от намокряне с вода на задната корица и няколко страници.Категория › Машиностроене

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.