Практически френско-български речник

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  20-2-2018
  •  239

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:705
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
Практически френско-български речник: 12000 най-употребявани френски думи. И. Атанасова, А. Бойчева, В. Тошева-Пешева, Х. Хачикян

Речникът 
представлява опит да се систематизират най-употребяваните думи от френския език и техните 
български еквиваленти. Особено внимание е обърнато на многозначността, основаваща се на употребата на дадена дума в различни стилове.

Освен лексиката, свързана с бита, културния и обществено-политическия живот, образованието, спорта, 
в речника са включени основни научни и технически термини. Френските думи и техните значения са илюстрирани с примери. Речникът е предназначен за изучаващите френски език във всички видове и степени учебни заведения и за научни сътрудници 
и специалисти, работещи в различни области на науката, техниката, образованието и ползуващи френски език.

---
ВЪВЕДЕНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕЧНИКА

Езикът като средство за общуване непрекъснато се променя и се обогатява. Изучаващите и ползуващите чужд език могат да получат най-пълна информация за състоянието му от речниците. Особено полезни в това, отношение са двуезичните речници, какъвто е настоящият.

Практическият френско-български речник, включващ около 12 000 най-употребявани френски думи и съответствуващите им значения на български език, е плод на дълго-годишната работа на авторския колектив, протекла в два етапа. Резултатите от първия етап са представени в Лексикалния минимум по френски език (Vocabulaire de base)*, който през втория етап бе обогатен с нови думи, регистрирани с висок коефициент на повторяемост в корпус от около 50 000 думи.

За разлика от досега издадените у нас кратки френско-български речници в Практическия френско-български речник са решени три основни задачи, които определят неговата специфика и възможността да бъде използуван не само от изучаващи френски език, но и от специалисти, работещи в различни области и ползуващи литература на френски език:

1. Определени са най-употребяваните думи в съвременния френски език.

Подходът за определянето на най-употребяваните думи в съвременния френски език е описан от проф. П. Патев в предговора на цитирания Лексикален минимум по френски език. По-нататъшното разширение,на лексикалния минимум е осъществено на базата на редукцията на корпуса, съобразена с предназначението на речника и с регистрираната за всяка лексикална единица честотност, семантична ценност и многозначност. В резултат на редукцията на корпуса в речника са включени около 12 000 думи, свързани с бита, културния и обществено-политическия живот, образованието, спорта, както и най-често срещаните основни научни и технически термини.

2. Представени са оптималният брой значения на всяка френска дума и техните еквиваленти в българския език.

Значенията на френските думи са подбрани и подредени в съответствие с най-новите френски тълковни речници и със спецификата на обучението по френски език в наши условия. Особено внимание е обърнато на случаите, в които една и съща лексикална единица се употребява в няколко стцла (разговорен, художествен, административен, публицистичен, научен). Представените в оптимален вариант многозначност на думите и разнообразие от съчетания, в които участвуват те, създават условия за пълноценно използуване на ограничения по обем словен запас.

3. Значенията са илюстрирани с примери.

Чрез примерите се илюстрира в какви свободни и устойчиви съчетания и фразеоло-гични единици се включва дадена дума в речта и се съдействува за пълноценното разкриване на семантиката й. Фразеологичните единици, представени в речника, са подбрани в зависимост от честотата на употребата им във френския език. Ето защо в.
* Атанасова, И., А. Бойчева, В. Тошева-Пешева, X. Хачикян. Лексикален минимум по френски език, под ред. на проф. П. Патев, С., Народна просвета, 1981.

В речника не фигурират всички фразеологични единици, в които участвуват представените думи. В случаите, когато българското съответствие не се нуждае от примери, те не са дадени.

Освен това речниковите статии съдържат информация за граматичните характеристики на думите и за тяхната тематична и стилистична принадлежност. Посочени са промените в рода и числото на съществителните и прилагателните имена, на местоименията и на членовете, преходността и непреходността на глаголите, залогът им, миналите причастия на глаголите от трета група, употребата на предлозите с имена и глаголи, особеностите в произношението на отделни думи и пр. Тези данни заедно с таблицата за основни знаци за фонетична транскрипция и съответствуващите им букви и буквосъчетания и с краткия справочник за спрежението на глаголите представляват граматичен минимум, необходим както в процеса на изучаването на езика, така и при самостоятелното му ползуване.

Характерът, съдържанието и структурата на речника определят практическата му стойност. Той е необходимо помагало за изучаващите френски език във всички видове и степени средни и висши учебни заведения, школи и курсове в процеса на усвояването на езика и при самостоятелното четене на художествена, публицистична и научнопопу-лярна литература, при писане на френски език, при превод от френски на български език. Речникът е предназначен също така и за научни работници и специалисти от различни области, ползуващи френски език. Той обаче не замества нито пълния, нито специализираните френско-български речници.

Като първи опит в създаването на подобен лексикографски справочник Практическият френско-български речник предстои да се усъвършенствува след внедряването му в масовата учебна практика. Ето защо авторският колектив ще приеме с благодарност всички препоръки и забележки, целещи неговото усъвършенствуване.

В процеса на работата по речника ползотворна и навременна помощ бе оказана от проф. Божил Николов, за което авторският колектив му благодари искрено.

Здраво книжно тяло, незначителни следи от намокряне с вода. Френски и български език
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.