Grammaire français

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  20-2-2018
  •  228

Автор:Nikolai Mihov, Ekaterina Mineva-Roujekova
Издателство:Висш икономически институт
Страници:300
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Добро
Grammaire français. Nikolai Mihov, Ekaterina Mineva-Roujekova

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод................................................ 5

МОРФОЛОГИЯ

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ................................8

I. Образуване на съществителните имена .............. 8

1. Представки ....................................... 8

2. Наставки......................................... 9

3. Сложни съществителни .............................11

4. Съкратени съществителни..........................12

5. Съществителни имена,образувани от други части на речта............................................12

II. Род на съществителните имена.............-.......12

1. Образуване на женски род.........................13

2. Особености при образуването на женски род -.......15

III. Множествено число на съществителните имена .......22

1. Особености при образуването на множествено число 23

IV. Функции на съществителното име в изречението .....34

ЧЛЕН............................................38

1. Определителен член .......................-.......39

2-. Не определителен член .....................-.......41

3. Частичен член ............................-.......42

4. Заместване на неопределителния и частичния член

с предлога "de"...................................43

5. Нулев член .......................................44

6. Повторение на члена..............................47

7. Място на члена...................................4Ь

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ................................49

А.Качествени прилагателни................-.......49

I. Образуване на прилагателните имена...............49

1. Най-често употребявани наставки..................49

2. Най-често употребявани представки................50

3. Сложни прилагателни..............................51

4. Образуване на прилагателни от други части на на речта .................51

II. Род на прилагателните имена..............—......51

III. Образуване на множествено число ......................56

IV* Съгласуване на качественото прилагателно .............58

V. Функции на прилагателното в изречението ..............60

VI. Място на качественото прилагателно  ..............61

VII. Степени за сравнение на качественото прилагателно ....64

В. Определителни прилагателни.......................68

1. Числителни прилагателни..............................68

1. Бройни числителни ....................................68

2. Редни числителни.....................................72

II. Показателни прилагателни................  76

III. Притежателни прилагателни ............................77

IV. Относителни и въпросителни прилагателни ..............81

V. Не определителни прилагателни................  82

МЕСТОИМЕНИЕ..........................................90

I. Лични местоимения........ 92

1. Различия между местоименните форми в български и френски език .........................................93

2. Употреба на несамостоятелните лични местоимения 94

3. Употреба на самостоятелните лични местоимения........95

4. Място на несамостоятелните лични местоимения .........97

II. Възвратни местоимения..................  98

III. Местоименни наречия ек, y ............................98

IV. Показателни местоимения .............................101

V. Притежателни местоимения ............................104

vl. Относителни местоимения .............................105

VII. Въпросителни местоимения ............................110

VIII. Не определителни местоимения .........................113

ГЛАГОЛ  ..........................................120

1. Определение. Морфологични категории на глагола ......120

II. Типове глаголно спрежение ...........................125

III.Образуване на глаголните времена .....................130

1. Спрежение на глаголите от първа група...............133

2. Спрежение на глаголите от втора група...............136

3. Особености при спрежението на глаголите ая III група 138

4. Спомагателни глаголи.............  149

5. Образуване на въпроси...............................151

IV. Изявително наклонение ...............................153

Сегашно време ............................

Минало несвършено време ..................

Просто минало време ......................

Сложно минало време ......................

Минало предварително време ...............

Минало предварително време ...............

Бъдеще време .............................

Бъдеще предварително време ...............

Сложни глаголни форми, съдържащи инфинитив

Условно наклонение .......................

Сегашно време на.условното наклонение ....

Минало време на условното наклонение .....

Условни периоди ..........................

Заповедно наклонение .....................

Възвратни глаголи ........................

Инфинитив ................................

Причастие ................................

Сегашно причастие ........................

Минало причастие .........................

Деепричастие .............................

Подчинително наклонение ..................

ПРЕДЛОГ .................................
СЪЮЗ
МЕЖДУМЕТИЕ
НАРЕЧИЕ

/Помагало/ доц„ к.ф.н. Николай Михов Екатерина Минева-Ружекова
Езиков редактор Тинка Атанасова 
Художник сСтилиян Божилов
Дадено за печат 16.IV.1984 г.
Формат 16/70/100 Печ. коли 19 Изд. коли 17,67 Тираж 500
Печатна база на ВИИ "Карл Маркс" - София

Здраво книжно тяло, релефна книга от притискане с други книги, позахабени корици. Български и френски език.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.