Kapı Komşumuz Bulgaristan

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-2-2018
  •  115

Автор:Gezi Notlari
Издателство:Ifran Ünver Nasrattinoğlu
Страници:185
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 190 Състояние: Мн. добро
Kapı Komşumuz Bulgaristan. Gezi Notlari

Yuceler Yucesi Olumsuz Liderimiz Mustafa Kemal Ataturk’iin, bize biraktigi en onemli miras, O’nun degi?-meyecek olan ilkeleridir. Bu ilkeler igerisinde en onem-lisi ise, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» 6zdeyi?idir.

Gecen donemlerde, Atatiirk'un bu en onemli ilkesln-den sapmalar gorulmu? ise de, 12 Eylui 1980 tarihinden sonra i?ba?ina gelen Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti’nin ve Uiusumuzun (tamamina yakm) gok biiyuk bir kesiminin oylariyla Cumhurba$kanligi’na segilmi? olan Kenan Ev-ren’in bugunku politikalari, butuniiyle Ataturk ilkeierine dayalidir. Nitekim, Cumhurba?kanimiz Kenan Evren Olumsuz Ataturk’un «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesini bay-rak yapmi? olup, her vesiieyie Ulkemizin ve Uiusumuzun bari?gi bir politika uygulayacagim vurgulamaktadir.

Cumhurba?kammiz Kenan Evren, Devlet Ba§kam ola-rak geqen yil Bulgaristan’a yapmi? oidugu seyahatten doniince yaptigi basin toplantisinda, temel ilkemizi bir kez daha dile getirmi? ve demi turki

Cumhurbaskammiz Kenan Evren, Devlet Ba?kam ola-rak gepen yil Bulgaristan'a yapmi§ oldugu seyahatten donunce yaptigi basin toplantisinda, temel ilkemizj bir kez daha dile getirmi? ve demi§tir ki:

«Biz ?una inamyoruz ki, Tiirkiye evvela komsulariy-la iyi gepinme prensibinden hareket ederse, daha rahat ve huzur ipinde bulunabilir. Esasen her dike kom?usu ile rahat gepinebiiirse butun dunyada, ozellikle Avrupa’da problemler kendiliginden halledilmi? olur.»

Hatirianacagi iizere, gepen donemlerde Tiirkiye, he-men hemen biitiin kom?ulariyla «dii?man!» hale getiril-mistir. Oysa yeryiiziinde hipbir iilkenin yalmz basina ya-$amasina imkan yoktur. Varsa, kom§ulararasi problemle-rin halledilmesi gereklidir ve bugun Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ve Cumhurbaskam, sorunlarin kar?ihkli anlayi? iperisinde poziimlenmesinden yanadir. Su sozler, Cum-hurbaskammiz Kenan Evren’e aittir : :

«§una inamyoruz ki; ulke iperisinde oldugu, her ul-kenln, ister komsu oisun, ister uzakta bulunsun ba?ka uikelerie de probiemleri mevouttur. Bu problemier aneak kar?ilikli konusmaiaria hailedilebilir. Diyalog kesilirse bunun manasi baska oiur. Onun ipin biz, meveut prob-lemierimizi daima kar?ilikli iyi niyet ipinde yapacagimiz gorbsmeierie halietme yoiunu sepmi$izdir ve bunda da karariiyiz. Bu yolun en iyi yol olduguna inamyoruz. Sayin Jivkov ile yaptigirmz gorusmeler pok oiumiu gepmi?tir. Cok samimi bir gorusme yaptik.»

Evet, Cumhurbaskammiz Kenan Evren ile, Bulgaris-tan Devlet Konseyi Baskam Todor Jivkov arasindaki res-m? goriismeier ve Cumhurbaskammiz’in Bulgaristan se-yahatinden sonra, iki komsu iilke arasindaki ili?kilerde gozle goriilur geli§meler olmaktadir.

Bu kitabin yazari, Dini ve Mill? inanclarina dayana-rak; Yiice Ataturk'tin temel ilkelerine ve Degerli Komu-tani ve Cumhurbaskam Kenan Evren’in turn eyiemlerine ve konu$ma!arina guvenerek $u yargiya varmi^tir ki; Tur-kiye Cumhuriyeti oncelikle ve ozellikle komsuiariyla cok iyi geginmek, bu uikelerle samimi ve sicak iliskiler kur-mak durumundadir. Bunun saglanmasi, herkesten once Turk Ulusunun yararina ve cikarina olacaktir ve kanaati odur ki; bugunku Turkiye Cumhuriyeti bu goriis paraie-linde icraatta bulunmaktadir. Cumhurbaskammiz Kenan Evren’in Balkan ulkelerine yapmis oldugu resmi ziyaret-ler de bunun somut kamtidir...

Bu kitap bagtan sona degin okundugunda goriiie-cektir ki; esasen dostluk ili?kileri kurmu? oldugumuz Bulgariar ile, tarih icerisinde de yuzyillarca suren bera-berligimiz vardir. Ben, Bulgaristan’i adim adim gezerken, her yerde ve herkeste Turkiere karsi sempati duyuldugu-nu, herkesin Turkiye ile Buigaristan arasinda daha yakin iliskiler kurulmasmi istedigine tamk oldum. Bu kitap, Turk - Bulgar dostlugunun gelismesine katkida bulunur-sa, elbette sevinirim...

Nisan - 1983, Ankara irfan Unver NASRATTINOGLU

------
Içindekiler

Sayfa

Onsoz ........................................................................... 3

Giri§ ............................................................................ 1

SOFYA ......................................................................... 9

Vito§a ve Pangerevo ...................................................... 14

Kisa Tarihce - Topraklar ............................................. 13

Niifus yapisi ve idar! dagilim ....................................... 20

Todor Jivkov .................................................................. 21

VARNA’ya gidiyoruz ................................................... 24

Altin Kumlar ve Varna ................................................ 26

BURGAZ’a gidiyoruz ................................................... 28

FiLIBE’ye dogru ......................................................... 29

FlLlBE’de ..................................................................... 31

Gul Vadisi ..................................................................... 35

Eski Filibe ve Cuma Camii .......................................... 36

Siedineniye Koyu ......................................................... 40

Bulgaristan’da Kooperatiffilik ....................................... 43

Tanmsal Qaligmalar ................................................... 46

Ekonomik Durum ......................................................... 51

Elektrik Enerjisi ......................................................... 54

Kultiir Faaliyetleri ...................................................... 56

— Folklor ......................................................... 53

— Etnografya Miizesi .......................................... 61

— Sinema ......................................................... 63

— Tiyatro - Opera _ Bale .................................... 66

— Miizik ......................................................... 66

— Plastik Sanatlar ............................................. 67

— Edebiyat ......................................................... 68

— Yazarlar Birligi ........   79

— Qagda? Bulgar Siiri ....................................... 71

Egitim .......................................................................... 75

SAMOKOV ve Bayrakli CamiT ....................................... 81

Dolna Banya - Borovets - Momin Prohod ........................ 83

VELIKO TIRNOVO ...................................................... 86

Etnografya Miizesi .............................  90

Dericiler Esnafi Tiiziigii .......   91

Arbanasi ...............................................  92

Universite ...................................................................... 93

PLEVNE ....................................................................... 94

Panorama ...................................................................... 99

VlDlN .......................................................................... 100

Sosyal Hayat .................................................................. 104

Spor ............................................................................. 110

Turizm ......................   Ill

— Gortilmesi gereken yerler .............................. 112

— Sumnu Tombul Camil .................................... 113

— Turizm l§birligi ...................................   114

Bulgaristan Ttlrkleri ................................................... 116

Turkiye - Bulgaristan Iliskileri .................................... 128

Atatflrk ve Bulgaristan ................................................ 134

Cumhurbaskani Kenan Evren’in Bulgaristan Seyahati ...... 139

— Resmi goriismeler .......................................... 140

— Orgeneral Evren’in konusmasi ........................ 141

— Todor Jivkov’un konusmasi ........................... 146

— Sofya’da gezi ve Ktilttir Sarayi ........................ 152

— Evren’in aksam yemegi ve konusmalar ............ 153

— Cumhurbaskanimiz Varna’da ........................ 156

— Kenan Evren’in konusmasi ........................... 157

— Ankara’ya doniis ve Ortak Bildiri .................. 159

— Bulgar TV’sine demeg .................................... 182

— Basin Toplantisi ............................................. 165

— Bulgar basmi ne yazdi? ................................. 169

Sonraki gelismeler ve Bulgaristan Basbakan Yardimcisi

Lukanov’un Turkiye’ye geli§i ....................................... 172

Ttlrkmen’in Bulgaristan Seyahati ......................  175

Ne yazdilar?   179

Son Soz Yerine .........................   184
Категория › Турски език

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.