История на Втората световна война 1939-1945. Том 3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-2-2018
  •  93

Автор:Колектив
Издателство:Военно издателство
Страници:574
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1135 Формат: 175/245 Състояние: Добро
История на Втората световна война 1939-1945. Том 3: Началото на войната. Подготовката на агресията срещи СССР

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод.................................... 5

ЧАСТ ПЪРВА

РАЗПАЛВАНЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТ ГЕРМАНСКИЯ ИМПЕРИАЛИЗЪМ

Глава първа НАПАДЕНИЕТО НА ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ СРЕЩУ ПОЛША

1. Началото на Втората световна война....... 15

2. Военните действия в Полша ......................19

3. Причини за поражението на буржоазнопомешчическа Полша.......37

Глава втора

ПОЛИТИКАТА И СТРАТЕГИЯТА НА ВОЮВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ СЛЕД ПОРАЖЕНИЕТО НА ПОЛША

1. Стратегическата пауза в действията на вермахта на европейския континент. Политиката на „странната война“ на западните държави......41

2. Агресивните замисли на западните държави срещу СССР.........51

3. Развръщането на немскофашистките армии на западния фронт......56

Глава трета РАЗГРЪЩАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА НА МОРЕ

1. Оперативно-стратегическата обстановка на океано-морските театри .... 60

2. Бойни действия на германския флот...................65

3. Мероприятия на съюзниците за защита на своето корабоплаване и начало на морската блокада на Германия.....................71

Глава четвърта
БОРБАТА ЗА СКАНДИНАВСКИЯ ПЛАЦДАРМ. ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ДАНИЯ И НОРВЕГИЯ ОТ ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ

1. Скандинавия в плановете на нолнтнческжте коалиции..........76

2. Нахлуване на немскофашистккте войски и Дания и Норвегия  ......78

3. Дебаркиране на съюзниците в Норвегия н тяхното поражение......87

Глава пета

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАШИСТКИТЕ ВОЙСКИ НА ЗАПАДНИЯ ФРОНТ И ПОРАЖЕНИЕТО НА АНГЛИЙСКО-ФРЕНСКАТА КОЛИЦИЯ

1. Положението на западния фронт в началото на май 1940 г..........93

2. Пробивът на немскофашистккте войски към Ламанш...........105

3. Евакуацията на английските експедиционни силн............115

4. Развитие на настъплението на германските войски. Встъпване на Италия във войната................................121

5. Капитулацията на Франция 129

6. Поуки от поражението на английско-френската коалиция........136

Глава шеста

ПО-НАТАТЪШНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ГЕРМАНИЯ НА ЗАПАД. ОТБРАНАТА НА АНГЛИЯ

1. Военно-политическата обстановка след поражението на английско-френската коалиция..............................143

2. Политическите маневри и военните планове на Германия срещу Англия . 146

3. Въздушното настъпление срещу Англия.................152

4. По-нататъшното развитие на борбата на море . .  ...........156

5. Политиката на Англия в новата обстановка..............162

Глава седма ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В АФРИКА И В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

1. Африка, Близкият Изток и Средиземно море в плановете на империалистическите държави............................167

2. Военните действия в Африка........... 171

3. Провалът на агресията на фашистка Италия в Гърция..........178

4. Междуимпериалистическата борба в Близкия и Средния Изток......182

5. Борбата за Средиземно море  .....................188

Глава осма РАЗШИРЯВАНЕ НА ЯПОНСКАТА АГРЕСИЯ В АЗИЯ

1. Изостряне на военно-политическото положение ^ Източна Азия и в Тихия океан...............................195

2. Новият етап на войната в Китай....................198

3. Окупирането на Северен Индокитай от Япония.............205

4. Подготовката на Япония за „голяма война“ в Азия и в Тихия океан .... 207

Глава девета ВОЙНАТА И СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
1. Началото на войната в Европа и „неутралитетът“ на САЩ ........215

2. Военните мероприятия на правителството на САЩ...........220

3. Английско-американското сближение. Приемането на закона за ленд-лиз . 226

4. САЩ и разширяването на японската агресия в Азия1..........232

Глава десета

БОРБАТА НА НАРОДИТЕ ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ ПРОТИВ ФАШИСТКАТА АГРЕСИЯ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЯ ГНЕТ

1. Фашисткият „нов ред“ в окупираните територии.............235

2. Комунистическите и работническите партии в авангарда на борбата срещу фашистката агресия...........................239

3. Съпротивата на европейските народи против фашистките завоеватели . . . 244

4. Националноосвободителното движение в Азия, Африка и Латинска Америка 252
ЧАСТ ВТОРА НАСОЧВАНЕТО НА ФАШИСТКАТА АГРЕСИЯ НА ИЗТОК. ПЛАНЪТ „БАРБАРОСА“

Глава единадесета ЦЕЛИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ НА ФАШИСТКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ СССР
1. Целите на агресията на фашистка Германия срещу Съветския съюз .... 263

2. Разработка на германските стратегически планове за война срещу СССР . . 267

3. Планът „Барбароса“ ..........................273

Глава дванадесета РАЗШИРЯВАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ФАШИСТКИЯ БЛОК

1. Сключване между Германия, Италия и Япония на агресивния троен пакт 283

2. Въвличането на други държави от Европа във фашисткия блок.....287

Глава тринадесета ФАШИСТКАТА АГРЕСИЯ НА БАЛКАНИТЕ

1. Балканите в плановете в империалистическите групировки........297

2. Нападението на Германия и Италия срещу Югославия. Германската агресия срещу Гърция.............  301

3. Балканите като стратегически плацдарм за агресията на фашистките държави против Съветския съюз.......  314

Глава четиринадесета

МОБИЛИЗИРАНЕ НА ВОЕННОИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА ГЕРМАНИЯ И НА ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ФАШИСТКИЯ БЛОК

1. Завземане на ключовите позиции в икономиката на капиталистическа Европа от германските монополи........................319

2. Използуването на ресурсите на поробена Европа от Германия за подготов-
ката на война срещу СССР 325
3. Увеличаване на военноикономическия потенциал на Германия и на другите
страни от фашисткия блок 330
4. Засилване на военноикономическия потенциал на Япония 340
Глава петнадесет а

АНТИКОМУНИЗМЪТ И ФАШИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ В СЛУЖБА НА АГРЕСИЯТА

1. Антикомунизмът —• оръдие на международния империализъм .....345

2. Идеологическата подготовка на фашистка Германия и на нейните съюзници

за война срещу СССР.........................350

3. Подготовка на фашистка Германия за водене на подривна пропаганда срещу СССР  ................................365

Глава шестнадесета

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА ФАШИСТКАТА КОАЛИЦИЯ ПРЕДИ НАПАДЕНИЕТО СРЕЩУ СССР

1. Германските въоръжени сили и тяхното съсредоточаване и развръщане по
плана „Барбароса“...........................370

2. Въоръжените сили на съюзниците на фашистка Германия.........387

3. Военното изкуство на фашистка Германия в навечерието на нападението сре-

щу СССР...............................393
ЧАСТ ТРЕТА

СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩАТА ОПАСНОСТ

ОТ АГРЕСИЯ
Глава седемнадесета

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВЕТСКАТА ДЪРЖАВА И ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ГРАНИЦИТЕ

НА СССР

1. Външнополитическият курс на СССР през 1939—1941 г..........399

2. Отново в семейството на украинския и белоруския народ........411

3. Укрепването на северозападните граници. Военният конфликт с Финландия 414

4. Възстановяването на съветската власт в Литва, Латвия и Естония .... 423

5. Мирното решаване на въпроса за Бесарабия и Северна Буковина .....427

Глава осемнадесета

РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА ЗА ОТБРАНАТА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

1. Военноикономическата политика на комунистическата партия .....431

2. Икономическата база на отбраната на страната ............433

3. По-нататъшното развитие на отбранителната промишленост и създаване на държавни резерви...........................441

Глава деветнадесета

МОРАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СЪВЕТСКИЯ НАРОД ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОТЕЧ ЕСТВО

%

1. Новите условия на идеологическата работа...............450

2. Дейността на комунистическата партия за възпитание на съветските хора в дух на социалистически патриотизъм и готовност за въоръжена защита на СССР 456

3. Отбранително-масовата работа сред населението ............464

Глава двадесета

РАЗВИТИЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА СССР (септември 1939 — юни 1941 г.)

1. Изучаването на опита от войната и развитието на съветската военнотеоретич-

на мисъл ...............................471

2. Организационното укрепване и техническото въоръжаване на съветските въоръжени сили..............................480

3. Бойната и политическата подготовка на личния състав на въоръжените сили 496

4. Планове за отбрана на страната ....................501

Заключение.............................511

Приложения  ...........................537

Хроника на основните събития......................537

Именен указател.............................543

Указател на географските имена......................552

Списък на картите............................565

Съкратени имена на архивите, срещащи се в текста............566


Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.