Теория на механизмите и машините

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  87

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:354
Корици:Твърди
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. добро
Теория на механизмите и машините. М. Константинов, А. Вригазов, Е. Станчев, И. Неделчев

Настоящият учебник е предназначен за студентите от висшите технически учебни заведения, които изучават пълния курс по теория на механизмите и машините. Съдържа общите методи за анализ и синтез на механизмите и машините в съвременната техника и машинната автоматика.

Учебникът може да бъде използувани от техническите специалисти в производството, от курсисти на следдипломна квалификация и аспиранти.
Михаил Спиров Константинов, Александър Георгиев Вригазов, Емил Стоянов Станчев, Иван Неделчев Неделчев, 1980 г. с/о Jusau'or, Sofia

***
ПРЕДГОВОР
Учебникът е написан от авторите на основа на дългогодишния им опит в преподавателската и научноизследователската им дей ност в областта на теорията на механизмите и машините във висшите технически учебни заведения. Наред с това широко е използувана съветска учебна и специална литература.

В учебника са застъпени въпросите на структурата и геометрията на механизмите, на кинематичния анализ и синтез на лостови и контурни механизми, на кинетостатиката и механичния коефициент на полезно действие, на моделирането и динамиката на машините, на механизмите за автоматизиране и управление на процеси, на промишлените манипулатори и роботи.

Проблемите на структурата, кинематиката и силовия анализ са изложени както в графична, така и в аналитична форма. Специално внимание е отделено на динамичното моделиране на машините с отчитане на техните реални характеристики. Динамичното изследване на машинните агрегати е проведено освен върху традиционния модел с една степен на свобода и върху модели с много степени на свобода. Разгледани са също и основите на идентификацията и динамичния синтез на параметрите на машините. Механизмите за регулиране и управление на процесите са изследвани в съответствие с основите на теорията иа машините-авто-мати. Дадени са основни сведения за структурата, кинематиката и функционалното предназначение на промишлените роботи и манипулатори.

Уводът и глави 1, 4, 5, 6, 7 и 9 са написани от доц. инж. Александър Г. Вригазов (ВМЕИ „В. И. Ленин“—София), глави 2, 3 и 8 (без т.8.4) са написани от доц. инж. Иван Н. Неделчев (ВИММЕСС—Русе),т.8.4, глави 10, 15,16 и 17 са написани от проф. инж. Михаил С. Константинов (ВМЕИ „В. И. Ленин“ —София) и глави 11, 12, 13 и 14 са написани от проф. д.т.н. инж. Емил С. Станчев (ВНВМУ „И. Й. Вапцаров“—Варна).

Авторският колектив изказва благодарност на рецензентите доц. к.т.н. инж.Кирил Енчев (ВИММЕСС — Русе) и доц. к.т.н.инж. Венелин Живков (ВМЕИ„В.И.Ленин“—София)за техните полезни препоръки и забележки към ръкописа.

Всички полезни критични бележки и пожелания, отправени от читатели към авторите, ще бъдат приети с благодарност.

От авторите

**
Синтезирано съдържание:
* Предговор... 7
* Структура и класификация на механизмите... 22
* Геометрия и кинематика на равнинните лостове и механизми... 45
* Кинематичен синтез и точност на равнинните лостове механизми... 91
* Основи на синтеза на равнинни контурни механизми...114
* Равнинни гърбични механизми... 130
* Цилиндрични зъбни колела и предавки... 161
* Кинематика и синтез на зъбни механизми... 207
* Силов анализ и механичен коефициент на полезно действие на механизмите... 226
* Уравновесяване на равнинни механизми и ротори... 272
* Структура и кинематика на пространствени механизми... 303
* Моделиране на механизми и машини... 336
* Динамика на машинния агрегат... 358
* Динамика на машинните агрегати с еластични звена... 392
* Идентификация и динамичен синтез на параметрите на машините... 414
* Механизми за автоматизиране и управление на процеси... 425
* Основи на теорията на машинните автомати... 469
* Промишлени манипулатори и роботи... 501
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.