Технология на машиностроенето. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  291

Автор:Пенко Патарински
Издателство:Техника
Страници:286
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Технология на машиностроенето. Част 1: Основи на технологията на машиностроенето. Пенко Патарински

Четвърто основно преработено и допълнено издание.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор . . .  ......3

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Глава първа. Основни понятия и определения 5

1.1. Машиностроително изделие.................... 6

1.2. Производствен и технологичен процес............... 9

1.3. Производствено предприятие................... 11

1-4. Предмет на технологията на машиностроенето........... 13

1.5. Структура на технологичния процес................ 15

|.6. Заготовки в машиностроенето.....  20

Глава втора. Установяване на заготовките и детайлите 24

2.1. Базиране на заготовките и детайлите............... 25

2.2. Закрепване на заготовките и детайлите .............. 32

Глава трета. Методи за анализиране качествените показатели на технологичните процеси 35

3.1. Качеството на изделията и задачите на технолозите........ 38

3.2. Изчислително-аналитичен метод ................ 39

3.3. Статистически метод ................. 40

3.3.1. Метод на кривите на разпределение.............40

3.3.2. Метод на точковите диаграми.................. 53

3.3.3. Други математични методи................... 61

Глава четвърта. Технологични размерни изчисления 63

4.1. Теория на размерните вериги  ............... 63

4.1.1. Някои понятия................•........ 63

4.1.2. Основни методични указания за построяване на размерните вериги . 65

4.1.3. Методика за решаване на размерните вериги.......... 66

4.2. Методи за постигане точността на затварящите звена........ 72

4.2.1. Постигане точността на затварящото звено при обработване на заготовките ............................ 72

4.2.2. Постигане точността на затварящото звено при сглобяване на изделията ............................ 77

4.3. Прибавки за изработване на детайлите.............. 82

4.3.1. Основни понятия за прибавките................. 82

4.3.2. Определяне големините на прибавките.............. 85

4.3.3. Методика за определяне размерите на заготовките и междинните размери.....................   90

ДЯЛ II. Т0ЧЕН0СТ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ Глава пета. Грешки при обработване на заготовките 94

5.1. Основни методи на формообразуване............... 95

5.2. Основни методи на размерообразуване  ......... 96

5.3. Характеристика на грешките при обработване на заготовките .... 97

Глава шеста. Грешки от неточност на установяването на заготовките 104

6.1. Грешки от неточност на базирането............... 104

6.2. Грешки от неточност на закрепването............... 115

6.3. Грешки от неточност на установяването.............. 117

Глава седма. Грешки от неточност на настройването

7.1. Обши понятия и определения.................. 11Ч

7.2. Методи за настройване технологичната система на размер...... 121

7.2.1. Метод на статично настройване................• 122

7.2.2. Метод за настройване по пробни детайли............. ГМ

7.2.3. Метод на статично-динамично настройване............ 12/

Глава осма. Грешки’от податливостта на технологичната система 130

8.1. Основни понятия и определения................. 130

8.2. Методика за аналитично и опитно определяне на статичната податливост на технологичната система.................. 135

8.2.1. Податливост на машината.................... 135

8.2.2. Податливост на приспособленията................ 139

8.2.3. Податливост на режещите инструменти............. И0

8.2.4. Податливост на обработваната заготовка............. 141

8.3. Методика за аналитично и опитно определяне на динамичната податливост на технологичната система................. ИЗ

Глава девета. Качество на обработваните повърхнини 148

9.1. Образуване на грапавините при обработването на заготовките . . . 148

9.2. Влияние на трептенията върху качеството на повърхнините..... 184

9.2.1. Собствени и принудени трептения.............155

9.2.2. Самовъзбуждащи се трептения................. 158

9.2.3. Методи за борба със самовъзбуждащи се трептения....... 109

Глава десета. Възможности за управляване точността

на изработваните детайли 173

10.1. Надеждност на технологичната система.............. 173

10.1.1. Определяне сумарната зона на разсейване на качествените показатели ............................ 175

10.1.2. Зависимост между точността на изработваните детайли и производителността на труда...................... 170

10.2. Възможности за управляване точността на изработваните детайли . . 177

ДЯЛ III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ, ИЗПОЛЗУВАНИ

ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ДЕТАЙЛИТЕ 182

Глава единадесета. Подготвителни методи и процеси 183

11.1. Методи и процеси за почистване на заготовките.........' 183

11.2. Методи и процеси за измиване и изсушаване на заготовките ... 184

11.3. Методи за подобряване обработваемостта и намаляване вътрешните напрежения на материала.................. 185

11.4. Методи за разкрояване и отрязване на заготовките........ 185

11.4.1. Разкрояване на материалите.................. 185

11.4.2. Методи за отрязване на заготовките.............. 187

11.5. Методи за подготвяне на заготовките за установяване...... 18!)

11.5.1. Методи и процеси за разчертаване на заготовките........ 189

11.5.2. Методи за изправяне на заготовките.............. 190

11.5.3. Методи за обработване центровъчни отвори на заготовките. . . 192

Глава дванадесета. Методи за обработване на заготовките 196

12.1. Методи за обработване с отнемане на материал.......... 197

12.1.1. Методи за обработване с отнемане на материал чрез рязане . . . 197

12.1.2. Методи за обработване с отнемане на материал чрез химичпо въздействие  .......  208

12.1.3. Методи за обработване с отнемане на материал чрез електрохимично въздействие....................... 209

12.1.4. Методи за обработване с отнемане на материал чрез електроеро-зионно разрушаване...................  212

12.1.5. Методи за обработване с отнемане на материал чрез ултразвуково въздействие....................... • 216

12.1.6. Методи за обработване с отнемане на материал чрез въздействие с лъчава енергия....................... 220

12.1.7. Методи за обработване с отнемане на материал чрез магнитно-абра-зивно въздействие....................... 225

12.1.8. Методи за обработване с отнемане на материал чрез комбинирано въздействие.......................... 228

12.1.9. Методи за обработване с отнемане на материал чрез електрохидрав-лично въздействие..................... ■ 235

12.1.30. Методи за обработване с отнемане на материал чрез въздействие с водиа струя........................ 236

12.2. Методи за измерване на детайлите без отнемане на материал . . . 237

12.2.1. Методи за обработване без отнемане на материал чрез повърхностно пластично деформиране................. 238

12.3. Методи за обработване на заготовките чрез прибавяне на материал 246

12.4. Методи за термообработване на заготовките............ 247

Глава тринадесета. Заключителни методи и процеси 247

13.1. Методи за уравновесяване на детайлите и изравняване по маса . . . 248

13.1.1. Методи за уравновесяване на въртящи се детайли........ 248

13.1.2. Методи за изравняване на детайлите по маса.......... 251

13.2. Методи за почистваме на детайлите................ 252

13.2.1. Методи за размагнитване на детайлите............. 252

13.2.2. Методи за премахване на издатъци........   252

13.3. Методи за предпазване детайлите от вредното влияние на околната среда.......................... 252

13.3.1. Методи за покриване със смазка................ 253

13.3.2. Методи за пластмасови покрития................ 253

13.3.3. Методи за галванични покрития................ 254

13.3.4. Методи за оксидни и фосфатни покрития............ 254

13.3.5. Методи за покрития с бои и лакове.............. 254

13.3.6. Опаковане на детайлите.................... 256

Г л а£в а четиринадесета. Технологични предпоставкиза увеличаване производителността на труда 257

14.1. Структура на нормата на времето и нейните елементи....... 257

14.2. Разчленяване на технологичните процеси............. 261

14.2.1. Последователност на технологичните операции.......... 261

14.2.2. Концентриране и диференциране на технологичните операции . . 263

14.3. Типизиране на технологичните процеси.............. 264

14.3.1. Типови технологични процеси.................. 265

14.3.2. Групови технологични процеси................. 268

14.4. Намаляване на Тпз и елементите на ГеД............. 269

14.4.1. Намаляване на Т „...................... 269

14.4.2. Намаляване иа 7о....................... 271

14.4.3. Намаляване на Тс ... .  .................. 273

14.4.4. Намаляване на 7 , и Г ................... 274

14.5. Многомашинно обслужване.................- . 274

14.6. Автоматизиране на технологичните процеси........... 276

Литература............................. 279

Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.