Методика на обучението по история

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  151

Автор:Й. Шопов, Г. Георгиев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:410
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Методика на обучението по история. Йордан Шопов, Георги Георгиев

ПРЕДГОВОР
Като учебна дисциплина „Методика на преподаване по история“ бе включена в учебния план на специалност история в Софийския университет през 1950 г. И преди това тя се е изучавала от студентите в някогашния Стажантски институт (бившата 3-та мъжка гимназия — сега 18 ЕСПУ).

Предлаганата „Методика на обучението по история“ е първият наш университетски учебник по теория и практика на училищното преподаване по история. Той стана възможен благодарение на значителните достижения на историческата, педагогическата и психологическата наука, а така също и на успехите на педагогическата практика. Учебникът отразява резултатите от научно-мето-дическите изследвания у нас и в чужбина, творческите дирения и практическия опит на българските методици и учители през последните десетилетия.

Учебникът е предназначен за студентите-историцн от ВУЗ. Той е изграден върху основата на сега действуващата учебна програма и включва три основни раздела: Цели, задачи и организация на обучението по история, Процесът на обучението и Средствата при обучението по история и тяхната роля за осъществяване на образоватените и възпитателните задачи. В последния раздел се излагат някои от основните проблеми на учебната дисциплина — „Учебна техника и методика на използването й“. По такъв начин учебникът отразява основното програмно съдържание на две дисциплини: методика на обучението по история и учебна техника.

Учебникът има важно теоретико-познавателно и мирогледно значение. С него студентите се запознават с една дисциплина, която обхваща основните въпроси на историческото образование в нашето средно училище, с неговата роля за комунистическото възпитание на подрастващото поколение; със съдържанието и организацията, начините и средствата за решаване задачите на историята като учебен процес. Учебникът съдействува да се осмисли идеологическият характер на историческите знания и необходимостта от специална методическа подготовка с оглед ефективното реализиране на образователните и възпитателните възможности и задачи на историята.

Курсът по методика на обучението по история и по Учебна техника убеждава студентите-историци, че реализирането на обра
зователните и възпитателните възможности, произтичаща от самата историческа наука, не се осъществява автоматически с изложението и овладяването на историческите факти. Проблемът за формирането на мирогледа и комунистическото възпитание, макар в основата си изцяло зависещ от самата наука и от нейните методи, е функция от редица други обстоятелства, между които на първо място е процесът на обучението. Разбира се, в това отношение първостепенно значение има научната подготовка на учителя и неговата комунистическа убеденост. Но заедно с това овладяването на знанията по история на обществото и формирането на съответните убеждения, умения и навици е сложен и динамичен, противоречив и много труден процес. Историкът-преподава-тел трябва да познава неговите закономерности, както и влиянието на разнообразните фактори върху него. Известно е, че историческата наука обхваща необозримо количество факти за събития и явления. Но кои от тях ще ни доведат до целта? По кой начин на обучение те ще покажат най-обедително същността на историческия процес? С какви средства ще се постигнат очакваните резултати? Тези въпроси занимават всеки учител и особено младия специалист, който поема тази професия. Това са ежедневните кардинални проблеми на учебно-възпитателния процес. Без тях-кого правилно разрешаване в същност няма обучение. В най-общи линии такива са и задачите на предлагания учебник.

При изясняване на основните въпроси от неговото съдържание са отразени както десетилетният опит на българското училище и това в социалистическите страни и особено на съветското училище, така и съвременните партийни изисквания в областта на образованието за комунистическото възпитание на учащата младеж. Както е известно, в решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП по въпросите на образованието през 1969 г.,в Програмата на БКП и Февруарския пленум на ЦК на БКП през 1974 г. бе обоснована необходимостта от засилване на идеологическото и класовотпар-тийното възпитание на подрастващото поколение, нуждата от по-нататъшно усъвършенствуване организацията на обучението с оглед изграждането на зряло социалистическо общество.

Методиката на обучението съдействува да се осъзнаят по-ясно същността и значението на социалната функция на историческата наука. По такъв начин тя улеснява преподавателите в тяхната непосредствена учебно-възпитателна работа. В тази връзка би следвало да се има пред вид, че многобройните образци, с които са илюстрирани едни или други теоретически положения, трябва да се схващат само като примерни. Тяхното присъствие е необходимо, за да се покаже нагледно как изглежда една въз-можна реализация със съответствуващите й условности.

Макар и предназначен за студенти, учебникът би могъл да бъде полезен и на учителите по история от средните училища.

Като първо по рода си у нас учебно пособие за студенти учебникът сигурно не е лишен от ред несъвършенства. Авторите обаче се надяват, че те ще отговарят на съвременните изисквания и ще подпомогнат педагогическата подготовка на бъдещите учители.
Октомври, 1974 г.
Авторите


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.