Приложни маркетингови изследвания

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  157

ПРОДАДЕНА

Автор:Юлия Узунова, Бистра Василева
Издателство:Ромина
Страници:185
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN:9548971526 Тегло (гр.): Формат: 205 / 285 Състояние: Мн. добро
Приложни маркетингови изследвания. Юлия Узунова, Бистра Василева

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод..............................................................................................................................................3

Част първа. Маркетинговите изследвания на фирмите

Маркетинговите изследвания: същност, особености, позиции.....................................................8

Процесът на взимане на решения и маркетинговите изследвания...............................................9

Процесуалният подход към маркетинговите изследвания...........................................................16

Разгърнат модел на маркетинговите изследвания..............................................................16

Концептуален модел на обекта на маркетинговите изследвания...................................21

Формулиране на изследователски хипотези..........................................................................21

Стойност на информацията в маркетинговите изследвания........................................................25

Стойност на перфектната информация във фирмените решения....................................25

Стойност на неперфектната информация във фирмените решения................................26

Информационен риск и Теорема на Бейс.....................  27

Вторични данни, панели и ревизии в маркетинговите изследвания...........................................29

Предимства и източници на вторичните данни....................................................................29

Потребителски и търговски панели.........................................................................................31

Ревизии в маркетинговите изследвания..................................................................................33

Част втора. Приложни подходи, методи и техники

в маркетинговите изследвания на фирмите

Формулативен подход към маркетинговите изследвания ........................................................36

Характеристика на формулативния модел на маркетингови изследвания....................36

Качествени методи за събиране на данни: същност и ограничения............................  36

Индивидуално дълбочинно интервю.......................................................................................37

Интервю с фокусни гругш...........................................................................................................39

Проектни техники и физиологични измервания..............................  42

Наблюдение...............................................................................  49

Дескриптивен подход към маркетинговите изследвания. Скали за измерване.......................51

Структурирано интервю. Въпросник.......................................................................................52

Процесът на измерване: компоненти, точност, надеждност и валидност.....................54

Валидност на измерването .............................  57

Скали за измерване: същност....................................................................................................58

Разработване на скали за измерване. Видове скали............................................................60

Каузални маркетингови изследвания. Експеримент................................................................. 75

Експеримент. Видове експерименти........................................................................................75

Потенциални грешки при провеждане на експеримент......................................................79

Базови модели на експеримент.................................................................................................81

Статистически модели на експеримент..................................................................................84

Част трета. Подготовка, анализи и оценки на резултатите от маркетинговите изследвания на фирмите

Подходи на извадки в маркетинговите изследвания във фирмите.............................................90

Типология на извадките..............................................................................................................90

Неслучайни извадки.....................................................................................................................91

Случайни извадки.........................................................................................................................92

Определяне обема на извадката................................................................................................93

Подготовка на данните за анализ в маркетинговите изследвания.

Предварителен статистически анализ...............................................................................................94

Полеви контрол.............................................................................................................................94

Редактиране......................................................................................................................94

Кодиране...........................................................................................................................95

Генериране на нови променливи....................  97

Предварителен статистически анализ.....................................................................................97

Хи-квадрат - анализ....................................................................................................................100

Процесът на анализ на експерименти в маркетинговите изследвания в практически ситуации.........  101

Анализ на случаен блоков модел...........................................................................................101

Анализ на модел на експеримент “Латински квадрат”.....................................................102

Анализ на факторен модел на експеримент........................................................................104

Прогнозиране и моделиране в маркетинговите изследвания....................................................106

Процесът на прогнозиране в маркетинговите изследвания. Фактори..........................106

Методи за прогнозиране в маркетинговите изследвания..........................  108

Част четвърта. Примерни процедури в маркетинговите изследвания 

Индивидуално дълбочинно интервю....................................................   118

Интервю с фокусна група....................................................................................................................126

Репрезентативно маркетингово изследване...................................................................................131

Резултат ad hoc проучване.......................................................................................  138

Приложения

Приложение А Процедура за проверка на хипотези  ....................  145

Приложение Б Тестове на хипотези и условия за приложението им..............................146

Приложение В Видове модели в маркетинговите изследвания........................................147

Приложение Г Примерни изследователски въпроси и показатели в маркетинговите изследвания.....................................................................149

Приложение Д PIMS....................................................................................................................154

Приложение Е Въпросник за изследване на нагласи и изисквания на потребителите....................................................................159

Приложение Ж Списък на изданията от Преброяване 2001 в Република България.........................................  167

Приложение 3 Резултати от Преброяване 2001 в Република България.........................174

******
„Необходимостта от маркетингови изследвания не се определя от формула или научна методология. Тя се определя и стартира от простото разбиране на проблема."
Jane Perrin, Vice President Global Marketing Research, ACNielsen
„Ние трябва да се опитваме да подобрим общественото възприемане на приноса на пазарните изследвания към социалните ползи, подобряване на благосъстоянието на хората и качеството на живота."
Juergen Schwoerer Director General, ESOMAR
„Количествените различия (пъстрота) и взаим-ната свързаност (общност) между единиците на една съвкупност са обективно съществуващи страни в проявлението на изследваните явления и подлежат на изучаване."
Проф. д-р Нигрета ВеличковаКатегория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.