Стоманени мостове: Елементи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  80

Автор:Христо В. Попов
Издателство:Техника
Страници:439
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 880 Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Стоманени мостове - Елементи. Христо В. Попов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ....... 3
Глава I. 
Въведение
1.1. Обши сведения........... 9
1. Особености, предимства, недостатъци и приложение на стоманените конструкции 9
2. Видове стоманени конструкции ..........................11
3. Части на стоманените конструкции.......................15
4. Главни изисквания към стоманените конструкции ..............21
1.2. Исторически преглед........22
1.3. Съвременни проблемни перспективи за развитието на стоманените конструкции 32

Глава II. Строителни материали. Производство. Валцувани изделия
II.1. Методи за получаване на желязо, чугун и стомана ..........35
II.2. Структура на стоманата. Влияние на температурата. Химичен състав ... 42
1. Структура .........................42
2. Топлинно състояние...............42
3. Химичен състав........... 44
II.3. Видове и марки строителна стомана ............................................. 45
II.4. Леки метали .....................................................................49
II.5. Стоманени валцувани изделия (прокат). Стоманени плочи и профили .... 50
1. Стоманени листове (ламарини) и плочи.............................................50
2. Плоска широкоивична стомана (стоманени плочи)................................... 51
3. Прътова стомана..................................................................51
4. Специални профилни...............................................................53

Глава III. Основни механични свойства на стоманата
III.1. Съпротивление (якост) на стоманата при еднократно натоварване....................55
1. Изпитване на опън и натиск ......................................................55
2. Опит на прегъване................................................................58
3. Опит на твърдост................................. 59
III.2. Съпротивление на стоманата пои непрекъснато многократно натоварване. Вибрационна якост.. 59
III.3. Съпротивление на стоманата при многократно натоварване с прекъсване. Стареене па стоманата.. 62
III.4. Съпротивление (якост) на стоманата при концентрация на напреженията. . 63

Главa IV. Работа на стоманата. Гранични напрежения
IV.1. Работа на стоманата и гранично напрежение при одън и натиск (смачкване) 66
IV.2. Работа на сюманата на огъване. Еластичен и еластично-пластичен стадий. . 67
1. Гранични състояния. Става на пластичността ......................................67
2. Изследване на простата греда в еластично-пластичната област .................... 70
3. Сравнение между съпротивлението на простата и непрекъснатата пълностенна греда в еластичнопластичния стадий..79
IV.3. Гранично напрежение на якост (провлачване) при сложно напрегнато състояние 80
IV.4. Усукване и депланация на отворени сечения при ексцентрично огъване ... 84
1. Общо ................84
2. Опростени диференциални уравнения за тънкостенни пръти и греди .... 86
3. Напрежения.................89
4. Определяне на центъра на огъване или на главния секторен полюс .... 99
5. Диференциално уравнение на би момента във връзка с усукването..............90
6. Пример...........................................................................92
IV.5. Загубване на устойчивост (измитане) при огъване ..........................102
IV.6. Загубване на устойчивост при центричен натиск па нрави пръти с постоянно сечение. 
1. Изкълчване в еластичната област..................113
2. Изкълчване в пластичната област.................................................115
IV.7. Загубване на устойчивост при центричен натиск на прави пръти с променливо сечение.......121
IV.8. Устойчивост при ексцентричен натиск на прави пръти с постоянно сечение при действие на осови и напречни товари. 128
1. Греда, подложена на осов и единичен налрёчён товар...............129
2. Греда с осова сила и напречен равномерно разпределен товар................133
3. Приблизителен метод............................................................134

Глава V. Оразмерителни методи Товари. Коефициент на сигурност
V. I. Оразмерителни методи..........................................................138
V.2. Общ коефициент на сигурност...................................................142
V.3. Товари...................145
1. Подразделение натоварите.......................................................145
2. Комбиниране (съчетаване) на товарите...........................................146
Глава VI. Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции на якост, устойчивост и коравина
VI. 1. Основни положения.............................................................148
VI.2. Оразмеряване на елементи, подложени на центричен опън или натиск (смачкване)...149
VI.3. Оразмеряване на прави, иентрично натиснати стройни елементи...................149
VI.4. Оразмеряване на елементи, подложени на огъване и срязване................152
1. Проверка на якост..............................................................153
2. Проверка на устойчивост........................................................155
3. Оразмеряване на коравина.......................................................159
VI.5. Оразмеряване на елементи на натиск или опън с огъззне и на ексцентричен натиск или опън.....160
VI.6. Оразмеряване на умора.........................................................165

Глава VII. Съединителни средства и съединения
VII. I. Подразделение................................ ...............................168
VI1.2. Нитове и нитови съединения......................................................168
1. Материал и направа......................................... .................168
2. Означения на нитовете...........................................................172
3. Разположение на нитовете. Междунитови разстояния..............................173
4. Оразмеряване на нитовите връзки................................................17(5
5. Критика на оразмеряването на нитовете...........................................18U
6. Поддържане на нитовете..........................................................183
VII.3. Нитона теория...................................................................183
V1I.4. Болтове и болтови съединения....................................................190
VII.5. Ставен болт.....................................................................194
1. Смачкващи напрежения върху стените на болта или дупката....................194
2. Срязващи напрежения.............................................................196
3. Огъващи напрежения........................................................... 19*)
4. Напрежения в цилиндричния болт по теорията на еластичността ...... 197
VII.6. Заварки и заваръчни съединения..................................................203
1. Общи сведения...................................................................203
2. Начини на заваряването. . 234
3. Условия за получаване на качествена електрод ьгова заварка......................205
4. Видове заваръчни шевове......................................................207
5. Оразмеряване на заваръчните шевове..............................................211
6. Остатъчни напрежения и деформации...............................................215

Глава VIII. Съчетани натискови елементи 
VIII.1. Конструкция на съчетания натисков елемент ............................ 217
VIII.2. Устойчивост на съчетания натисков мрьт. Изследване на Енгесер. . . 219
1. Основни положения .................................................... 219
2. Теоретично изследване по Енгесер на двуделен мрежест прът.............. 220 
3. Теоретично изследване по Енгесер на двуделен рамков прът ............. 224
4. Приложение....................................................................229
5. Усилия в съединителните части............................................... 230
6. Примери и изводи .............................................................231
а) Прътово изпълнение........................................................2 42
б) Рамково изпълнение ....................................................... 232
VIII.3. Изравняване на устойчивостта спрямо двете главни оси. Определяне на инерционния момент J; в зависимост от инерционния момент Jy 235
VIIF.4. Оразмеряване на многоделните съчетани пръти съгласно действуващите правилници .....236
VII 1.5. Оразмеряване на съединителните плочки и замрежванията........................240
1. Оразмеряване на съединителните плочки на двуделни пръти......................240
2. Оразмеряване на съеди ни телците плочи при триделни пръти с една нематериална ос...245
3. Оразмеряване на диагоналите на замрежванията..................................247
Глава IX. Пълностенни греди
IX I. Видове, конструктивни особености и приложение .................................249
IX.2. Определяне на основните размери на съчетаните пълностенни греди — нитовани и заварени..254
1. Височина на пълностенните греди...............................................254
2. Дебелина на стеблената плоча.................................................260
3. Определяне на поясите по Мюлер — Врсслау.....................................261
IX.3. Оразмеряване на пълностенните греди.........................................265
1. Оразмеряване на якост..........................................................265
2. Оразмеряване на дължините на поясните плочи...................................269
а) Нитовани греди............................................................269
б) Заварени греди............................................................273
3. Изчисляване на връзката между поясите и стеблото на нитованите греди. . 275
а) Разпределение на нитовете в поясите..........................................275
б) Напрежения в гърлените нитове от съсредоточени товари.....................281
4. Изчисляване на връзката между поясите и стеблото на заварените греди. . 282
IX.4. Проверка на местна устойчивост...................................................284
1. Осигуряване на натисковите пояси срещу изкълчване извън равнината на гредата.......284
2. Изследване на устойчивостта срещу изкорубване на стеблената ламарина. . 285
IX.5. Укрепяване на стеблената ламарина чрез вертикални ребра..........................290
1. Конструктивно изпълнение ....................................................290
2. Оразмеряване на вертикалните укрепителни ребра...................................293
IX.6. Снаждане на пълностенните греди..................................................295
1. Снаждане на стеблената ламарина и поясите на нитованите греди...................295
а) Вертикално снаждане на стеблената ламарина...................................295
б) Хоризонтално снаждане на стеблената ламарина. 302
в) Снаждане на поясните ъглови профили..........................................ЗоЗ
г) Снаждане на поясните плочи ..................................................304
2. Снаждане на стеблото и поясите на заварената иълностенна греда...................306
а) Стеблено снаждане ...........................................................306
б) Поясно снаждане..............................................................310
IX. 7. Физични и термични явления при заваряването. Правила за изпълнение на заварените пълностенни греди ......311
Глава X. Прътови греди
X. I. Общи сведения .................................................................319
1. Произход и приложение на прътовите греди .......................................319
2. (Особености на прътовите греди..................................................321
3. Икономическа граница между пълностенните и прътовите греди......................322
4. Видове системи на прътови греди.................................................325
5. Височина на прътовите греди.....................................................328
а) Определяне на оптималната височина на прътовите греди от условието за спазване на допустимите провисвания .... 328
б) Определяне на височините на прътовите греди от условието за минимум разход на стомана...330
6. Haй-изгоден наклон на диагоналите и дължина на полетата......................333
Х.2. Конструктивно изпълнение на прътовите греди................................334
1. Основни принципи при конструктивною оформяване на прътовите греди. 334
2. Прътови сечения ..............................................................336
а) Прътови сечения на едностенни греди..........................................337
б) Прътови сечения на двустенни греди ...................................340
3. Изпълнение на прътите ...............................................344
а) Пръти на едностенни греди.................................................344
б) Пръти на двустенни греди...................................................346
4. Снаждане на прътите............................................................349
Х.5. Конструктивно оформяване на възлите на прътовите греди.......................350
1. Общо.........................................................................350
2. Едностенни нитовани възли......................................................352
3. Двустенни нитови възли........................................................ 356
X. 6. Определяне на прътовите усилия.................................................363

Глава XI. Лагери при стоманените мостове
XI. 1. Общи сведения. Теория на допирането............................................373
1. Общи сведения..................................................................373
2. Теория на допирането на твърди еластични тела...................................375
XI.2. Неподвижни лагери..............................................................378
1. Плочест (тангенциален) лагер...................................................378
а) Конструкция.................................................................378
б) Оразмеряване................................................................379
2. Неподвижен цилиндрично-ставен лагер..........................................381
3. Неподвижен сферично-ставен лагер................................................383
XI.8. Линейно подвижни лагери........................................................387
1. Тангенциален подвижен лагер................................................... 387
2. Едноролков линейно подвижен лагер..............................................388
3. Двуролков линейно подвижен лагер...............................................389
а) Конструкция.................................................................389
б) Оразмеряване.............................................................. 390
4. Многоролков линейно подвижен лагер ............................................366
XI.4. Равнинно-подвижни лагери.......................................................398
1. Двуетажен ролков лагер.........................................................398
2. Сачмен равнинно-подвижен лагер ............................................398

Глава XII. Изпълнение на стоманените мостове
XII.1. Изготвяне проектите на стоманените мостове.....................................400
XII.2. Разпределение на завода за изготвяне на стоманени конструкции..................403
ХII.З. Оправяне на стоманените елементи...............................................406
XII.4. Огъване на стоманените елементи................................................409
XII5. Коване на стоманени части......................................................410
XI 1.6. Шаблони и центровки ...........................................................411
XII 7. Рязане на стоманени части......................................................416
XII.8. Рендосване, изстъргване (фрезоване), изрязване и направа на изпъкнали и вдлъбнати ръбове на плочите 420
XII.9. Направа на нитови и болтови дупки...........................................421
XII.10. Сглобяване и нитоване..........................................................426
XII.11. Заваряване на конструкциите....................................................429
XII.12. Приемане, боядисване и изпращане па стоманените конструкции....................434
1. Приемане..................................................................... 434
2. Боядисване ................................................................... 434
3. Изпращане на готовата конструкция..............................................435
Използувана литература

--------
В този курс са разгледани накратко въпросите - строителни материaли, теория на еластичността, устойчивост и динамика на съорьженията, съпротивление на материалите и строителна механика.
По-подробно са разгледани въпросите - основни механични свойства на стоманата, работа на стоманата, оразмерителни методи, товари и коефициент на сигурност, съединителни средства, съчетани натискови елементи, пълностенни греди, прътови греди и лагери.
Курсът е съобразен с учебната програма, одобрена от Министерството на народната просвета, и е предназначен за учебник на студентите от Висшия инженерно-строителен институт, но може да се използува и от инженерите в практиката.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.