Каталог на сортовите лози в България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  77

Автор:К. Катеров, П. Костов
Издателство:Земиздат
Страници:195
Корици:Твърди
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Каталог на сортовите лози в България К. Катеров, П. Костов

Книгата е предназначена за агрономите, бригадирите и всички работещи в областта на лозарството и винопроизводството за разпознаване и уточняване наименованието на разпространените в нашата страна лози.. За тази цел в нея се дава паспортизация на всички отглеждани у нас местни и чуждестранни сортове лози. Посочват се българските им наименования и наименованията им в чужбина, характерните ботанически белези, произходът, растежът, срокът на узряването и стопанското им значение. Освен това се дават над 10 000 синоними и омоними, свързани с наименованията на сортовете лози в различните райони и страни.

Сорт решает успех дела Мичурин

ВЪВЕДЕНИЕ

Партията и Правителството отдават изключително голямо внимание на развитието на лозарството и винарството в нашата страна. Израз на тези грижи представляват издадените постановления1, които играят ръководна роля за практическата работа и научното_ изследване в областта на лозарството и винар^ ството. С последните две постановления2 на ЦК на БКП и МС се поставят нови задачи — разширяване площта на лозята, увеличаване добива на грозде, обогатяване на промишления сортимент, подобряване качеството на гроздето и виното и поевтиняване на произвежданото грозде и вино.

Решаването на тези задачи е тясно свързано с непрекъснатото подобряване на промишления сортимент чрез внедряване в производството на най-висококачествените и най-високодоби-вните сортове лози в съответствие с местните природни условия. За получаването на определена продукция десертно грозде, гроздов сок, коняк и вино (трапезно, десертно, пенливо) освен условията на средата, прогресивната агротехника и съвременната технология изключително голямо значение има сортовият набор. *'
1 1058-мо постановление на МС и ЦК на БКП за развитие на лозарството и винопроизводството (30. VIH. 1951 г.);

Постановление на ЦК на БКП и МС за по-нататъшното укрепване на селскостопанското производство и повишаване материалната заинтересованост на ТКЗС и кооператорите (6 и 7. VIII. 1956 г.);

Постановление на МС за утвърждаване изкупните цени на гроздето, ябълките, сините сливи, овеса и сеното (13. VII. 1957 г.);

Решение №87 на Комисията по цените при ДПК (20. VIII. 1957 г.); Постановление 258-мо на МС.за осигуряване на доброкачествен лозов материал за създаване на нови лозя (16. XI. 1957 г.);

Закон за посевния и посадъчния материал;

Постановление 46-то на МС за перспективното развитие на трайните насаж дения и зеленчуците (18. III. 1958 г.) ;
2 Постановление 162-ро на МС относно районирането на лозовите сортове и създаването на промишлена база от сорта Болгар (13. VII. 1960 г.); Постановление на ЦК на БКП и МС за по-нататъшното развитие и подобряване на лозарството и винопроизводството (14. II. 1962 г.).

За подобряването и обогатяването на промишления сортов състав и разработването на сортова агротехника и технология е необходимо добре да се познават морфологичните белези, биологичните свойства и технологичните качества на сортовете лози от наличния в страната сортов фонд. За същата цел трябва най-рационално да се използуват чуждестранните ампело-графски колекции, които представляват резервати на световния лозов сортимент.

Най-бързото и най-пълно морфологично, биологично и технологично сравнително проучване едновременно на много сортове лози може да се осъществи само при колекционни условия.

Ампелографските колекции могат да изпълняват стоящите пред тях задачи при условие, че те са богати и съставени от автентични сортове лози. В противен случай тяхното значение се свежда до любителско начинание, от което не. винаги има полза, нещо повече, то може да доведе дори до заблуждения, като се вземе предвид ролята, която играе, и задачите, които стоят пред ампелографската колекция на Института по лозарство и винарство — Плевен. От 1954 до 1962 г. се извърши инвентаризация, идентификация и паспортизация на сортовете лози, въз основа на което се състави предлаганият каталог и подготвеният атлас на сортовете лози в колекцията на Института по лозарство и винарство — Плевен.

През целия период на работата, свързана с визуалното сравняване, наблюденията през вегетационния период и съставянето на паспортизация на сортовете лози, взе активно участие техническият помощник Найден Данов. През същото време за събиране и обработка на данните и подреждане на наименованията, синонимите и омонимите на сортовете лози взе дейно участие лаборантът София Дикова. Проявената добросъвестност и умение от тяхна страна допринесоха изключително много за качеството на извършената работа. Случаят позволява да им се отправи най-сърдечна благодарност.

При сравняване на сортовете в натура в сортимента на Института по лозарство и винарство — Плевен и при някои проверки в сортиментите на ВСИ „Г. Димитров“ —София и ВСИ „В. Коларов“ —Пловдив и филиалите на института ни се оказа ценна помощ от специалистите Н. Кирмидчи, Н. Неделчев, М. Кондарев, П. Куртев, 3. Занков и др. По обогатяването и привеждането в порядък на сортимента изключително голямо съдействие ни се оказа от К. Стоев, тогавашен директор на Института, и Й. Иванов, сегашен директор, зав. секция биология на института. При посещение на ампелографските колекции при ВНИИВВ „Магарач“ — Ялта, УНИИВВ „Тайров“— Одеса, ВНИИВВ — Новочеркаск и МНИИСВВ — Кишиньов, получихме ценни указания от видните съветски специалисти А. М. Негруль, Я. -Ф. Кац, М. А. Лазаревски, И. Л. Мишченко, Е. G. Комарова и Е. Б. Иванова. Със същата готовност се отзова и големият румънски специалист Г. Константинеску при срещите, които имахме с него. Ползуваме се от случая да изкажем най-дълбока признателност на тези специалисти, както и на всички, взели пряко или косвено участие в съставянето на въпросния каталог.

Предлаганият труд е първи по рода си от този характер в нашата страна. Ще бъдем много доволни, ако той, макар и малко, допринесе за подобряване на работата по ампелография и съответно по лозарство и винарство. Разбира се, далеч сме от мисълта, че той е лишен от пропуски и грешки. За да се избягнат те при евентуално преиздаване на каталога, молим всички читатели да изпращат своите бележки и препоръки в Института по лозарство и винарство — Плевен.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.