Şür Çelengi

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-1-2018
  •  189

Автор:Sabri Alagöz
Издателство:""XXL Yüzyil" TKM Yayinlari, Sofya
Страници:201
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Мн. добро
Şür Çelengi. Sabri Alagöz / Поезия от български автори на турски език.

Şür Celengi” kitabinin yaymlanmasi i?in maddi destekte bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti Kiiltiir Bakanhgina bagli “Kultura” fonduna te§ekkurlerimizi sunariz.

Derleyici ve C^evirmen
Sabri Ibrahim Alagoz *
Birinci baski *
Dizgi-i9duzen: Vedat S. Ahmet
Kapak Tasanm: Miih. Bahar Memis
Matbaa: “Kliment Ohridski” Sofya Universitesi

***
"XXI YUZYIL” Tiirk Kiiltiir Merkezi edebiyat ve sanatse-verlere bu defa gepmiijimizde, giiniimtizde benzeri olmayan bir ANTOLOJI sunmaktadir. Antoloji “§ilR gELENGI” ba§ligmi ta§imaktadir. Vatammiz Bulgaristan’da dogup hayata, insanimi-za Tiirkpe seslenen, Tiirkpe hitap eden Arman, Bulgar, lingerie, Ermeni, Yahudi ve Yunan §iirinin bazi sepkin, hatta diinyaca ad yapmi§ ozanlarmin §iirlerinden olu§turulan bir giildestesidir. Boyle bir giri§imi her§eyden once diinya geli§imine, memleke-timizi de yeni olaylann aknnma kaptiran DEMOKRASi’ye borpluyuz.

Totaliter komiinist rejimin bogucu karanliklarinda bocala-yan, son nefesinden de olmak iizereyken gemimizi diinya kamu-oyunun kurtanci sesinden uyanip kendine gelen insammiz gemimizin yelkenlerini demokrasinin sahillerine dogru apabildi. Bu yolculuk Bulgaristan halkinin tarihi biiyiik yolculugudur. Bu yolculuk ki, inwall ah yakm bir gelecekte Avrupa uygarligmm e§it hakli bir ogesi olarak katilimimizla sona erecektir.

Biiyiik yolculugumuzun ozenplerinden bir edebiyat ve sanat dalindaki pe^itliligi bir yere toplayip, §iir ?elengimizin renklil-igini, zenginligini diinyaya gostermektedir. Ciinkii kiiltiirel kay-na§ma, kiiltiir entegrasyonu birinin digeri kar§isinda iistiinliigii veya onceligi demek degildir. Bulgan, Tiirkii, lingeries i, Ermeni, Yahudi ve Yunam oz varligiyla, oz kimligiyle Bulgaristan adma sahnede yerini almasi demektir. (^ogunluk, azinlik deme-den herkes karinca kaderince yurdumuzun ve Avrupa uygarligi na katilma siirecinde katkismi verebilmesi demektir. Bu defa bunu §iirle yapiyoruz. Azinliklarm da, 90gunlugun da §iirlerini bir ba§ka azmligin diline, yani yeryiiziinde en yaygin dillerden biri olan Tiirkgemize 9evirerek yapiyoruz.

Umut ederiz ki, ilkbahar yagmurunu andiran Demokrasi toplumumuzun butununii olu§turan turn ogelerinin kir ve pasini oyle yikami§ bulunmaktadir ki, ger9eklerimizin ve hayallerimi-zin §iirine donu§turmii§tiir. i9ten gelen bir diirtiiyle zamanimizin yeni degerlerini yaratmak bizlere nasip oldu. Ya§amimizin §ifre-sine 90ziim bulabilecegimiz giine dogru nasil ilerleyecegimiz bize baglidir. Ayni gok kubbe altinda dogup, ayni Gune§’in i§in-larini yutan, ayni havayi soluyan, ayni nimetlerden yararlanan ki§i i9in, ortada iyi niyet olunca, bir gu9liik olu§turmamaktadir. Yeter ki ge9mi§imizi, giiniimiizii ve yarinlanmizi dogru tanim-lamasini bilelim. Gozlerimiz ger9ekleri goriip ibret almak i9in-dir. Kulaklarimiz ise, i9inde ya§adignniz kultiiriin tiikenmez etkilesjiminden dogan halk bilimi, edebiyat ve sanat tiriinlerini, melodiden melodiye, ritimden ritme gegen gonullerimizi mest eyleyen §arkilarinuzi dinlemek ve §iirlerimizi etrafa yayan ses-leri капа капа kisitlamadan ozgiirce dinlemek demektir.

Ger9ek ve hayal gticumuzii per9inle§tirerek olaganiistii bir duygululuga hassasiyete sahip olan §airlerimizin, sanat9ilari-mizin 9agn§imlarma kulak vererek birey ve toplum dengesini yaratmak ara9lari i§te bu tiir giri§imlerde gizlenmektedir. Ne olur, bu defa ya§am sentezimizin tammini §iirle ger9ekle§tire-lim. Ge9mi§i koprii yaparak i9inde bulundugumuz Zaman’in kapilarini bir daha gerilere donmemek niyetiyle 9alalim ve hep birlik ve beraberlik i9inde a9alim!

Atanas Dal9ev, Nikola Vaptsarov, Radoy Ralin, Blaga Dimitrova, Veselin Han9ev, Dora Gabe, Valeri Petrov, Davit Ovadiya, Usin Kerim, Hasan Merkov, Sali Ibrahim, Georgi Paru§ev, Vasil (aprazov, Sonya Hay, Nikolay Kiirk9iev, miilteci olarak Bulgaristan’a gelip arka topragi da burada olan Argiris Mitropolus vatan olarak bilmi§lerdir, onu ayni derecede sevmi§ler ve en en sicak §iirlerini O’na hasretmi§ledir.

i§te bu “§HR ^ELENGi”nde yer alan ve kisitlihk yiiziinden yer almayan §airlerimiz genel olarak mahallilikten uzak kalip, milli ve evrensel kiiltiire a9ilma 9abalari gosterme siireci i9indedirler. Duygu ve dii§iincelerine yeni bir diizen vererek ruh-sal ve semai hayat binamizm temellerini atmi§ ve 9atismi olu§-turnia donemine ge9mi§ bulunmaktadir.

Velhasil, memleket ve millet yararina §airlerimizin dimagilari birer katalizatordiir. Bunun altmda yeni bilin9, yeni dtirtiiler yatmaktadir. Bir §air ne kadar olgun, ne kadar kusursuz eserler verebiliyorsa Vatan - Bulgaristan’a sevgisi, saygisi o kadar daha gii9lii, o kadar daha yiiksek diizeyde demektir.

“§iir (^elengi”nin diinya yiizu gonnesinde emegi ge9en ve katkilan bulunan biiytik Bulgar §airi Radoy Ralin’e, Etnik ve Demograf Sorunlari Ulusal Konseyi Sekreteri Mihail ivanov’a, Kiiltiir Bakanligi Temsilcisi Miimiin Tahir’e, Uluslar arasi Azinliklar Sorunlari ve Kiiltiirel Etkile§im Merkezi’nde gorev alan Sami Polikar’a, Etnodialog Dergisi Ba§redaktorii Vartanu§ Topakba§yan’a, “Evreyski vesti” Gazetesi Yazii§leri Miidiirii Mihaylina Mihaylova’ya Bulgaristan Armanlarimn tarihini yazanlardan §air Nikolay Kiirk9iev’e “XXI Yiizyil” Turk Kiiltiir Merkezi Ba§kanyardnncisi Siizan Cakir’a izninizle sonsuz §iikranlarimi bildireyim.

Ne mutlu Bulgaristan’m bu evlatlarina. Ne mutlu Bulgaristan Cumhuriyeti Kiiltiir Bakanhgma Bagli “Kultura” Fondu destegiyle “§ilR ^ELENGI” Projesine dunya yiizii gosteren derleyici ve 9evirmene!
Eksiklerimizden dolayi hepinizin affina sigmmaktayiz.
Sabri Alagoz “XXI Yiizyil” Tiirk Kiiltiir Merkezi Ba?kam ve “Kaynak” Dergisi Yazi I§leri MiidiiriiКатегория › Турски език

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.