100 Soruda Türk Basın Tarihi

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-1-2018
  •  193

Автор:Hıfzı Topuz
Издателство:Gerçek yayinevi
Страници:270
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 195 Състояние: Мн. добро
100 Soruda Türk Basın Tarihi. Hıfzı Topuz

Hifzi Topuz 1923’te istanbul’da do§du. 1942’de Galatasaray Lisesini, 1948’de Istanbul Hukuk Fakiiltesini bitirdi. once Strasbourg’da Uluslararasi Gazete-cilik Egitim Merkezi’nden «yiiksek og-retim diplomasi» aldi (1959), sonra da Strasbourg Hukuk Fakiiltesinde «Turk basimnda di§ haberler» konulu bir tez savunarak doktora yapti (1960). / Ga-zetecilige 1947 sonlarmda Akgam’da bagladi. Muhabirlik, istihbarat geflitji, sekreterlik, roportaj yazarligi, di§ po-litika yazarligi yapti. 1955’te yazi i§lerl mudOru oldu. 1958’den sonra Vatan, Oncii ve Milliyet’te yazi ve roportajlar yazdi. 1962’den beri Cumhuriyet’te in-ceieme yaziiari ve roportaj dizileri yaz-maktadir. Istanbul Gazeteciler Sendi-kasinm kuruculan arasindadir. 1953-58 yiilarinda Sendikanm yonetim kurulun-da bulunmug, genel sekreterlik ve ba§-kanlik yapmigtir. / Hifzi Topuz 1959’-dan beri Paris’te UNESCO merkezin-de «basinin ve haber ajanslarimn ge-ligmesi ve gazetecilik egitimi» program-Iarint yonetmektedir. 1960'tan sonra Hindistan, Filipinler, Uganda, Senegal ve Mali’de basin seminerleri diizenle-migtir. 1971’de Kara Afrika’da az o-kur yazar koylii kitleleri igin bir basin tasarisi hazirlamig ve bunlari uy-guiamaya koymu§tur. / Kitaplari : information internationals dans la presse turque (Turk basinmda di§ ha-berier) Paris, 1960. - Kongo’da kur-tulu§ savagi, istanbul, 1965, - Turkge-Fransizca-Tiirkge (ingiiizce kargilikii) basin soziOgii, istanbul, 1968. - Kara Afrika, istanbul 1971. - La caricature et la socidtd (karikatur ve toplum) (basilmakta).
Категория › Турски език

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.