Учебен руско-български речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-1-2018
  •  171

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:799
Корици:Твърди
Година:1959
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 210 Състояние: Добро
ОТ РЕДАКТОРА
Предлаганият Учебен руско-български речник е предназначен главно за нашите ученици от VIII до XI клас на общообразователните училища. Той съдържа 30 000 думи, около 2 000 най-различни фразеологизми (идиоми, поговорки, пословици и др.) и доста голям брой илюстративни примери. За разлика от тълковните речници, нашият речник дава само конструктивни примери (но не и примери от художествената литература). В речника са включени всички думи от основния речников фонд, в съгласие с учението на Й. К. Сталин, и всички често употребявани думи от речниковия състав на съвременния руски литературен език.

Речникът ни в много отношения се различава от съществуващите руско-български речници, но главната му особеност е отказът от диференциалния принцип, който принцип не е подходящ за учебен, ортоепично-граматичен и правописен речник, какъвто именно е предлаганият.

Речникът ни има^доста сложна история. Той бе замислен преди три години и изработен с голяма добросъвестност като Джобен руско-български диференциален речник с 22 000 думи; редактирането му бе извършено от Ф. Г. Александров, П. М. Бицилли и И. Г. Раев. Но след излизането на трудовете на Й. В. Сталин по езикознанието стана ясно, че в един учебен (не само преводен) речник трябва да бъдат включени всички думи от основния речников фонд и най-често употребяваните думи от речниковия състав. По предложение на Издателството с преработването и с ново, окончателно редактиране на Джобния речник бе натоварен пишещият тези редове. В резултат па преработката речникът значително се увеличи, като, освен прибавените нови 8,000 думи, бяха заменени с други, по-често употребявани, още около 3000 думи от бившия Джобен речник. При преработването редакторът значително допълни и фразеологичната и граматичната страна на речника, като иключи в него няколко стотин нови фразеологизми и доведе до сегашното му състояние граматичното и нравоговорното оформление на речника.

Поднасяйки своя труд на вниманието на учителите по руски език, авторите и редакторът си дават сметка за това, че трудът им има недостатъци. За всички недостатъци и грешки, посочени от читатели, авторите и редакторът ще бъдат много благодарни.

Считам за свой приятен дълг да благодаря на редактора при Издателството др. Екатерина Пеева за положените грижи при окончателното оформяване на речника и за .посочените от нея грешки и недостатъци.

София, ноември 1953 год.
Евг. Главнюков

***
Работата по съставяне на речника се разпределя между членовете на авторския колектив както следва:
Първата, предварителна редакция бе извършена от Ф. Г. Александров, проф. П. М. Бицилли и И. Г. Раев.
Уводът и разделът „Сведения из руската фонетика и морфология“ са от Е. М. Главнюков.
При съставянето на речника бе използуван като основен източник „Сло-варь русского язьжа“ от С. И. Ожегов (първо издание, Москва, 1949), от който речник са заимствувани и повечето илюстративни примери.
При второто, окончателното редактиране бяха използувани следните лек-сикографски и др. пособия :
С. И Ожегов, Словарь русского язьжа, второе издание, исправленное и дополненное, под общсй редакцией академика С. П. Обнорского, Москва, 1952.
Толковнй словарь русского язьжа, под редакцией проф. Д. Н. 5 шакова, I—IV, Москва, Д935—1940.
Русско-украинский словарь, под редакцией действительного члена АН У ССР М. Я. Калиновича, Москва, 1948.
Русско-английский словарь, издание второе, исправленное и дополненное, под общим руководством проф. А. И. Смирницкого, Москва, 1952.
Акад. Л. В. Щер б а и М. И. М а ту се ви ч, Русско-французский словарь, издание третье, исправленное и дополненное, Москва, 1950. Русско-немецкий словарь, издание второе, исправленное, под редакцией А. А.
Л е п и н г а, Москва, 1948.
Словарь иностраннмх елов, под редакцией И. В. Л е х и н а и проф. Ф. Н.
Петрова, 3-е переработанное и дополненное издание, Москва, 1949.
Сава К. Ч у к а л о в, Руско-български речник, пето преработена и допълнено издание, София, 1951.
Георги Бакалов, Пълен руско-български речник, ново допълнено и разширено издание под редакцията на Андрей П. Евдокимов, София, 1951. 3. Футеков, Голям илюстрован немско-български речник, София, 1942. Prof. Blago'f М a v г о v, Dictionnaire bulgare-franpais, deuxieme edition revue, corrigee et augmentee, Sofia, 1949.
Стоян Романски, Правописен речник на българския книжовен език, София, 1952.
Георги Бакалов, Речник на чуждите думи, София, 1949.
Г рамматика русского язьжа, том 1, Фонетика и Морфология; Академия наук СССР, Институт язьжознания, Москва, 1953.
Р. И. А в а н е с о в, Русское литературное произношение, Москва, 1950.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.