Хирургия на щитовидната жлеза

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-12-2017
  •  129

Автор:Николай Василев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:195
Корици:Твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Добро
Хирургия на щитовидната жлеза. Николай Василев

Въведение
Заболяванията на щитовндната жлеза са едни от най-разпространените както в целия свят, така и в нашата страна и поставят за разрешение редица проблеми пред лекаря хирург, терапевт и ендокринолог.

Ендокринната хирургия се сформя като самостоятелна хирургична специалност през последните десетилетия благодарение на значителните успехи, постигнати от биохимията, съвременната ендокринология и хирургия.

Докато повечето хирургични дисциплини се развиха предимно върху топографо-анатомичния принцип, ендокринната хирургия се изгражда върху функционалното единство на ендокринната система. Поради това при тези заболявания от хирурга се изисква не само прецизна хирургична техника, но и умение и опит да постигне хармонично ендокринно равновесие в организма на болния. Понастоящем се счита, че около 50% от всички ендокринни заболявания могат да се лекуват успешно хирургично. За заболяванията на щитовидната жлеза тези процент е еще по-голям, като се има пред вид, че на хирургично лечение се подлагат всички нодозни и смесени струми, голяма част от тиреотоксикозите (хроничния хипертиреоиди-зъм), струмите с ектонично или цервико-медиастинално, медиастино-цер-викално и торакално разположение, както и неопластичните и възпалителните процеси на щитовидната жлеза.

Порасналите теоретични и практически възможности на ендокрино-лози и хирурзи създадоха условия за намаляване в значителна степен на усложненията и смъртността при тези заболявания, доста големи допреди 15—20 години. Благоприятните резултати при лечението на тиреоидните заболявания у нас неотклонно нарастват и съществуващият страх от операцията у болни и лекари е преодолян напълно.

Развитието на модерната ендокринология и хирургия в България стана възможно след победата на Народното въоръжено въстание на 9. IX. 1944 година, когато грижата за човека стана първостепенна задача на народната власт. Значително се повиши интересът към изучаване заболяванията на щитовидната жлеза, които в определени райони придобиваха масов характер. Бяха създадени Комитет за борба с гушавата болест и Ендокриноло-гична клиника към Института за специализация и усъвършенствуване на лекарите, сега прераснала в Институт по ендокринология, гериатрия и геронтология. Пионери в тази област са академик Иван Пенчев и професор Коста Стоянов, които първи предвидиха необходимостта от създаване на отечествена ендокринна хирургия. Това беше наложено от голямото разпространение на ендокринопатиите в нашата страна и от незадоволителните резултати от лечението им. Голяма помощ в това отношение ни оказа съветската ендокринологична школа в лицето на проф. А. К- Горчаков и проф. О. В. Николаев. 

Въпреки -несъмнено големите успехи' много проблеми останаха яеизяс-пени и досега не съществува единно мнение ло редица въизрдаси1,. сшьрзани с класификацията, профилактиката и най-вече с методиката на’ лечение на различните заболявания на щитовидната жлеза.

Въз основа на нашия немалък опит ние си. поставихме- за’ главна цел да проучим ефикасността на хирургичния метод на лечение гари различните заболявания на щитовидната жлеза, да подобрим.1 хирургичната им диагностика, да ;уточним показанията за оперативна намеса и ш-редеиерашвна подготовка, да разработим най-подходяща и ефикасна оперативна техника при ;различните форми на еутиреоидната струма, на тиреотоксикшите,. на нео-пластичниге и възпалителните заболявания на щитовидната жлеза.

В настоящия труд е представен анализ на оперираните болни <г различни заболявания на тиреоидеята във Висшия военно-медицински- институт през периода от 1948 до 1979 г. включително),, а също така еа; вклгегеени 122 болни, оперирани от нас в Хасковската военна болница за период, от 1955 до 1956 г.

Под наше наблюдение се намират 4800 оперирани болни, между щшт© 1820 с тиреотоксикози, 2548 с нодозни и смесени еутиреоидни етруми, 16 с хипотир.еози, 98 с рецидивни струми и тиреотоксикози, 242 със злокачествени новообразувания, 52 с хронични тиреондити и 24 с остри етрумитм п тиреоидити, изискващи оперативно лечение.

Без да претендираме за пълна изчерпателност, ниесе спираме- главно на възлови въпроси на диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията на щитовидната жлеза, и то от наша гледна точка, базирана на личния отвит и съвременните научни постижения в тази насока. Затова по-нодробно са описани най-често употребяваните и предпочитаните от нас методи на.; изследване и лечение, като на някои други е обърнато по-малко внимание.

По наше мнение количеството на наблюденията, приложените оперативни методики (много от които са оригинални) и резултатите от лечението’ позволяват при широк анализ да се направят изводи и предложени-*, които могат да окажат съществена помощ при лечението на заболяванията; на. щитотвидната жлеза.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.