Тактика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-12-2017
  •  82

Автор:---
Издателство:Държавно военно издателство
Страници:421
Корици:Твърди
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 423 Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Тактика, превод от руски език: доц. генерал-майор С. В. Минчев

В книгата се разглеждат основните въпроси от тактиката на общовойсковия бой в ракетно-ядрената война. Разкриват се предметът на тактиката, нейното място и роля във военното изкуство, показват се материалната основа на съвременния общовойскови бой, характерът му и най-важните принципи за неговото водене. Главно внимание се отделя за разкриване съдържанието на настъпателния, срещния и отбранителния бой. Наред с това се разглеждат и въпросите за управлението на войските в боя, за придвижването и разполагането на място, за осигуряването на бойните действия.

Трудът е разработен от колектив от Военната академия „М. В. Фрунзе“ в състав: кандидат на военните науки доцент генерал-майор Р е з-ниченко В.Г. (той и ръководител на колектива), кандидат на военните науки доцент полковник Воробьов И. Н., кандидат на военните науки старши научен сътрудник полковник Милютенков Д. М., кандидат на военните науки старши научен сътрудник полковник Мирошниченко Н.Ф., кандидат на военните науки старши научен сътрудник полковник Надиров Ю. С., кандидат на военните науки старши научен сътрудник полковник Сидоренко А. А.

Книгата е подготвена за печат от полковник Сидоренко А. А.

Трудът е предназначен за офицерите от Съветската армия, курсантите от военноучебните заведения и за офицерите бт запаса.

Под общата редакция на кандидата на военните науки доцент генерал-майор РЕЗНИЧЕНКО В. Г.

***
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод..............................

Глава първа. Предмет на тактиката. Тактиката — съставна част на военното изкуство ..................

Кратък обзор върху развитието на теорията на тактиката на

Съветската армия.....................

Задачи на тактиката в съвременния етап ..........

Начини за изучаване на тактиката......... . . .

Глава втора. Основи на общовойсковия бой ........

Фактори, определящи развитието на общовойсковия бой . .

Средства за борба в съвременния общовойскови бой . . . . 

Характерни черти на съвременния общовойскови бой . . .

Видове общовойскови бой.................

Основни принципи на съвременния общовойскови бой . .

Глава трета. Управление на войските............

Същност и условия за управлението на войските в съвременния бой...........................

Роля на командира и щаба в управлението на войските . . . . 

Средствата за управление — материална основа на управлението .........................

Пунктове за управление . . . ............ . .

Събиране и обработване на данните за обстановката . . . 

Решението на командира — основа за управлението . . .

Свеждане на решението до войските............

Контрол.........................

Глава четвърта. Осигуряване на бойните действия . . . .

Същност на осигуряването на бойните действия ......

Разузнаване .......................

Охранение........................

Защита от оръжия за масово поразяване.........

Противовъздушна отбрана.................

Маскировка .................. .....

Инженерно осигуряване..................

Тилово осигуряване ...................

Глава пета. Придвижване на войските...........

Способи и условия за придвижване на войските.......

Марш..........................

Превозване на войските по железни и водни пътища .... 

Превозване на войските с въздушен транспорт ......

Глава шеста. Срещен бой.................209

Условия за възникване на срещния бой..........209

Характерни черти на съвременния срещен бой.......221

Условия за постигане на успех в срещния бой.......228

Организиране на марш с предвиждане на срещен бой . . . 236

Завързване на срещния бой................242

Действия на главните сили................246

Особености при воденето на срещния бой нощем......254

Глава седма. Настъпателен бой..............259

Характер на съвременния настъпателен бой........259

Способи за преминаване на войските в настъпление.....270

Бойни задачи на войските................279

Боен ред на войските................... 291

Огнево поражение на противника.............301

Атака и нарастване на бойните усилия в хода на настъплението 310

Особености на настъплението нощем............318

Борба с откъснатите и задминатите противникови подразделения .........................321

Преодоляване на радиоактивно заразени зони ....... 325

Форсиране на водни прегради...............331

Преследване.......................338

Глава осма. Отбрана....................345

Същност на отбраната..................345

Характер на съвременната отбрана ............ 350

Боен ред на войските...................357

Отбранителни позиции и инженерното им укрепяване .... 367

Огнева система......................375

Отбиване настъплението на противника .......... 383

Контраатаки.......................389

Особености на отбраната нощем..............394

Глава дев е т а. Оттегляне.................400

Глава десета. Разполагане на войските на място и охранението им..........................406

Разполагане на войските на място ...........406

Охранение на войските при разполагане на място .....410

Заключение.......................415

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.