Минералогия. Иван Костов

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-12-2017
  •  137

Автор:Иван Костов
Издателство:Наука и изкуство, София
Страници:820
Корици:Твърди
Година:1957
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1213 Формат: 175/245/50 Състояние: Добро
Минералогия. Иван Костов

ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник по минералогия представлява второ, напълно преработено и разширено издание на учебника по минералогия (специална част) от същия автор. Промените се наложиха поради коренно изменение на класификацията, по която се разглеждат минералите, и поради увеличения обем на курса, който се слуша от студентите геохимици и геолози в специалните висши учебни заведения и специално в университета. За разлика от повечето съвременни курсове по минералогия, в които се използува кристалохимичният подход при систематичното подреждане на минералите, в настоящия курс се използува подход, при който са взети под внимание и геохимичните особености на химичните елементи, изграждащи минералите. Според автора разглеждането на минералите с оглед на такъв геохимично-кристалохимичен подход е по-целесъобразно, понеже прави инак трудната материя по-лесно възприемана от студентите, като се включват в групи минерали, които са с близък химизъм, аналогични свойства и са тясно асоциирани в природните им месторождения.

Курсът е нагоден за ползуване от студенти, които са вече запознати с дисциплини, като кристалография, кристалохимия, химия, физикохимия и обща геология, като има за цел не само да ги подпомогне в подготовката им за изпит, но също така да им послужи при определяне на минералите в по-нататъшната им практика. Предвид на това в курса са включени почти всички познати досега минерали, без да се предполага, че с това курсът ще приеме формата на справочник. Между елементарен курс и справочник по дадена материя или дисциплина има впрочем само количествена разлика. Целесъобразно се смята поради това, че включването на познатите минерали в учебника ще ориентира тези, които го ползуват, при намирането на един или друг минерал в дадено минерално месторождение, а също така ще даде представа и за многообразните проблеми в минералогията. За най-важните минерали са дадени обаче основните свойства, по които могат да се разпознаят или поради които намират практическо приложение. Обърнато е особено внимание на диагностичните белези на минералите, например форма, цвят, твърдост и пр., които се свързват с кристалната им структура, за да не става изучаването им формално и да помогне на студентите да развият аналитичен начин за мислене. С оглед на правилното диагностиране на най-важните минерали са включени данни върху ръбните ъгли на кристалите при онези представители, които се срещат често под формата на кристали, докато за минералите, които се срещат като землести или гъсти маси, са дадени термографски и рентге-нографски данни. Ошичните свойства като основни за прогледните минерали са разгледани при някои случаи доста подробно с оглед на изменението на химичния състав на съответните минерали.

Като се има предвид, че илюстрациите в един учебник играят съществена роля, в настоящия учебник по минералогия са влючени значителен брой фигури (снимки и диаграми), много от които са направени специално за тази цел. Оригиналните фотоснимки са изработени главно от Г. Киров и К. Марков. Стремежът бе да се даде повече илюстративен материал, който да онагледи или да дообясни някои неща, без да се получи ненужно отрупване на учебника с фигури. От последните, взети от литературата, бяха подбрани най-целесъобразните според автора фигури, много от които бяха опростени за яснота и по-лесно разбиране.

Накрая на учебника е включена литература за допълнително пол-зуване или задълбочаване върху един или друг въпрос. Цитирани са главно най-новите монографии и научни статии, като се има предвид, че в тях се намира указана допълнителна литература.

При разработването на учебника по минералогия редица въпроси бяха споделени с колеги от катедрите по минералогия, петрография и полезни изкопаеми и с колеги от Геологическия институт на Българската академия на науките, във връзка с което бяха направени критични забележки, взети под внимание при съставянето на курса. На тези колеги и особено на проф. Ц. Димитров и доц. Г. Атанасов авторът изказва своята благодарност. Авторът е много задължен и на К. Владева, редактор от издателство „Наука и изкуство“, която положи много усилия за подобряване качеството на учебника.

София, 13. XII. 1956 г. Ив. Костов

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.