Български олимпиади по математика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-11-2017
  •  162

ПРОДАДЕНА

Автор:П. Кендеров, Й. Табов
Издателство:Народна просвета
Страници:222
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Български олимпиади по математика, Петър Кендеров, Йордан Табов

ПРЕДГОВОР
Ръкоеодството представлява второ допълнено и коригирано издание на ръководството „Електрически и магнитни измервания“, издание на ДИ „Техника“ от 3971 г. Написано е от колектив ори катедра „Електроизмервателна техника“ на ВМЕИ „Ленин“ — София. В него е отразен многогодишният опит на катедрата в провеждането на лабораторни упражнения по курса електрически измервания със студентите от всички електротехнически специалности на ВМЕИ. Материалът, включен в ръководството» е подбран в съответствие с учебните програми на дисциплините Електрически измервания на електрически и неелектрически величини и Електрически измервания, по които се обучават студентите от всички специалности на факултета по автоматика и електротехническия факултет и студентите от специалностите изчислителна техника и електронна техниха от факултета по радиоелектроника.

В книгата е отделено главно внимание на техниката, посредством която се осъществяват различните измерителни методи в лабораторни условия. Теоретичните постановки са кратки и имат за цел само да разяснят принципите, на които са изгрщени тези методи.

В ръководството са разгледани основните методи за измерване на съпротивления, електрическа мощност, електрическа енергия, електрически напрежения и токове, магнитни величини, характеристики на феромагнит ни материали, температури, механични премествания и др. Нови в него са разделите за електрически измервания на неелектрически величини и за оценки на резултатите от измерванията. Tof а разшире ние на обхванатия материал е свързано с актуализацията на дисциплината Електрически измервания и е отрачено в новите учебни програми.

Параграфите 1, 2, 10, 13 и 14 са написана от И. Панамски, 15 и 17 — от Б. Матра <он, 3, 4. и 6 — от Ж. Ставракев, 12 и 16— от Ж. Костов, 5 и 11 —от Д. Русев, 18 и 19 — от И. Станчев, 7, 8, 9 и 22— от П. Чаушев, 20 — от В. Марковски и 21 — от Е. Янков.

Авторите се надяват, че в този си вид ръководството ще бъде полезно на студентите ог ВМЕИ, а също и на инженерно-тех-ническиге работници от научноизследователските институти и лаборатории. Всички полезни препоръки и забележки, изпратени до колектива, ще бъдат приеiи с благодарност и взети под внимание в следващите издания на книгата.

Авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, много внимателно използвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.