Оптични методи и системи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-11-2017
  •  190

ПРОДАДЕНА

Автор:Иван Николов
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:272
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Добро
Оптични методи и системи за запис и обработка на информация. Иван Николов

Системите за оптичен запис и обработка на информация са ново направление в оптичното уредостроене. В учебника се разглеждат методите за синтез и приложението на оптичните системи за форми-- ране, анализиране, записване и предаване на образи. Изложени са физичните основи на оптичния запис и обработката на информация и са представени постиженията при разработките на оптични елементи и обективи, както и някои произвеждани системи и комплекси за информационната и изчислителната техника. За основа са използвани лекциите по оптични системи за запис и обработка на информация, четени от автора редица години пред студентите от специализациите оптика и спектроскопия, приложна оптика и квантова електроника в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Учебникът представлява интерес и за студентите от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Техническия университет в София и неговия филиал в Пловдив, а така също и за специалистите, които работят в областта на оптиката, оптоелектро-никата и лазерната техника.
© Иван Дечев Николов
1993
ISBN 954-07-0028-0

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР......................................................
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ..................
УВОД..............................................................
ГЛАВА I. ФИЗИЧНИ ЗАКОНИ ЗА ФОРМИРАНЕ
НА ОПТИЧНИЯ ОБРАЗ.........................
1. Формиране на оптичен образ по законите на геометричната оптика...........................................................
2. Оптико-геометричното изображение и физичната разделителна способност на оптичната система...............'
3. Критерии за оценка на качеството на оптичните системи.....
4. Кохерентни и некохереитни оптични предавателни функции ..
5. Действието на лещата като Фурие-преобразувател............
6. Обективът като звено от информационната система. Анализ на дисторсията и кривината на образа................
6.1. Анализ на дисторсията при синтеза на обектив за запис
6.2. Синтез на оптичната схема и корекция на кривината
на образа..................................................
7. Теория на изображението. Изводи за корекцията на" меридионалната кома в обектива с изнесена зеница...........
8. Аберации на огледалните елементи, използвани в системите за оптична обработка на информация..............
9. Теория на изображението за холографските оптични елементи........................................................
ГЛАВА II. АНАЛИЗ НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАПИС И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ..........
1. Свойства на некохерентните и кохерентните източници ......
2. Оптични системи за формиране и филтрация на лазерни
снопове....................;...................•................
3. Модулен анализ на обективи за запис на информация........
270
4. Модулен синтез на аберационни компенсатори в обективи
за запис......................................................... 81
5. Обективи за цифров запис на данни............................ 90
6. Синтез на огледални системи за обработка на информация . . 94
7. Използване на отражателни ХОЕ в схемите за ООИ......... 99
8. Основни характеристики на фотоприемниците, използвани
в устройствата за оптичен запис и ООИ...................... 102
8.1. Видове фотоприемници.................................... Ю2
8.2. Светлочувствителни материали........................... 107
9. Други градивни елементи в системите за запис и ООИ....... 109
9.1. Характеристики и изисквания към оптичните стъкла.... 110
9.2. Дефлектори и управляеми транспаранти в системите
за ООИ.................................................... 112
ГЛАВА III.  ОПТИЧНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА ЗАПИС, ЧЕТЕНЕ И ОБРАБОТКА
НА ИНФОРМАЦИЯ.............................. ЦБ
1. Оптични устройства за архивните комплекси на ЕИМ........ 115
2. Оптични системи за холографски запомнящи устройства..... 119
3. Оптични системи за цифрови дискови устройства............. 124
4. Оптични системи за дефлектори на ОЗУ...................... 130
5. Синтез на обективи за запис на информация................... 132
6. Оптични схеми за холографски запис и възстановяване
на образи....................................................... ]зд
7. Синтез на оптични системи за обработка на информация..... 142
8. Лещови системи за Фурие-анализ.............................. 147
9. Огледални системи за обработка на информация.............. 152
10. Некохереитни и оптикоелектронни устройства за ООИ....... 162
11. Л ещови системи за адаптивна обработка на снимки.......... 164
12. Огледални системи за адаптивна обработка на информация.. 167
13. Оптично действие на адаптивния елемент.................____ 173
14. Теоретичен анализ на адаптивния оптичен метод за ООИ____ 179
15. Практически примери за адаптивната филтрация на образи.. 182
ГЛАВА IV.  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПТИЧНИТЕ МЕТОДИ 
И СИСТЕМИ ЗА ЗАПИС И ОБРАБОТКА 
НА ИНФОРМАЦИЯ..............................    192
1. Оптични методи и системи за контрол на точни повърхнини и автоматизация на технологичните процеси в
машиностроенето...............................................     192
1.1. Оптични системи на интерферометрите за контрол
на повърхнини.............................................    194
1.2. Специализирани интерферометри заточен контрол......    202
1.3. Анализ на влиянието на грешките в иптерферометричните схеми..............................    206
2. Разшифроване на интерферограмите и обработване на информацията при контролиране качеството на точни повърхнини.....................................................    209
2.1. Методи за измерване и разшифроване на интерферограми...........................................    210
2.2. Системи за обработка на интерферометричната информация................................................    217
3. Оптични системи за техническо зрение........................    226
3.1. Изисквания към оптичните системи за робототехниката .    229
3.2. Оптични схеми за телевизионни обективи................    232
3.3. Развитие на оптичните системи за техническо зрение....    234
4. Оптични системи за дистанционно изучаване, на
природните ресурси............................................ 237
4.1. Телескопи и космическа оптика за дистанционни наблюдения................................................ 238
4.2. Основни оптични схеми за дистанционни изследвания ... 244
4.3. Други оптични системи в уредите за дистанционни проучвания................................................    247
5. Оптични уреди за контрол на замърсяването на околната
среда............................................................    250
5.1. Кохерентни оптични методи за спектрален анализ
на замърсители............................................    251
5.2. Адаптивни методи и оптични системи за контрол на замърсяването.............................................    255
5.3. Оптични уреди за дистанционно спектрометриране
на Земята.".................................................    259
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................    2G4
ЛИТЕРАТУРА....................................................    2G8

*********
доц. Иван Дечев Николов - ОПТИЧНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ (ЗА ЗАПИС И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ
Българска Първо издание
Рецензенти нл. кор. Димитър Мишев, проф. Иванка Саватинова Редактор доц. Александър Банков Коректор Стефка Прокопова
Формат 59/84/16 Печ. коли 17 Изд. коли 15,81
Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски"

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.