Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-11-2017
  •  166

Автор:Авторски колектив
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:252
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Добро
Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар

В разработката, се разглеждат особеностите на природната среда като цяло, както и факторите за развитие на ландшафтите. Подробно са описани съществуващите природни комплекси, техните антропогенни изменения и нарушения. Направена е ландшафтно-геохимична характеристика на полигон-трансек-тата. Разгледани са и въпроси, свързани с оптимизирането и рационалното използване на ландшафтите.
Книгата е предназначена за студенти от специалностите география, биология и геология, провеждащи учебни и стационарни практики. Също така тя може да бъде използвана и от студенти по специализациите горско стопанство, селско стопанство и архитектура. Тя ще представлява интерес и за сътрудници на организации, занимаващи се с проектиране на регионално равнище, както и за широк кръг читатели — любители на природата.

© Ангел Сергиев Велчев, Петър Василев Петров, Христо Тодоров Константинов, Симеон Димитров Симеонов, Димитър Георгиев Топлийски, Румен Любенов Пенин, Никола Стойчев Тодоров, Асен Иванов Асенов, Александър Тодоров Сарафов, Петър Борисов Петров, Александър Георгиев Пейчев
1993
ISBN 954-07-0124-4

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР (А. Велчев)..........................................5

ГЛАВА ПЪРВА. МОРФОХИДРОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА   7
1. Морфохидрографски бележки (А. Велчев)................     7
2. Геолого-тектонски преглед (А. Велчев)...................   11
3. Геоморфоложки преглед (X. Константинов).............   26
4. Климат (Д. Топлийски, А. Пейчев)........................   40
5. Води (П. Б. Петров).......................................   66
6. Почви (Я. В. Петров, А. Сарафов)........................   78
7. Растителна покривка (А. Асенов).........................   92
8. Животински свят (С. Симеонов).......................... 103

ГЛАВА ВТОРА. ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.......... 115
1. Постановка на въпроса (А. Велчев, Р. Пенин)............ 115
2. Структура на ландшафтите (Н. Тодоров)................. 118
3. Диференциация на ландшафтите (Я. Тодоров)............ 121
4. Ландшафтна карта (А. Велчев, Н. Тодоров)...............125
5. Характеристика на типовете и родовете ландшафти......131
5.1. Планински топлоумерени семихумидни (Среднобал-кански), преходни към умерени.......................131
5.1.1. Котловинни ландшафти (Я. В. Петров, Н. Тодоров,
А. Асенов, А. Сарафов)............................... 131
5.1.2. Нископланински ландшафти — субсредиземномор-ски и шиблякови (Я. Тодоров, А. Асенов, А. Сарафов) 142
5.2. Планински топлоумерени — хумидни, среднопла-нински горски ландшафти (А. Велчев, Н. Тодоров, А. Асенов, А. Сарафов)...................................154
5.3. Планински умерени семиаридни и семихумидни..... 167
5.3.1.   Среднопланински ливадно-степни ландшафти (А.
Велчев, Н. Тодоров, А. Асенов, А. Сарафов)..........167
6. Ландшафтно-геохимична характеристика на района на Земенския стационар (Р. Пенин):......................... 172
7. Ландшафтна характеристика на полигон-трансектата----196
7.1. Цел и задачи (Я. Тодоров, А. Велчев)................196
7.2. Научно-експериментална база на Земенския ланд-шафтен стационар (А. Пейчее, А. Велчев)............201
7.3. Характеристика на изследваните ПТК на полигон-трансектата (Я. Тодоров)............................. 208
8. Формиране на ландшафтите и тенденции в тяхното изменение ....................................................... 220
8.1. Антропогенизация на ландшафтите (.4. Велчев, А. Пейчев)................................................220
8.2. Лаилшафтно-екологична прогноза ( Я. В. Петров)... 231
ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................237
ЛИТЕРАТУРА........................................................ 241

*********
ПРЕДГОВОР
Земепският научно-учебен ландшафтен стационар е основан през 1974 г. по инициатива, на проф. Илия Иванов и доц. Мартин Гловня и под ръководството на ръководителя на катедра ланшафтознание и опазване на природната среда към Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Милан Георгиев. Официално стационарът беше открит през 1975 г. от тогавашния ректор акад. Благовест Сендов.
В развитието на стационара могат да се набележат два етапа: първият до 1978 г., когато той изпълняваше преди всичко учебни функции, и вторият — оттогава до настоящия момент. През този период бяха организирани постоянни и епизодични наблюдения и изследвания, включващи провеждането на метеорологични и микроклиматични изследвания, фенологични наблюдения, изследвания на някои съвременни морфодинамич-ни процеси на антропогенното вмеиштелство и замърсяването на природната среда, бе проведено и едромащабно ландшафтно картиране и др.
Като използва натрупания богат фактически материал, както и проведените допълнителни наблюдения и теренни картировки, авторският колектив предлага на читателите настоящата научна разработка. Тя е предназначена за студентите географи, провеждащи учебни и стационарни практики, както и производствени стажове на стационара.
Разработката ще представлява интерес и за практически организации, занимаващи се с проектиране на регионално равнище, както и за местните изпълнителски институции на община Земен.
При работата върху книгата авторският колектив беше принуден да преодолее редица, трудности по обработка на събраната информация или пък поради липса на такава за определени компоненти на средата. Трудност представляваше и обстоятелството, че на някои експериментални площадки продължителността на наблюденията е недостатъчна, за да се правят научни..........

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.