Национален сметкоплан. Национални счетоводни стандарти. Закон за счетоводството

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-11-2017
  •  196

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:ФорКом
Страници:304
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN:9789544640590 Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. добро
Национален сметкоплан. Национални счетоводни стандарти. Закон за счетоводството. Колектив

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Официално издание

Съдържание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 1 август 1996 г.....................................5

НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН...........................................................7

ЧАСТ ПЪРВА - Общи разпоредби...................................................7

A. Общи изисквания към счетоводството........................................7

Б. Счетоводни документи и документооборот................................9

B. Правила за оценка на активите и пасивите................................9

Г. Основни положения за извършване на инвентаризация........11

Д. Изисквания към изготвянето на счетоводния отчет.................12

ЧАСТ ВТОРА - Организация на счетоводството в предприятията, които задължително прилагат двустранно счетоводно записване........14

A. Общи изисквания........................................................................14

Б. Изисквания при разработване на системата за автоматизирана обработка на счетоводната информация...............16

B. Класификация на сметките в Националния сметкоплан..........18

Г. Списък на счетоводните сметки.................................................20

Д. Изисквания към съставянето 
на индивидуален сметкоплан....................29

Е. Използване на счетоводните сметки.........................................30

Раздел 1 Сметки за капитали....................................................30

Раздел 2 Сметки за дълготрайни активи...................................50

Раздел 3 Сметки за материални запаси...................................74

Раздел 4 Сметки за разчети......................................................84

Раздел 5 Сметки за финансови средства................................115

Раздел 6 Сметки за разходи....................................................135

Раздел 7 Сметки за постъпления (приходи)...........................148

Раздел 9 Задбалансови сметки...............................................161

ЧАСТ ТРЕТА - Организация на счетоводството в предприятията, които задължително прилагат двустранно или едностранно счетоводно записване......164

А. Организация на счетоводството 
при двустранно счетоводно записване..............164

Б. Организация на счетоводството 
при едностранно счетоводно записване...........165

Приложения.......................................................................................167

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ.............................175

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.......................................................................175

НСС 1 Счетоводна политика........................................................178

НСС 2 Счетоводни документи и документиране 
на стопанските операции................180

НСС 3 Инвентаризация на активите и пасивите 
на предприятието.................182

НСС 4 Отчитане на амортизациите 
на материалните дълготрайни активи.............184

НСС 5 Информация, която годишният счетоводен 
отчет трябва да съдържа..............186

НСС 6 Отчитане на основните производствени 
разходи и разходите по доставките...........189

НСС 7 Отчитане на извънредни операции..................................191

НСС 8 Отчитане на научната и развойната дейност..................192

НСС 9 Отчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и 
на събития, настъпили след срока на изготвянето му............194

НСС 10 Отчитане на договорите за строителна дейност....................195

НСС 11 Отчитане на наемните договори...........................................197

НСС 12 Признаване на приходи........................................................199

НСС 13 Отчитане на финансиранията...............................................202

НСС 14 Отчитане на влиянието на промените 
на валутните курсове.............203

НСС 15 Отчитане на инвестициите...............................................205

НСС 16 Счетоводни отчети на банки

и на небанкови финансови институции.................................207

НСС 17 Консолидиране на счетоводните отчети................................215

НСС 18 Счетоводни отчети при условията на свръхинфлация............217

НСС 19 Оповестяване на свързаните лица 
и на сделките между тях.............220

НСС 20 Отчитане на съвместно контролирани 
предприятия и дейности.............222

НСС 21 Отчитане на паричния поток.................................................224

НСС 22 Счетоводни отчети на застрахователните предприятия.........229

НСС 23 Отчитане на разходите за опазване на околната среда...........236

НСС 24 Отчитане на данъци от печалбата..........................................238

НСС 25 Отчитане на данъка върху добавената стойност....................240

НСС 26 Отчитане на преобразуването на предприятията...................246

НСС 27 Отчитане на нематериалните дълготрайни активи.................249

НСС 28 Едностранно счетоводно записване......................................251

НСС 29 Показатели за финансово-счетоводен анализ на предприятието.........254

НСС 30 Счетоводни отчети на инвестиционните дружества.......259

НСС 31 Отчитане на приватизационните сделки.........................264

НСС 32 Отчитане на провизиите за трудносъбираеми

и несъбираеми вземания от продажби...................................267

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.....................................................269

НАРЕДБА за прилагане на глава осма от Закона за счетоводството

"Дипломирани експерт-счетоводители"...................................289

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 15 август 1996 г.............................295

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.