Икономическа информатика. Том 1. Атанас Данев, Иванка Могилкова, Мая Антова, Мерцедес Николова, Татяна Банчева

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-2-2015
  •  212

ПРОДАДЕНА

Автор:Атанас Данев, Иванка Могилкова, Мая Антова, Мерцедес Николова, Татяна Банчева
Издателство:Мартилен
Страници:284
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 200 / 285 Състояние: Добро
Учебникът е с претенции за най-добрия учебник по информатика за средно образование. Учебникът се ползва 2 учебни години. Предназначен за професиите: "Икономист - мениджър", "Икономист - информатик", "Финансист", "Данъчен и митнически контрол", "Търговия", "Индустрия", "Земеделско стопанство" и други от професионалните гимназии. Съдържанието включва: Бизнескомуникации ; Текстообработка; Информатика ; Хардуер ; Операционни системи ; Приложен софтуер ; Алгоритми и програмиране ; Word, Excel, Power Point.
СЪДЪРЖАНИЕ
1. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ..................................................................................................................................9 1.1.Увод...............................................................................................................................9
1.2. Вербални комуникации...............................................................................................9
1.3. Невербални комуникации.........................................................................................10
1.4. Имиджът на деловия човек.......................................................................................10
1.5. Бизнескореспонденция.............................................................................................11
1.5.1. Документи от общ характер..................................................................................13
1.5.2. Организационно-разпоредителни документи.....................................................16
1.5.3. Справочно-информационни документи..............................................................................17 2. TЕКСТООБРАБОТКА......................................................................................................................................22
2.1. Овладяване на клавиатурата на кирилица.............................................................22
2.2. Овладяване на клавиатурата на латиница...........................................................................26
3. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ............................................................................29
3.1. Информация и информационни дейности.............................................................29
3.2. Информатика и информационни технологии........................................................30
3.3. Техническа безопасност и норми при работа с компютърна система................31
3.4. Данни – кодиране, съхранение и обработка..........................................................34
3.4.1. Кодиране на информацията..................................................................................34
3.4.2. Единици за информация.......................................................................................35
3.4.3. Бройни системи.....................................................................................................36
3.4.4. Видове информация и представянето и´ в двоичен код.....................................39
4. ХАРДУЕР.........................................................................................................................45
4.1. Централен блок.........................................................................................................46
4.1.1. Дънна платка (Motherboard).................................................................................46
4.1.2. Процесор (CPU).....................................................................................................47
4.1.3. Вътрешни запаметяващи устройства.................................................................. 48
4.1.4. Шинна система...................................................................................................... 49
4.1.5. Стандарти за контролери и шини.........................................................................49
4.2. Периферни устройства..............................................................................................50
4.2.1. Входни устройства.................................................................................................50
4.2.2. Външни запаметяващи устройства и носители на данни...................................52
4.2.3. Изходни устройства...............................................................................................54
5. ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ......................................................................................56
5.1. Основни функции и структура на операционните системи..................................56
5.2. Операционни системи с графичен потребителски интерфейс – MS Windows...56
5.2.1. Работа с мишка и клавиатура...............................................................................57
5.2.2. Стартиране на Windows........................................................................................58
5.2.3. Елементи върху работния плот............................................................................58
5.2.4. Прозорци. Видове и строеж ...............................................................................59
5.2.5. Приключване на работата с Windows................................................................ 61
5.3. Други елементи на Windows...................................................................................62
5.3.1. Менюта..................................................................................................................62
5.3.2. Диалогови прозорци.............................................................................................63
5.3.3. Помощни системи в Windows............................................................................ 65
5.4. Файлова система и Работа с Windows Explorer....................................................65
5.4.1. Строеж и надстройка на прозореца на Windows Explorer................................65
5.4.2. Операции с файлове и директории в Windows Explorer...................................67
5.5. Операционна система MS-DOS.............................................................................68
5.5.1. Йерархична структура на директориите............................................................69
5.5.2. Справка за съдържанието на дискови устройства............................................70
5.5.3. Работа с файлове.................................................................................................70
6. ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР................................................................................................................................73
6.1. Компютърни вируси и антивирусни програми...................................................73
6.2. Компютърна графика.............................................................................................74
6.2.1. Растерни и векторни изображения....................................................................74
6.2.2. Цветови модели и цветови гами........................................................................74
6.2.3. Редактори за растерна графика..........................................................................75
7. АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАНЕ.............................................................................................................77
7.1. Алгоритми.............................................................................................................77
7.1.1. Същност и основни характеристики................................................................ 77
7.1.2. Представяне на алгоритмите чрез блоксхеми..................................................78
7.1.3. Видове алгоритми...............................................................................................79
7.2. Програмиране.........................................................................................................80
7.2.1. Езици за програмиране.......................................................................................80
7.2.2. Въведение в езика QBasic..................................................................................81
7.2.3. Програмна реализация на линейни алгоритми.................................................83
7.2.4. Програмна реализация на разклонени алгоритми с оператор IF....................84
7.2.5. Графичен режим в QBasic................................................................................. 86
7.2.6. Създаване на програми на циклични алгоритми с оператор GOTO............ .87
7.2.7. Създаване на програми на циклични алгоритми с оператор FOR.................88
7.2.8. Структура от данни – масив........................................................................... ..90
7.2.9. Въвеждане и извеждане елементите на масив.................................................92
7.2.10. Основни информационни задачи със структурата масив.............................92
8. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ...............................................................................................................................94
8.1. Локални мрежи........................................................................................................94
8.2. Мрежова топология и мрежови протоколи..........................................................94
8.3. Интернет и електронна поща................................................................................ 95
8.4. Търсене на информация.........................................................................................96
9. ТЕКСТООБРАБОТКА ИЛИ MICROSOFT WORD........................................................................................97
9.1. Запознаване с Word............................................................................................... 97
9.2. Менюта в Word.................................................................................................... 99
9.3. Работа с клавиатура и мишка...............................................................................100
9.4. Настройка на изгледа на Word ............................................................................ 102
9.5. Приключване на работата с Word....................................................................... 105
9.6. Въвеждане и редактиране на текст......................................................................105
9.7. Форматиране на документ в Word.......................................................................110
9.7.1. Форматиране на символи...................................................................................110
9.7.2. Форматиране на параграф (абзац)................................................................. 115
9.7.3. Форматиране на символи и параграфи чрез контекстното меню и чрез панела за задачи Reveal Formatting....................................................... 119
9.7.4. Работа със стилове (маски)............................................................................... 121
9.8. Вмъкване на специални символи, знаци, колонтитули, бележки под черта, текстови маркери, препратки в текста. Автоматично въвеждане на текст. Въвеждане на елементи от други приложения.......... ...................................................124
9.9. Линии, рамки, фон.................................................................................................132
9.10. Чертане в Word.....................................................................................................134
9.11. Изброяване и номериране на параграфи. Структуриране на текст.................136
9.11.1. Изброяване и номериране на параграфи.........................................................136
9.11.2. Структуриране на текст............................... ..................................................137
9.11.3. Писане на текст направо в режим „Структуриран текст“............................138
9.12. Многоколонни текстове.................. .. .. .. . ... . ..................................................141
9.13. Работа с таблици..................................................................................................144
9.14. Отпечатване на документи................................................................................. 151
9.15. Wizard (магьосници), Templates (шаблони) и бизнесписма.............................153
9.16. Създаване на WEB сайт в Word с помощта на Wizard.....................................158
10. Електронни таблици – Excel.................................................................................................................. .160
10.1. Обща характеристика и предназначение............................................................160
10.2. Основни елементи на екрана...............................................................................161
10.3. Приключване на работата с Excel.......................................................................163
10.4. Придвижване в работната таблица.....................................................................164
10.5. Маркиране (избиране)..........................................................................................165
10.6. Задаване и отменяне на команди........................................................................165
10.7. Въвеждане на данни.............................................................................................166
10.7.1. Въвеждане на числа.......................................................................................... 167
10.7.2. Въвеждане на текстова информация...............................................................168
10.7.3. Въвеждане на данни от тип “дата” и “час”.....................................................168
10.7.4. Въвеждане на формули и функции................................................................. 169
10.7.5. Въвеждане на коментар....................................................................................169
10.7.6. Добавяне на хипервръзка..................................................................................169
10.8. Работа с файлове..................................................................................................171
10.9. Запълване на съседни клетки............................................................................. 172
10.9.1. Запълване на серии от данни с мишка............................................................172
10.9.2. Настройка на автоматичното запълване........................................................ 173
10.10. Въвеждане на формули............................................................................... 174
10.10.1. Адреси на клетки....................................................................................... 175
10.10.2. Видове адреси.................................................................................................178
10.11. Структуриране на работния лист.....................................................................182
10.12. Редактиране на работния лист..........................................................................183
10.13.Форматиране.......................................................................................................187
10.13.1. Автоматично форматиране............................................................................187
10.13.2. Форматиране с помощта на команда............................................................187
10.13.3. Прилагане на числови формати.....................................................................188
10.13.4. Прилагане на текстови формати....................................................................191
10.14.Отпечатване....... .................................................................................................194
10.15. Използване на функции. Видове функции .....................................................197
10.16. Промяна в изображението на работната таблица...........................................203
10.17. Работа в рамките на работна книга .................................................................205
10.18. Диаграми .......................................................................................................206
10.18.1. Видове диаграми.............................................................................................208
10.18.2. Създаване на диаграми...................................................................................209
10.18.3. Редактиране и форматиране на диаграми.................................................... 211
10.18.4. Отпечатване на диаграми...............................................................................215
10.19. Организация на списъци...................................................................................216
10.19.1. Сортиране на списъци................................................................................... 216
10.19.2. Филтриране на списъци.................................................................................218
10.19.3. Създаване на списък с автоматични частични суми.................................................220
11. БАЗИ ОТ ДАННИ............................................................................................................................ ..... 225
11.1. Видове бази данни..............................................................................................225
11.2. Въведение в система за управление на база данни (СУБД)...........................230
11.3. Работа с програмата Microsoft Access ..............................................................231
11.3.1. Планиране на база данни.................................................................................232
11.3.2. Таблици.............................................................................................................234
11.3.3.Справки (Queries)..............................................................................................247
11.3.4.Формуляри.........................................................................................................261
11.3.5.Отчети.................................................................................................................265
11.4. Импорт и експорт на данни................................ ............................................ 269
11.5. Практическо приложение на Access за решаване на икономически задачи..270
12. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ С POWERPOINT.................................................................................273
12.1. Въведение в PowerPoint........................................................................ . 273
12.2. Създаване на структура в PowerPoint.................................................................274
12.3. Въвеждане на текст в изглед Slide......................................................................276
12.4. Използване на шаблони и съветници.................................................................277
12.5. Използване на модели...........................................................................................278
12.6. Използване на шаблони за проектиране..............................................................280
12.7. Добавяне на графика и специални ефекти..........................................................281
12.8. Използване на ефекти за преход между кадри...................................................283
12.9.Създаване на операции.........................................................................................284
12.10. Записване на презентация..................................................................................284

Категория:     Учебници за техникуми
Издателство:     Мартилен
Година:     2004
Cтраници:     284
Забележка:     Без драскания и подчертавания в текста. Използван учебник.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      200/285/0 мм
Ключови думи:      бизнескомуникации, текстообработка, информатика, хардуер, операционни системи, приложен софтуер, алгоритми, програмиране, Word, Excel, Power Point

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.