Висша математика. Част 5

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2017
  •  119

Автор:Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов
Издателство:Техника
Страници:398
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 220 Състояние: Добро
Висша математика. Част 5: Специални глави. Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов

СЪДЪРЖАНИЕ
•   Глава I Числени методи на алгебрата
§   1.   Числено решаване на уравнения.................   7
§  2.   Решаване на системи линейни уравнения.............21
§  3,  Решаване на системи нелинейни уравнения............32
Глава II
Числени методи на анализа
§   1.  Интерполиране на функции....................   42
§  2.   Числено диференциране.....................62
§  3.   Числено интегриране . ......................67
Глава III
Числени методи за интегриране на обикновени диференциални уравнения
§ 1. Приближено решаване на обикновени диференциални уравнения .... 83 §   2. Гранични задачи за обикновени диференциални уравнения......1С5
Глава  IV
Вариационно смятане
§ 1. Функционал...........................Ill
§ 2. Предмет на   вариационното смятане................116
§ 3. Екстремум на  диференцуем функционал. Уравнение на Ойлер . . . .118
§ 4. Функционали   с повече от една неизвестни функции.........125
§ 5. Функционали,   които зависят от производни с по-висок от първи ред . 128
§ 6. Функционали,   които зависят от функции с повече от един аргумент . .131
§ 7. Вариационна задача в параметричен вид..............137
§ <8. Подвижни   граници при най-простата вариационна задача......142
§ 9. Условен  екстремум........................147
Глава  V
Линейни частни диференциални уравнения от втори ред
§   1. Дефиниция, основни понятия....................159
§  2. Класификация   и каноничен  вид на  линейните частни диференциални
уравнения от втори ред.....................160
Хиперболични уравнения......................167
§  3. Физични задачи, които водят до хиперболично уравнение.......167
§  4. Метод на Даламбер за уравнението на струната...........175
§  5. Метод на Фурие за крайна струна.................184
§  6. Нехомогенно уравнение на струната................189
§   7. ВъТшово "уравнение........................192
Параболични уравнения....................... 197
§ 8. Разпространение на топлината в изотопно твърдо тяло........197
§ 9. Първа гранична задача за уравнението на топлопроводността .... 203 §   10. Задача на Коши за уравнението на топлопроводността.......210
Елиптични уравнения   ...................... 215
§   11. Уравнение на Лаплас. Хармонични функции, свойства.......216
§   12. Основни гранични задачи за уравнението на Лаплас. Теореми за един-
ственост и устойчивост................j . . . . . 224
§   13. Метод на Фурие за първа и втора гранична задача на уравнението на
Лаплас в кръгова област .....................227
Глава VI
Елементи от теорията на вероятностите
§    1. Събития и действия с тях....................234
§ 2. Вероятност, вероятностно пространство, свойства на вероятностите . , 242
§    3. Условна вероятност........................254
§    4. Умножение на вероятности. Зависими и независими събития.....258
§    5. Формула за пълната вероятност.   Формула на Беас.........267
§    6. Последователни изпитвания. Схема на Вернули .      ■........270
§    7. Случайна величина........................276
§    8. Функция на разпределение....................,278
§    9. Непрекъснати и дискретни разпределения............. 283
§   10. Числови характеристики (моменти) на случайна величина  ...... 293
§   11. Някои видове дискретни разпределения...............304
§   12. Някои непрекъснати разпределения................307
§ 13. Система от случайни величини (многомерна случайна величин ) . . . . 315
§   14. Основни закони на разпределение.................326
§   15. Зависими и независими случайни величини.............330
§ 16. Числови характеристики на система от две случайни величини. Корела-
ционен метод. Коефициент на корелация..............334
§   17. Двумерно нормално разпределение.................337
§ 18. Разпределения, числови характеристики и независимост на система от
п случайни величини ....................... 341
§   19. Комплексна случайна величина. Характеристична функция......347
Глава VII
Елементи на математическата статистика
I   1. Задачи на математическата статист ика..............356
§   2. Понятие за генерална съвкупност и случайна извадка .     . .     .... 357
§  3. Гранични теореми.........................359
§  4. Проста статистическа съвкупност. Статистическа функция на разаределе-
.     ние Хистограма..........................370
§  5. Числови характеристики на статистическото  разпределение......375
§  6. Изравняване на статистически ред. Критерий за   съгласуваност .... 377
§  7. Оценки за параметри на генералната съвкупност..........385
Приложение .     .......................•• 393
Литература..........................397

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.