Протегляне

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-10-2017
  •  323

Автор:Владимир Ашихмин
Издателство:Техника
Страници:154
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Протегляне. Владимир Ашихмин

В книгата е разгледан процесът на протегляне в машиностроенето като един от най-перспективните методи за високопроизводителна и точна механична обработка на различни повърхнини. Дадени са областите на приложение и постиганата точност и грапавост на повърхнините при протеглянето. Разгледани са инструментите и машините за протегляне на различни външни и вътрешни повърхнини, вкл. и в тежкото машиностроене, а също приспособленията и устройствата за механизация и автоматизация на протеглянето.
Книгата е предназначена за квалифицирани работници, майстори и технолози по механична обработка.
ВЛАДИМИР Н. АШИХМИН
ПРОТЯГИВАНИЕ
© Издательство „Машиностроение", Москва, 1981 г.
@ АННА ИВ. СТАНЧЕВА, ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК, 1984 Г.
с/о Jusautor, Sofia
621.7/9

ПРЕДГОВОР
Машиностроенето е водещ отрасъл на народното стопанство, който осигурява машини и съоръжения за всички останали отрасли. Във връзка с това в решенията на XXVI конгрес на КПСС беше поставена задачата то да се развива с по-бързи темпове от другите отрасли на народното стопанство; производството на машиностроенето и металообработването в СССР да се увеличи най-малко 1,4 пъти, като основният прираст на производството на машиностроителната продукция стане за сметка на увеличената производителност на труда. Протеглянето е един от най-перспективните методи за високопроизводителна обработка на точни повърхнини. Неговата голяма ефективност е свързана с извършването на няколко етапа от механичната обработка за една операция, получаването на високи експлоатационни свойства на повърхностния слой, сравнително ниските изисквания към квалификацията на оператора.
Постигането на високи показатели е свързано обаче със значителни трудности. През последните две десетилетия бяха отбелязани големи постижения в областта на протеглянето. Те дадоха възможност процесът успешно да съперничи на такива методи за окончателна обработка като хонинговането и обработването чрез повърхностно пластично деформиране (ППД).
В книгата са разгледани въпросите за обработване чрез протегляне на различни повърхнини. Отделено е внимание и на приложението на стандартите на СИВ в областта на протеглянето. Отразен е опитът на автомобилното, тракторното и други машиностроителни производства и са показани постиженията при усъвършенствуване на процеса протегляне на водещи в тази област институти и организации в СССР.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Глава първа. Възможности на процеса протегляне
1. Област на приложение.......................    5
2. Предимства............................    7
3. Възможност...........................10

Глава втора. Точност на протеглямето
1. Размери на претеглените позърхнини................ II
2. Допуски и сглобки на шпонкови канали в отвори.......... 16
3. Допуски и сглобки Hi правостенни шлицови съединения....... lg
4. Допуски и сглобки на еволвентни шлицови съединения....... 20
5. Точност на формата на протеглените повърхнини.......... 23

Глава трета. Качество на позърхнините след протегляне
1. Качество и грапавост на повърхнините.............. 26
2. Основни параметри и означение на грапавостта на повърхнините ... 27
3. Причини за образуване на грапавост и начини за намаляването й . . . 30
4. Повишаване на качеството на протеглените повърхнини чрез калиброва-щите елементи на протяжките................... 33
5. Мазилно-охлаждащи течности при протеглянето........... 34

Глава четвърта. Грешки при обработването и осигуряване на течност при протеглянето
1. Грешки на размерите.......................35
2. Отклонения от формата на отворите...............37
3. Отклонения от взаимното разположение на повърхнините......39
4. Повишаване на точността при протегляне.............40

Глава пета. Протяжки за обработване на отвори
1. Общи сведения за протяжките................. 46
2. Схеми на изрязване  при протеглянето.   Режими на рязане и трайност
на протяжката......................... 50
3. Протяжки за кръгли и шлицови отвори. Шпонкови протяжки..... 63
4. Протяжки за многсстенни и комбинирани отвори.......... 88
5. Прошивки............................ 92

Глава шеста. Машини и приспособления за вътрешно протегляне
1. Общи сведения за протяжиите машина..............94
2. Хоризонтално-протяжна машина модел 7Б56.............98
3. Вертикално-протяжна машина модел 7Б65..............105
4. Приспособления за вътрешно протегляне..............111

Глава седма. Протегляне на отвори в условията на тежкото машиностроене
1. Детайли, обработвани чрез протегляне...............121
2. Машини и приспособления....................124
3. Протяжки с големи размери и особености при тяхната експлоатация . 126

Глава осма. Външно протегляне
1. Област  на  приложение......................132
2. Протяжни машини за външно протегляне..............134
3. Приспособления........     ................138
4. Инструменти...........................140

Глава девета. Повишаване на производителността при протегляне
1. Начини за повишаване на производителността...........143
2. Механизация и   автоматизация ....     ..............145
Глава десета. Техника на безопасността на труда и поддържане на машините и приспособленията..................150
Литература..............................152

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.