Методика на българския език

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  24-10-2017
  •  178

Автор:Ст. Кабасанов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:1962
Корици:Твърди
Година:245
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. Добро
Методика на българския език за средното общообразователно трудово-политехническо училище. Стайко Кабасанов

Второ преработено и допълнено издание.

СЪДЪРЖАНИЕ
А. Увод
I. Общи въпроси от методиката на българския език.............. 5
1. Предмет и съдържание на методиката............... 5,
2. Цел и задачи на методикята на родния език............... 6
3. Значение на методиката на родния език за практиката.......... 6
4. Състояние на методиката на българския език у нас........... 9
5. Граматични направления в миналото, оказали влияние върху методиката на езика................................ 14
U. Методиката на българския език като научна дисциплина........... 16
1. Основи на методиката. Методи на изследване.............. 16
2. Връзка на методиката на родния език с другите науки......... 16
3. Връзка на методиката с практиката................... 19
III. Българският език като учебен предмет в средното общообразователно училище 21
1. Място на граматиката и на езиковото обучение между другите учебни предмети. Характер на граматичния материал.............. 21
2. Теоретическо, образователно и практическо значение на граматиката и на програмния материал по български език................ 25
3. Цел и задачи на езиковото обучение в средните общообразователни тру-дово-политехнически училища . .  •................... 2?
4. Идейно възпитание чрез обучението по български език......... 29
IV. Учебни програми в средното общообразователно училище.......... 31
1. Кратък исторически поглед върху шрограмите за средното училище .... 31
2. Характерни особености на новата програма за средните трудово-политехни-чески училища........................... 34
3. Взаимна връзка между различните дялове на езиковото обучение, отразена
в програмата............,................ 36
V. Основни изисквания и общи методи при обучението по роден език в  средния
курс................................ 38
1. Приемственост при обучение между начален и среден курс....... 38
2. Общи методи на познанието при обучението по роден език : наблюдение, съпоставка, анализ, синтез, индукция, дедукция и др............ 40
VI. Дидактични принципи при обучението по български език.......... 43
1. Принцип нагледност, принцип научност, принцип за системност и последователност, за свързване на теорията с практиката и др........... 44
VII. Учебни методи при обучението по български език............ 52
1. Беседата, лекционен метод и др..................... 52
VIII. Граматичен разбор    .........     ................ 5?
1. Всъщност и значение на граматичния разбор. Видове. Избор на текст за наблюдение и работа при обучението по езика............... 57
IX. Урокът по български език     ....................... 63
1. Урокът — основна единица за организиране на учебния процес..... 63
2. Видове уроци по български език : Урок за нови знания. Урок за затвърдяване на изуч ното. Урок за проверка на знанията. Преговор и урок за преговор и обобщение. Смесен урок.................... 65
X. Планиране и отчитане на работата по български език........... 95
1. Учебен план и програма. Годишно разпределение. Урочен план ..... 95
XI. Предварителна подготовка на учителя за урока по български език...... 97
Б. Методика на различните отдели на езиковото обучение
I. Методика на обучението по фонетика    .................. 99
1. Значение на фонетиката като учебен дял. Фонетиката в програмата. Основни методи при преподаване на материала по фонетика. Фонетичен разбор. Нагледни средства по фонетика...................... 99
Методически указания за преподаване на основните теми по фонетика . . . 106
II. Методика на обучението по морфология     ................. 115
1. Значение на морфологията като учебен дял. Морфологията в програмата. Основни методи при преподаване на морфология. Морфологичен разбор. Нагледни средства по морфология..................... 115
Словообразуване. Методика на изучаване частите на речта.........    124
Съществително име. Прилагателно и числително име. Местоимение. Глагол.
Неменяеми части на  речта.......................130
Ш. Методика на обучението по синтаксис . .     ................155
1. Значение, цел и място на обучението по синтаксис на българския език. Методи и похвати при изучаване на синтаксиса. Синтактичен разбор. Нагледни
средства по синтаксис ... ......................  155
Методика на простото изречение....................166
Методика на сложното изречение....................171
IV. Методика на обучението по лексикология.................178
1. Предмет на лексикологията. Значение на лексикологията. Лексикологията в
програмата за български език. Методи и похвати при преподаване на лексикология. Лексикален разбор. Нагледни средства по лексикология.....178
Методика на уроците по лексикология.................185
V. Методика на обучението по стилистика..................193
1. Значение и цел на езиковата стилистика. Място на стилистиката в обучението по езика. Похвати и методи при обучението по стилистика. Стилистичен разбор и стилистични упражнения...................193
VI. Родният език в горните класове на средното ни училище......... 198
1. Езиково обучение в X, XI и XII клас..................^ 199
В. Развиване на богата и културна реч чрез обучението по български език
I. Грижа за културна реч в уроците по български език     .-..........204
1. Характеристика на писмената реч. Връзка на правописа с граматиката . . . 205
2. Научно-психологичесш основи на правописа...............207
3. Българската правописна система и графика като основа на обучението по правопис............*...................208
İ1. Писмени упражнения по български език. Видове..............209
1. Видове писмени упражнения. Поправка на писмените упражнения ....     209 Правописен разбор. Нагледни средства по правопис............217
III. Методика на обучението по пунктуация        ................219
1. Значение на пунктуацията. Пунктуация и интонация, пунктуация и синтаксис. Място на пунктуацията при обучението по езика. Видове пунктуационни упражнения. Нагледни средства по пунктуация.................219
IV. Методика на устната реч 232 1. Общи училищни условия за устна езикова култура. Устни упражнения и
устни съчинения...........................233
Четенето, заучаването наизуст и рецитацията като устно упражнение. Наглед-
ност при усвояване на литературното произношение...........238
За обучението в книжовен език в диалектна среда............240
V. Извънкласна работа по роден език    ............... . . . . 243
VI. Място и значение на учебниците по български език    ......244
VII. Кабинет по български език......................246
Използуване литература...........................250

Художник В. Бараков Худ. редактор Л. Дамкова
Дадена за набор на 7. III. 1962 г. Печатни коли 16 Формат 65X92/16 Книжно тяло 0,80 лв.
Редактор Ир. Гочева
Тираж 3080 Цена 1962 г. 1,03 лв.
Техн. редактор И. Петров Коректор Д. Маринова
Подписана за печат на 7. VI. 1962 г.
Изд. коли 16 Изд. № 11260/1-4. Тем. № 593.
Подвързия 0,23 ла.
ДПК „Д. Благоев" —  София, пор. № 1456

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.