Организация на управлението и проектиране на системи за управление в текстилната промишленост. Част 2: Проектиране на системи за управление

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-10-2017
  •  116

Автор:Свяетослав Ставрев, Денчо Стаев
Издателство:Висш икономически институт "Карл Маркс - София"
Страници:357
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 225 Състояние: Мн. добро
Организация на управлението и проектиране на системи за управление в текстилната промишленост. Част 2: Проектиране на системи за управление

Автори - Светослав Ставрев, Денчо Стаев

Настоящият труд е втора част от учебника "Организация на управлението и проектиране на системи за управление в текстилната промишленост". В нея са разгледани въпросите на проектирането на управляващи системи в текстилните предприятия и в стопанските организации. Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Икономика, организация и управление на промишленото производство" и има за цел да им даде необходимите знания и умения за практическа работа по създаването на нови и усъвършенствуването на съществуващите системи на управление.
Темите, застъпени във втората част на учебника, условно могат да се разделят на две групи: а) Организационно прозктиране на управляващи системи. Тук са изяснени методическият апарат за изследване, диагностичният анализ, проектирането и внедряването на научна организация на управлението   D *пъя число по всички елементи на НОУ, разгледани в теоретзко-методологически план в първата част на учебника"; б) Проектиране на автоматизирани системи за управление (АСУ) в текстилната промишленост. Тук е включен методическият инструментариум за разработване на АСУ. пялостно и по отделни функционални подсистеми, които имат особено голямо значение за текстилния отрг.съл.
ьтората част от учебника е написана от:
доц.к.ик.н. Светослав Ставрев - I, II, III, 17, У, YI, Yìl и VIII глава;
к.ик.н.инж. Денчо Стаев - IX, X, XI, XII и XIII глава.

СЪДЪРЖАНИЕ
Първа   глава
СЪЩНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ....... 3
1. Обща характеристика и необходимост от организационното проектиране.......................      3
2. Съдържание на организационното проектиране ......       6
3. Принципи на организационното проектиране .......      8
4. Етапи на организационното проектиране   ........     15
5. Проблеми на организацията на проектирането ......     31

Втора   глава   
ФОРМУЛИРАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ   ....      37
1. Изследване и анализ на факторите и условията, обуславящи целите на управление ................     37
2. Определяне и систематизиране на целите на управление. .    40

Трета   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И НА ФУНКЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ........      47
1. Изследване и анализ на функциите на управление ....     47
2. Разработване на проект-за функционална структура на управление   .......................     61

Четвърта   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ......      68
1. Изследване и анализ на прилаганата технология на управление.......................     69
2. Разработване на проект за технология на управление . .     89

Пета   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФ0Е»1АЦИ0ННА СИСТЕМА......
1. Изследване и анализ на информационната система . . 
2. Разработване на проект за информационна система  ..

Шеста    глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ НА УПРАВЛЕНИЕ    125
1. Изследване в анализ на действуващите организационни структури на управление.......'...........    125
2. Разработване на проект за организационна структура
на управление .......................    135

Седиа   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА КАДРОВА СИСТЕМА ЗА ИТР И СЛУЖЕЩИТЕ . .     146
1. Изследване и анализ на съществуващата кадрова
система ..........................    146
2. Разработване на проект за кадрова система на
ИТР и служещите......................    154

Осма    глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УПРАВЛЕНСКИЯ ТРУД . .     164
1. Изследване и анализ на организацията на управленския
ТРУД...........................    164
2. Проектиране на организацията па управленския труд   . . .    177

Девета   глава
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ.....................    184
1. Същност, съдържание, основни принципи за изграждане
на АСУ......................... .    184
2. Проектиране и внедряване на АСУ в текстилното
предприятие........................    198
3. Математическо и техническо осигуряване ка АСУ   .....    216

Десета   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКА Ш^ОТОВхКА
НА ПРОИЗВОДСТВОТО (ТПП)...............     236
1. Същност, особености, функции и задачи на подсистемата техническа подготовка на производството в текстглното предприятие.................•.......    236
2. Въпроси на информационното и математическото
осигуряване на подсистемата ................    240

Единадесета    глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДСИСТЕМА    ТЕХНИКО-ШОНОМШЕСКО
ПЛАНИРАНЕ......................     261
1. Цел, същност, особености и място на подсистемата в АСУ
на текстилното предприятие   ................    261
2. Функционална структура на подсистемата........     268
3. Въпроси на информационното и математическото
осигуряване на подсистемата .......... .....     281

Дванадесета   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДСИСТЕМА.* МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ........'299
1. Цел, същаост и особености на подсистемата ......       299
2. Управленски дейности, реализирани в подсистемата. . .       303
3. Въпроси на информационното, математическото, техническото и кадровото осигуряване на подсистемата . .       305

Тринадесета   глава
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДСИСТЕМА    УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДА
И РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (УТРЗ) ............       327
1. Цел, същност, място и особености на подсистемата   . .       327
2. Функции, задачи, информационни връзки на
подсистемата......................       330
3. Въпроси на информационното и математическото
осигуряване на подсистемата   ..............       338

Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.