Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 5

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-10-2017
  •  270

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:355
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Мн. добро
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 5. Трето издание.

Авторски колектив: В. Димова, А. Витанов, Г. Караджов, И. Михов, В. Попов, С. Тодорова

СЪДЪРЖАНИЕ
Г л а в a XX
Векторен анализ. Елементи от теорията на полето
§   76. Скаларно поле. Диференциране по посока: Градиент.......'. .     9
§   77, Векторно поле. Векторни линии. Поток през повърхнините. Формула
на Остроградски. Дивергенция..............       17
§  78. Циркулация на векторното поле. Формула на Стоке. Формула на Гаус.
Ретания на векторно поле ...»......I . ..........    31
Глава XXI Функции на комплексна променлива
§   79. Общи бележки. Аналитични функции. Условия на Коши — Риман за
аналитичност    .........................    51
§ 80. Числени редове. Степенни редове. Елементарни трансцендентни функции..............................    59
§   81. Конформно изображение.....................    78
§  82. Интеграли от функции на комплексна променлива. Основни теореми на 
Коши. Интегрална формула на Коши..........86
§   83. Тейлоров ред. Лоранов ред. Особени точки. Теореми за резидуумите   96
Глава XXII Матрично смятане
84. Матрици. Видове матрици..................... 113
$   85. Транспонирана и обратна матрица. Степен и полином от матрица . . 124
§   86. Характеристичен полином. Собствени значения, собствен вектор . . . 139
§  87. Диференциране и интегриране на матрица........... . 143
88. Приложение на матричното смятане .................. 153
Глав а XXIII Операционно смятане
§   89, Трансформация на Лаплас...................162
$ 90. Приложение на операционното смятане при решаване на диференциални уравнения.........................185
Глава XXIV . Специални функции
§  91. Ойлерови интеграли . .'...................    . . 208
§   92. Интеграли на вероятностите. Интеграл на Френел и др......227
 Глава XXV Теория на вероятностите
§   93. Случайни събития. Съотношения между случайни събития.....235
§   94. Непосредствено пресмятане на вероятностите ...........239
§   95. Геометрична вероятност.....................243
§   96. Условна вероятност. Теореми за събиране и умножение на  версят-
• ностите........"..................   . .   245
§   97. Формула на Бернули...... .   ...............258
§   98. Случайни величини . .-.....................253
§   99. Функция на разпределение и плътност на вероятностите   за   непрекъсната случайна величина ...................   266
§ 100. Числови характеристики на дискретни и непрекъснати случайни величини..............'.............   . 274
Глава XXVI Елементи на математическата статистика
§ 101. Опитни резултати. Видове представяния............. 285
§ 102. Средни величини. Методи за изчисление......'....... 291
§ 103. Моменти. Формули на Пирсон. Приложение........... 296
§ 104. Емпирични зависимости..................... 311
§ 105. Теория на йорелациите..................... 334
§ 106. Сравнение на един статистически ред със съответния му   нормален р
ед ...................... 345
Приложение. Четиризначна таблица за стойностите на функцията Ф(дг) 3/5

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.