Социалните групи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-10-2017
  •  158

Автор:Николай Тилкиджиев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:238
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Мн. Добро
Социалните групи. Николай Тилкиджиев

Животът на всеки човек преминава с участието му на различни социални групи. Какво представляват те? Как възникват и загиват? Какво отличава социалните групи сред пъстрото многообразие на социални общности? Отговор на тези и други въпроси се търси в тази книга. Тя е опит за обобщаване, синтезиране на различни социологически възгледи и подходи в изследването* на груповия живот на хората.
Дискутирането на основни методологически и общосоциологическн постановки за социалните групи е главната ос на този труд със стремеж за внасяне на по-голяма яснота и подреденост в анализа на груповите явления, за постигане на по-значима теоретична дълбочина и практическа ефективност в разбирането на груповата проблематика. Общите отправни съображения се свързват с аргументирането на становище относно редица парливи въпроси на социалногруповото разслояване, па форми на социалното неравенство и съвременното българско общество.
Книгата с нейния богат проблемно-тематичен спектър и дискусионен характер ще предизвика професионалния интерес не само на общестноведи, но и на всеки, който се интересува от социалните групи независимо от това, в какви конкретни групови форми н на какво групово равнище В социалната йерархия участвува в своето човешко ежедневие.
© Николай Трифонов Тилкиджиев, 1989 ı c/o Jusautor, Sofia
Индекс 301

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
Подходът ............................
П ъ ри а   г л i в a ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ   ПОЗИЦИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ
1. Отношението личност—социална група —общество. Социологическият монизъм...........................
2. Понятието «социална общност» в социологическата литература: основни тенденции
2.1. В подстъпите на понятието «социална бощност».....
2.2. Общността като историческа форма на социалност.....
 2.3. Общността като социална тоталност на териториална основа
2.4. Общността като общност на интересите.........
2.5. Общността като реално пространствено-времево обединение върху основата на социална връзка .............
2.6. Общността на базата на общ социално значим признак, свързан с дейностната характеристика на обществото.......
3. Видове социални общности. Подмяната па общността с групата. Към единна класификация....................
4. Специфика и взаимовръзка на обществените структури: социологическа, общности а, социалногру нова и соцпа лнокласова......

Втора   глава СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ СРЕД СОЦИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ
1. Нарастване на познавателния интерес към социалните групи . .
2. Основни насоки на социологическия анализ на социалната груиа
2.1. Социалната група като всяко множество от индивиди . . .
2.2. Социалната груиа като интегративно обединение от взанмо-действуващн си членове.................- . .
2.3. Социалната група като малка група...........
2.4. Социалната група като обективна макрогрупа......
2.5. Социалната група като макро-, мезо- или микрообединение от човешки индивиди с еднакво или сходно социално положение
3. Разделението на труда и генезисът на социалните групи.....

Трета   глава СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНОГРУПОВАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ: СЛОЕ ВАТА СТРУКТУРА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО
1. Необходимост от обновление на общата теория на социалнокдасо-ната структура..........................
2. Малко история на една обща тенденция............
3. Методологически съображения за социалнокласовата диференциация
3.1. Дуализмът на класовото отношение. Проблемът за средните слоеве на развития капитализъм ...............
3.2. «Слабото развитие на производството». От разделение между нидовете труд към разделение в рамките на отделните видове труд
3.3. Диалектика на критерия за социалнокласовата диференциация. Превръщането на всички в «работници»,или постигането на единна класова основа....................
3.4. Йерархичният характер на социалнокласовите отношения
4. Същност на слоевата структура на социалистическото общество . .
4.1. Базисна социално-професионална характеристика на социалния слон. Други основни фактори на социалното разслояване
4.2. Опит за типология на социалните слоеве в съвременното българско общество.......................
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ Приоритети и социална справедливост..............
Л итература...........................
Съдържание на руски език....................
Съдържание на английски език.................


УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

ПОДХОДЪТ
Може би е естествено всеки изследовател да придава изключител-на, дори прекомерна важност и значение на проблемите и областта, над която работи. Но въпреки това ми се струва, че няма да има и капка предвзетост и преувеличение, ако се заяви, че дори при грубия опит да се редуцират вече многобройните социологически дисциплини до две-три непременно ерэд тях ще бъде отделено специално място и за социологията на социалните общности. Нещо повече, още в зората на формирането на социологията като специфичен клон на човешкото познание —далеч преди тя да се диференцира вътрешно — една твърде внушителн
а част от нея е била посветена на онзи кръг от проблеми и разработки, който днес познаваме като «социология па социалните общности».
Но това също би било недоказано твърдение, ако то не бъде подкрепено ноне с изреждането на някои по-основни теми, с които се занимава този дял на социологията. Нека се абстрахираме от традиционните в такъв случай теоретико-методологически въпроси: «Що е социална общност?»; «Какви са типологиите на различните общности?»; «Какво е мястото на общностите в разнородните обществени структури?»; «Какво е мястото на социологията на социалните общности в системата на социологията и на обществознанието?» и т. н. Анализите само на отделни основни форми на социалните общности ни разкриват огромната панорама на съвместното битие, на съвместния живот на хората. Добре известно е каква роля са изиграли, а в някои отношения и сега играят етническите общности (род, племе, народност, нация), а също кистите и съсловията на многовековната историческа сцена на човечеството. Селищата, тези действителни «малки общества», са отдавна изследователски обект за социологията. Еволюцията на социалните процеси във и между града и селото бележи  основни етапи на обществено-икономическото развитие...

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.