Ядрен магнитен резонанс в органичната химия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-9-2017
  •  247

Автор:Стефан Спасов, Любомир Каменов
Издателство:Наука и изкуство, София
Страници:222
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 242 Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Ядрен магнитен резонанс в органичната химия. Стефан Спасов, Любомир Каменов

Спектроскопията на ядрения магнитен резонанс е елин от най-мощните съвременни методи за изследване строежа на химичните съединения, кинетика-та и механизма на техните превръщания. Тя играе важна роля като метод за качествен и   количествен  анализ в научните изследвания и промишлеността.
В книгата са   изложени  основните положения на теорията на ядрения магнитен резонанс и различните области на приложението му в органичната химия. Тя е предназначена за специалисти химици, биолози,   фармацевти   и др. от   научноизследователски и промишлени лаборатории, както и за студенти и  аспиранти от химически висши учебни заведения и факултети.
Индекс 547

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 5
Част първа ОСНОВИ НА ЯДРЕНИЯ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС 

Глава  I.  ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА ЯДРЕНИЯ МАГНИТЕН
РЕЗОНАНС 7
1. Магнитни свойства на атомното ядро 7
2. Енергетични нива на атомното ядро в магнитно поле П
3. Експериментално наблюдаване на ядрения магнитен резонанс 12
4. Релаксационнн процеси и ширина па резонанснитс сигнали       15 

Глава II. ХИМИЧНО ОТМЕСТВАНЕ 18
1. Електронно екраниране на ядрото 18
2. Еталони и скали за химично отместване 
21 Екраниране в молекулите на органичните съединения 24
3.1. Химично отместване и електроотрицателиост 25
3.2. Химично отместване и магнитна анизотропия 28
3.3. Химично отместване и междумолекулни взаимодействия 
34. Характеристичност на химичното отместване 38

Глава III. СПИН-СПИНОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 40
1. Фина структура на ЯМР-спектрите 40
2. Спин-сниново взаимодействие между протони 45
2.1. Спиново взаимодействие между геминални протони 46
2.2. Спиново взаимодействие между вицинални протони 50
2.3. Спиново взаимодействие в ароматни системи 55
2.4. Далечно протонно спиново взаимодействие 57 
3. Спиново взаимодействие между протони и други ядра 59
3.1. Спиново взаимодействие на протони с вылерод-13 60
3.2. Спиново взаимодействие на протони с флуор-19 и фосфор-31   62
3.3. Спиново взаимодействие на протони с деутерий 63 

Г л а в а IV. АНАЛИЗ НА ЯМР-СПЕКТРИ 65
1. Химична и магнитна еквивалентност. Класификация на ЯМР-спектри 65
2. Анализ на ЯМР-спектри от първи порядък 68
3. Анализ на ЯМР-спектри от втори порядък 71
3.1. Система AB 74
3.2. Система АВ2 75
3.3. Система АВХ 76
3.4. Система ABC 82
3.5. Системи АА'ХХ' и АА'ВВ' «2
4. Кваитовомеханична теория на ЯМР-спектри 84
5. Използуване на електронноизчислителни машини при анализ на сложни ЯМР-спектри 93

Глава V. ЯДРЕН МАГНИТЕН РЕЗОНАНС НА ДРУГИ ЯДРА 94
1. Ядра със спиново число 1/2 95
2. Ядра със спиново число, по-голямо от 1/2 98 

Глава VI. ДИНАМИЧЕН ЯДРЕН МАГНИТЕН РЕЗОНАНС 98 Глава VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТЕХНИКА НА ЯДРЕНИЯ
МАГНИТЕН РЕЗОНАНС С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ
1. Устройство на спектрометрите за ЯМР i"»
2. Подготовка на експерименталните проби 115
3. Допълнителни устройства към спектрометрите за ЯМР 120
Част втора ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЯДРЕНИЯ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ 

Глава VIII. ЯМР-СПЕКТРИ И СТРУКТУРА НА ОРГАНИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ 130
1. Резонансни сигнали на протони при наситен въглероден атом       130
1.1. Метилови протони 130
1.2. Етилови протони 132
1.3. Метилснови протони 133
1.4. Метилови протони 135
2. Резонансни сигнали на протони при ненаситен въглероден атом      136
2.1. Олефинови протони 136
2.2. Ацетиленови протони 139
2.3. Алдехидни протони 139
2.4. Ароматни протони 140
3. Резонансни сигнали на протони, свързани с хетероатом 145
4. ЯМР-спектри на хетероциклени съединения 146 
4.1и Петатомни хетероцикли 149 
4.2. Шестатомни хетероцикли 159
5. ЯМР-сиектри на природни съединения. 155
6. ЯМР-сиектри на полимери 165 

Глава IX. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЯДРЕНИЯ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В СТЕРЕОХИМИЯТА 170
1. Конформация на ациклени съединения 170
2. Конформация на циклични съединения 175 3 
Изследване на конфигурационни нзомери 180

Глава X. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЯДРЕНИЯ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ 182
1. Количествен анализ 182
2. Кинетика на органични реакции 187
3. Тавтомерия и протонообмен
4. Молекулни комплекси
5. Органични йони и радикали

Глава XI. ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ОТГОВОРИ ЛИТЕРАТУРА ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.