Математически справочник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-9-2017
  •  362

ПРОДАДЕНА

Автор:Боряна Милкоева
Издателство:Вега 74
Страници:212
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Математически справочник. С формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, дискретна математика, статика и аналитична геометрия в равнината. Боряна Милкоева

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор............................................................................5

Мерки - преобразуващи множители................................................................6

Матсмстически символи. Гръцка азбука. Известни константи..........................8

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

1. Математическа логика. Булеви операции....................................................12

2. Множества..................................................................................................13

3. Бройни (числови) системи. Алгоритми........................................................15

4. Комбинаторика..........................................................................................18

5. Теория на графите........................................................20

6. Кодиране....................................................................................................22

АЛГЕБРА

I. Въведение в аритметиката и алгебрата..............................................................23

1. Числата от 0 до 20......................................................................................23

2. Целите числа от 0 до 100......*..............................................................24

3. Целите числа от 0 до 1000..........................................................................26

4. Естествени числа........................................................................................29

5. Дел и мост на естествените числа. Обикновенни дроби. Десетични дроби. ... 31

6. Числови множества. Множество на рационалните числа. Числови интервали. Абсолютна стойност (модул). Пропорции. Степенуване. Права и обратна пропорционалност..................................................................................36

7. Рационални изрази - формули за съкратено умножение, разлагане на множители. Линейна функция на една независима променлива, линейни уравнения и неравенства. Текстови задачи. Функции, съдържащи модули на една независима променлива, модулни уравнения и неравенства........................41

8. Системи от линейни уравнения и неравенства. Дробно-линейна функция

на една независима променлива, дробно-линейни уравнения и неравенства. Дробно-линейни модулни уравнения и неравенства. Коренуване........................46

II. Видове функции на една независима променлива, уравнения и неравенства. . 51

1. Квадратна функция на една независима променлива, квадратни уравнения и неравенства...................................................................51

2. Кубична функция на една независима променлива, кубични уравнения и неравества....................................................................59

3. Цяла рационална функция от четвърта стспсн на една независима променлива, уравнения и неравенства от четвърта стспсн....................................61

4. Цели рационални функции на една независима променлива- полиноми цели рационални уравнения и неравенства...................................64

5. Дробно-рационална функция на една независима променлива, дробнорационални уравнения и неравенства................................................................67

6. Степенна функция с цял показател на една независима променлива, степенни уравнения и неравенства с цял показател............................................67

7. И раиионална функция на една независима променлива, и рационални уравнения и неравенства..............68

8. Показателна функция на една независима променлива, показателни уравнения и неравенства.........70

9. Логаритьм. Логаритмична функция на една независима променлива, логаритмични уравнения и неравенства...............72

10. Тригонометрични функции, тъждества, уравнения и неравенства............74

III. Числови редици..................................................................................85

1. Числови редици. Прогресии..............................................85

2. Проста и сложна лихва....................................................................................87

3. Някои числови неравенства........................................................................87

IV. Функция на една независима променлива........................................................89

1. Свойства на числовите функции..................................................................89

2. Някои неелементарни функции на една независима променлива................91

3. Някои елементарни функции на една независима променлива - дефиниционни и функционни множества.......92

4. Граница на функция....................................................................................94

5. Непрекъснатост на функция........................................................................95

6. Производна на функция................................;............95

7. Изследване на функция..............................................................................98

V. Комплексни числа. Теория на вероятностите. Статистика..................................101

1. Комплексни числа......................................................................................101

2. Теория на вероятностите............................... ............102

3. Статистика..................................................................................................104

ГЕОМЕТРИЯ

I. Мерни единици. Въведение в геометрията..........................................................109

Мерни единици..........................................................................................109

1. Основни равнинни фигури..........................................................................110

2. Видове триъгълници. Мерки за време. Римски цифри................................110

3. Перпендикулярни и успоредни прави. Правоъгълник и квадрат. Правоъгълен триъгълник...............111

4. Видове ъгли. Триъгълник, окръжност - основни елементи..........................112

5. Обиколки Р и лица 5 на равнинни фигури..............................................113

6. Ръбести тела (многостени) и валчести тела..................................................114

7. Аксиоми на планиметрията. Ъгъл. Признаци (критерии) за еднаквост на

триъгълници. Ъглополовяща на ъгъл. Симетрала на отсечка. Елементи на триъгълник - основни зависимости. Видове триъгълници. Видове успоредници. . 116

8. Вектори - действия. Средни отсечки в триъгълник, четириъгълник и трапец.

Окръжност. Вписани и описани многоъгълници в окръжност. Забелижителни точки в триъгълника. Геометрични места на точки в равнината. Еднаквост. . . . 123

II. Планиметрия..............................................................................................136

1. Пропорционални отсечки............................................................................136

2. Признаци (критерии) за подобие на триъгълници. Хомотетия....................136

3. Метрични и тригонометрични зависимости в равнинни фигури..................137

4. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение..............................158

III. Стереометрия................................................................................................160

1. Аксиоми на стереометрията.......................................................160

2. Успоредност, перпендикулярност................................................................161

3. Успоредно и ортогонално проектиране. Ъгли в пространството..................165

4. Геометрично тяло........................................................................................169

5. Ръбести тела (многостени)........................................................................169

6. Валчести тела..............................................................................................182

7. Лица на повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела............................188

8. Лице на повърхнина на сфера, обем на кълбо и частите му........................190

IV. Аналитична геометрия в равнината.................. . ........................191

1. Действия с вектори. Деление на отсечка в дадено отношение......................191

2. Уравнения на права линия..........................................................................192

3. Конични сечения........................................................................................195

ЧЕТИРИЗНАЧНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ............................................197

Забележка* Здраво книжно тяло, незначително протрити корици, без подчертавания в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.