Плуване. Ръководство за практически занимания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-9-2017
  •  216

ПРОДАДЕНА

Автор:Тодор Рачев
Издателство:ВИФ "Георги Димитров"
Страници:197
Корици:Меки
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Мн. добро
Учебно помагало за спациалисти.

Съдържание

Предговор ..........................................3

I    глава. Изследване техниката на    спортното плуване ....    6

1.    Някои методологични особен-ости    .......................................6

2.    Визуален анализ на плувната техника .........................8

а)    Стратегия на ви-зуалното наблюдение ...............8

б)    Свойства на водата и някои хидродинамични понятия ......11

3.    Видеоанализ ........................................................17

4.    Анализ на кинофилми..................................19

а)    Методика........................................................19

б)    Изготвяне    на    килограми ...........21

в)    Изготвяне    на    контурограми и фотокинограми    ......    22

г)    Изготвяне    на    хронограми ...................23

д)    Измерване    на    скоростни параметри По филми    ......    27

е)    Гониометрични измервания ................28

Анализ чрез фото регистрация ..... ..................... 2Q

а)    Изготвяне    на    фотограми.................30

б)    Изготвяне    на    хронофотограми ..............31

в)    Изготвяне    на    двуплоскостни фотоииклограми    ............32

г)    Изготвяне    на    стереофотограми ............................34

6. Снемане и анализ на скоростни параметри ........................35

а)    Изследване ефективността на обръщането чрез измерване на скоростта .................39

б)    Изследване ефективността на старта чрез измерване на скоростта .....40

II    глава. Начално обучение .............................41

1.    Подборът по плуване .......................................42

2.    Програми за началното обучение......................50

3.    Работен поурочен план..............................53

4.    План-конспект на урока    ....................... 56

5.    Обучение със спортна насочен0ст ...............................58

6.    Мреживи методи на планиране....................................61

7.    Съставяне на алгоритмични програма за самостоятелно обучение........74

8.    ПедагогическЬ наблюдения, хронометраж и анализ на урока .......82

III глава. Методика на    спортната    тренировка ...............93

Годишно планиране    

2.    Определяне степента на тренирапост и спортната форма 109

3.    Наблюдение, хронометраж и анализ на спортната тре- -------

нировка.............................................. 117 -

IV    глава. Нзмериане физическите    качества ...............121

А.    Сила .........................................................121

1.    Общи положения ...................................... 121

2.    Измерване силата ка    суша................................122

а)    Измерване силата в изометричен режим ........... 123

б)    Измерване силата при преодоляващ (миометричен) режим иа работа......128

в)    Измерване на взривната сила (по методиката на Каунсилман) ......... 131

г)    Измерване способността    на    делтовидния мускул за релаксация.................132

3.    Измерване    силовата издръжливост на суша ............. 132

4.    Измерване    аеробната издръжливост на    суша ............ 136

R.    Измерване    силови лараметри. във вода    .................137

Л.    Измерване    в изометричен режим.......................138

2.    Измерване по системата "вързан плувец" .............. 138

3.    Ергометрични измервания на издръжливостта без сложна апаратура..............139

4.    Електронни системи за измерване на силови параметри във вода ...142

5.    Разчитане на записи и измерване параметри по грашично изображение на импулси ..........160

V    глава. Методика на научноизследователската работа по плуване ......165

1.    Определение и значение на    научноизследователската    ........165

2.    Видове научна работа. ;............................................166

3.    Основни изисквания към научната работа .............167

4. Методи на научно изследване .......... ......170

5.    Организиране на научно изследване .....172

6.    Методика на работа.......................................174

7.    Примерен план за работа.............................177

8.    Схема (модел), за написване на научен труд ....................178

VI    глава. Място на плуването в системата за физическо възпитание и спорт в НРБ ...........181

1.    Ръководни партийни и държавни документи за развитието на плуването в НРБ .......183

2.    Документи на ДКМС за развитието на плуването..............187

3.    Мероприятия и съвместни решения на МПК с други обществени организации за подобряване работата по плуване в страната ........ 192

Забележка: Неизползвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.