Съвременна фитотерапия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-8-2017
  •  114

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:516
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 250 Състояние: Мн. добро
УВОД
В книгата са застъпени почти изключително растения, които виреят в нашата страна и които намират приложение във фитотерапията. По изключение са включени и малък брой лечебни растения, които спонтанно не виреят у нас, но чието опитно култивиране е успешно решено, както и няколко растения, които не намират приложение във фитотерапията, а служат за произвеждането от нашата фармацевтична промишленост на лечебни препарати. Основното ни съображение за включването на малкото лечебни растения от споменатите две групи е, че те са обстойно изследвани от наши автори, като резултатите от извършените изследвания намират широко международно признание. Голямото мнозинство от застъпените в книгата лечебни растения са включени в утвърдената номенклатура за лечебни ра0тения на Държавното аптечно обединение.

Книгата се състои от три части. В първата част са изложени най-важните общи въпроси на фитотерапията. Във втората част е направен опит лекарствените растения да бъдат разпределени по основни групи заболявания. Групирането на растенията е извършено по приеманото за основно тяхно действие. Ясно е, че в много случаи групирането на лечебните растения по този принцип може да бъде оспорвано. Поради съдържанието в много растения на повече от едно биологично активно вещество в редица случаи е много трудно, дори практически невъзможно да се каже кой от често множеството фармакологични ефекти на дадено растение би могъл да бъде преценен като основен.

В разделите на фитотерапевтичната рецептура по групи заболявания в привежданите примерни рецепти са включени освен едно или няколко лечебни растения, които се използуват предимно при даденото заболяване, и растения, които, макар и с друго основно приложение, упражняват лечебно въздействие и при даденото заболяване или чиито други действия са от такъв характер, че подпомагат лечението на това заболяване.

В случаи, когато дадена рецепта изцяло е заимствувана от определен автор, съответният автор се цитира. Когато привежданите рецепти представляват по-голяма или по-малка модификация на известни от литературата рецепти или не са срещнати в ползуваните от авторите на книгата литературни източници, не е указан съставителят им.

В тази част на книгата няколко раздела са посветени на конкретните фи-тотерапевтични възможности при отделни групи заболявания.

Като трета част на книгата биха могли да се преценят приведените в края показатели, които са предназначени да облекчат читателя за намиране на необходимите му сведения. От особено практическо значение за лекаря, който иска да използува в своята дейност фитотерапията, е показателят на растенията, използувани при различни заболявания.

Независимо от ясно изразената през последните години тенденция за все по-широко застъпване на фитотерапията в лечебната медицина съвсем ограниченото познаване от страна на лекарите на лечебните свойства на растенията, на заболяванията и на периодите в тяхното развитие, при които може да се разчита на ефикасност от страна на фитотерапията, на начините за използуване на дрогите, това. най-древно направление на лечебната медицина продължава в значителна степен да бъде пренебрегвано от медицинските лица. Целта на настоящата книга е преди всичко да помогне на лекаря терапевт с разбиране да ползува в ежедневната си практика и фитотерапията. Предлаганата книга с повечето свои раздели може да ползува и широк кръг читатели, които, насочени от лекаря към използуването на едни или други лечебни растения, ще имат възможност сами по-обстойно да се запознаят със самите растения, с техните лечебни свойства и с най-подходящите начини за употребата им. Винаги обаче трябва да се има пред вид, че лечението, включително и с билки, може да се извършва само по лекарско предписание. Всеки опит на болния сам да си определя лечението, ако ще то да е и с билки, е крайно рискован. За да се използува едно или друго лекарство, в случая — едно или друго лечебно растение, в никакъв случай не е достатъчно да се знаят действията, присъщи на това лекарство. Необходимо е да се държи сметка за конкретното състояние на дадения болен, което почти никога не е напълно еднакво със състоянието на който и да е друг, страдащ от същата болест. А установяването на това състояние и определянето на подходящото лечение е от компетенцията единствено на лекаря.

Стремежът на авторския колектив е да създаде едно действително съвременно, т.е. изцяло изградено на научни основи ръководство по фитотерапия. Положението в тази област на човешкото знание обаче е такова, че все още за много утвърдени в народната медицина лечебни растения не разполагаме с експериментални и клинични данни, потвърждаващи или отхвърлящи реалната им лечебна стойност. Това е причината за много растения да привеждаме и емпирични данни, заимствувани направо от народно медицинската практика или от литературни източници, съставени на основата на емпирични данни, без претенции за научна осигуреност. Наред с това обаче ние се стремим да не допуснем в книгата нелепи и явно абсурдни постановки, които здравият разум и общите медицински знания не могат да приемат.

С цитирането в текста на значителен брой автори, проучвали едни или други лечебни растения, включително и на резултати от собствени изследвания на авторите, както и на компилативни монографии и ръководства по фитотерапия, ние насочваме читателя към източници, от които той може да получава повече сведения по интересуващия го въпрос. Отдаваме и дължимото уважение на авторите, преди нас извършвали полезни дела в тази област.

Забележка: Неизползвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Здраве

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.