Устойчивост и динамика на строителните конструкции

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-8-2017
  •  352

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:230
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Устойчивост и динамика на строителните конструкции: ръководство за решаване на задачи
Авторски колектив; Тинко Борисов Бобев, Танко Ганев Тодоров, Рангел Петров Рангелов, Юлиана Василева Павлова, Иво Венков Байчев, Иван Димитров Марков, Пено Николаев Кръстев, Александър Атанасов Попов, Здравко Бонев Петков, Тодор Василев Василев, Исак Хеския Леви

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .................................................................................... 3

Част I. УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Глава 1. Основни методи за изследване на равновесните състояния на строителните
конструкции и за определяне на критичните им товари ....................................................5
1.1. Статически методи ......................................................................................................................5
1.2. Енергетически метод ......................................................... 13

Глава 2. Устойчивост на праволинейни пръти и дъги .................................... 15
2.1. Праволинейни центрично натиснати пръти .................................. 15
2.2. Нецентрично натиснати пръти при нелинейна зависимост между напрежения и деформации ................. 23
2.3. Устойчивост на еластични дъги, очертани по натисковата линия на външния товар ................................ 29

Глава 3. Изчисляване на равнинни рамки по деформирана схема и определяне на критичните им товари ............. 36
3.1. Общи сведения ........................................................ 36
3.2. Прилагане на метода на преместванията (деформационния метод) за изчисляване на рамки по деформирана схема ....38
3.3. Определяне на критичната стойност на параметъра на натоварване F..... 44

Глава 4. Устойчивост на тънки еластични плочи ......................................... 54
4.1. Статически метод за определяне на критичния товар ....................... 54
4.2. Енергетически метод за определяне на критичния товар.................... 64

Част II. ДИНАМИКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Глава 5. Системи с една степен на свобода ............................................... 68
5.1. Уравнение за движение на системи с една степен на свобода ............... 68
5.2. Свободни незатихващи трептения ............................................ 68
5.3. Свободни затихващи трептения .............................................. 69
5.4. Принудени трептения без затихване ......................................... 69
5.5. Принудени трептения със съпротивления ................................... 70
5.6. Принудени трептения вследствие движение на основата .................... 71

Глава 6. Системи с две степени на свобода ............................................... 90
6.1. Уравнения за движение ....................................................... 90
6.2. Свободни трептения .......................................................... 91
6.3. Принудени трептения ......................................................... 93
6.4. Виброгасене .................................................................. 95

Глава 7. Системи с много степени на свобода.............................................110
7.1. Уравнения за движение .......................................................110
7.2. Свободни трептения .......................................................... 112
7.3. Принудени трептения .........................................................114

Глава 8. Системи с безкраен брой степени на свобода....................................137
8.1. Надлъжни трептения на еластичен прът .................................... 137
8.2. Напречни трептения на еластична греда .................................... 141
8.3. Изследване на рамка като система с разпределена маса .................... 151

Глава 9. Изчисляване на строителни конструкции за сеизмични товари ................. 156
9.1. Земетръсни сили при системи с една степен на свобода .................... 156
9.2. Земетръсни сили при системи с много степени на свобода ................. 158
9.3. Земетръсни товари при системи с безкраен брой степени на свобода ...... 161
9.4. Определяне на земетръсни сили при известни акселерограми .............. 162

Част III. МЕТОД НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (МКЕ)

Глава 10. Основни уравнения на метода на крайните елементи .......................... 181
10.1. Общи положения ............................................................ 181
10.2. Елемент, подложен на огъване и нормални сили ........................... 184
10.3. Осово натоварен прът.......................................................185
10.4. Двустранно запънат прътов елемент ....................................... 186
10.5. Трансформация на координатната система ................................. 187
10.6. Глобални матрици .......................................................... 188

Глава 11. Устойчивост на рамки и изчисляване по деформирана схема ..................195
11.1. Изследване на устойчивостта на равнинни рамки по МКЕ ................ 195
11.2. Изчисляване на рамки по деформирана схема (теория от II ред) ......... 196

Глава 12. Динамично изследване на рамки ................................................ 199
12.1. Свободни трептения ......................................................... 199
12.2. Принудени трептения ....................................................... 200

ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................................207
Приложение А. Реакции и усилия при греди от действието на напречни товари и осови сили ..... 207
Приложение В. Коректурни функции ...................................................... 209
Приложение С. Масови инерционни моменти за тела с различна форма ................. 213
Приложение D. Спектрални диаграми за премествания, скорости и ускорения .......... 214
Приложение Е. Изчисляване на интеграла на Дюамел ....................................226

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА .................................................... 228

*****
Ръководството има за цел да подпомогне студентите при изучаване на дисциплината “Устойчивост и динамика на строителните конструкции”, като им предлага възможност да проследят решението на разнообразни примери и да добият навици да решават подходящи практически задачи. То се състои от три части. В първата част се разглеждат примери за изследване на устойчивостта на строителни конструкции и изчисляването им по деформирана схема, а във втората част — примери за изчисляване на строителни конструкции, подложени на динамични товари, включително и сеизмични. Чрез третата част се изяснява използването на метода на крайните елементи (МКЕ) при изчисляване на строителни конструкции за динамични товари, а също и при изследване на тяхната устойчивост.

Ръководството е предназначено за студентите от УАСГ, но може да бъде полезно и на Практикуващите вече инженери.
ISBN 954-03-0286-2

©Тинко Борисов Бобев, Танко Ганев Тодоров, Рангел Петров Рангелов, Юлиана Василева Павлова, Иво Венков Байчев, Иван Димитров Марков, Пено Николаев Кръстев, Александър Атанасов Попов, Здравко Бонев Петков, Тодор Василев Василев, Исак Хеския Леви, 1994

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.