Пазарният ред

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-8-2017
  •  228

Автор:Вяра Стоилова
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:177
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Пазарният ред. Пазарният ред

Съдържание

ЗА ПРАКТИЧНОСТТА НА ТЕОРИЯТА
(Вместо предговор)..................................................................................................7

I. РЕДЪТ ИЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА МАТРИЦА НА СЪВМЕСТНИЯ ЖИВОТ...........10

1. ЗАЩО ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ РЕД...................................................10

2. ПАРАДИГМИ НА РЕДА.................................................................................11

Антропологични парадигма..............................................................................11

Функционалистична парадигма.......................................................................13

Утилитаристична парадигма..........................................................................14

Договорна парадигма..........................................................................................15

Икономическа парадигма.................................................................................17

Парадигма на властта.......................................................................................18

3. ИНСТИТУЦИЯТА.............................................................................................19

4. ПОНЯТИЕ ЗА РЕД............................................................................................25

II. РАЗМЯНАТА - ОСНОВА НА СЪВМЕСТНОСТТА....................................28

1. СЪЩНОСТ НА РАЗМЯНАТА........................................................................28

2. ПАРАДИГМИ НА РАЗМЯНАТА..................................................................29

Антропологична парадигма..............................................................................29

Бихевиористична (поведенска) парадигма....................................................33

Структуралистична парадигма.....................................................................35

3. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗМЯНАТА..........................38

Права на собственост........................................................................................38

Очаквания за ползи..............................................................................................39

Очаквания за реципрочност.............................................................................43

4. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ФОРМИ НА РАЗМЯНА...................................47

Реципрочна размяна............................................................................................48

Редистрибутивна размяна................................................................................50

5. ИНСТИТУЦИИ НА РАЗМЯНАТА В ТРАДИЦИОННИТЕ И МОДЕРНИТЕ ОБЩЕСТВА..........................51

III. ИНСТИТУЦИЯТА НА ПАЗАРА....................................................................56

1. КЛАСИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ В ПОЗНАНИЕТО ЗА ПАЗАРА........56

2. ПАЗАРНАТА РАЗМЯНА КАТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С ОСКЪДНОСТТА НА РЕСУРСИТЕ .....58

3. ЗА ПРАВИЛАТА НА ПАЗАРНАТА ИГРА.................................................66

Конкуренцията като основно пазарно правило..........................................72

Моделът на съвършената конкуренция или непостижимото пазарно правило................77

Функциониращата конкуренция......................................................................79

New-Rule-of-Reason-правило за функционираща конкуренция.................82

4. СПОНТАННОСТТА НА ПАЗАРНИЯ РЕД................................................84

5. ПАЗАРНИЯТ РЕД КАТО САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА...........89

6. СТАБИЛНОСТТА НА ПАЗАРНИЯ РЕД....................................................94

7. ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАЗАРНИЯ РЕД.............................................................95

IV. ЗА ДЪРЖАВАТА И ВЛАСТТА В ПАЗАРНИЯ РЕД................................106

1. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНИЯ РЕД............106

Глобализацията и новата роля на държавата за изграждането на пазарния ред...117

2. ПАЗАРНА ВЛАСТ...........................................................................................119

3. ВИДОВЕ ПАЗАРНА ВЛАСТ........................................................................124

Небалансирано разпределение на властта (асиметрична зависимост)..........126

Функционално-еквивалентно разпределение на властта.......................126

Групово ориентирано разпределение на властта...................................127

Властови отношения между конкуриращи се пазарни актьори...........127

4. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ В ПАЗАРНА ВЛАСТ........128

V. ПАЗАРЕН РЕД И МОРАЛ............................................................................130

1. ЗА МОРАЛА В ПАЗАРНАТА ИГРА...........................................................130

2. ДИАЛЕКТИКА НА МОРАЛА И ИНДИВИДУАЛИЗМА...................136

3. ТРАНСФЕР НА ПАЗАРНИЯ МОРАЛ В НЕПАЗАРНИТЕ РАЗМЕНИ......140

VI. ЧОВЕКЪТ В ПАЗАРНИЯ РЕД.....................................................................143

1. ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЗНАНИЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЗАРНИЯ АКТЬОР.......143

2. КАК ПАЗАРНИЯТ АКТЬОР ПРАВИ СВОЯ ИЗБОР НА РАЗМЕНИ.......144

Преференциите на пазарния актьор...........................................................144

Очакванията на пазарния актьор или за неопределеността и риска на избора........148

Ограничители на избора..................................................................................152

3. ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЗАРНИЯ АКТЬОР

КАТО ПРОЦЕС НА АДАПТАЦИЯ КЪМ ПАЗАРНИЯ РЕД..............158

4. ЗА РАЦИОНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРНИЯ АКТЬОР .... 161 

Рационалният избор като момент от поведението на пазарния актьор.............166

5. ДЕМОНИЗИРАНЕ НА РОЛЯТА „ПАЗАРЕН АКТЬОР“.....................170

ИМА ЛИ ПАЗАРНИЯТ РЕД АЛТЕРНАТИВА?

(Вместо заключение)...........................................................................................173

БИБЛИОГРАФИЯ................................................................................................175

Om състоянието между знанието и незнанието зависи колко мъдър ще стане чоВек.
Незнанието нс бива да обеднява за сметка на знанието. На Всеки отговор - неопределено откъде и без никакВа Връзка с него - трябВа да се поражда Въпрос, спал сгушен дотогава.
Човекът, който има много отговори, трябва да има още повече Въпроси.
Елиас Канети

Критерият за научния статут на една теория е Възможността за нейното опровергаване, отхвърляне или потвърждаване чрез опита.
Карл Попьр

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.