Теория на молекулните орбити

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-8-2017
  •  242

Автор:Николай Тютюлков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:344
Корици:Твърди
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Теория на молекулните орбити. Николай Тютюлков

*******
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА
1. Вълнова функция.......................
2. Оператори.............................
3. Уравнение на Шрьодингер..........

II. РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЕТО НА ШРЬОДИНГЕР ЗА НЯКОИ ПРОСТИ СИСТЕМИ
1. Частица в едномерна потенциална яма.....................
2. Водороден атом. Атомни орбити. ...............
3. Слейтерови атомни орбити. ..................4.
Многоелектронни атоми.....................................

III. ВАЛЕНТНИ СЪСТОЯНИЯ. ХИБРИДИЗАЦИЯ
1. Валентни състояния на атомите..................................
2. Хибридизация.......................

IV. МЕТОД НА МОЛЕКУЛНИТЕ ОРБИТИ
1. Вариационен метод.....................
2. л-Електронно приближение...................
3. Метод на молекулните орбити.................
4. ЛКАОМО приближение...............
5. ЛКАОМО-приближението за молекули с л-електрони.............

V. МЕТОД НА ХЮКЕЛ (ХМО). ТОПОЛОГИЧНА МАТРИЦА
1. Приближения в конвенционалния метод на Хюкел.......
2. Топологични свойства на молекулите. Топологична матрица ...
3. Етилен.............................
4. Бутадиен. Енергия на делокализацията...............
5. Алил...........................
6. Приложение на електронноизчислителните цифрови машини за решение на квантовохимични задачи....

VI. МОЛЕКУЛНИ ДИАГРАМИ
1. Електронен заряд на атома........................................77
2. Порядък на връзката............................79
3. Порядък и дължина на връзките..................................82
4. Индекс на свободната валентност..................................85
5. Молекулни диаграми. Изразни средства на структурната теория ... 87
6. Зависимост между енергията, порядъка на връзката и електронната плътност....90

VII. ПОДОБРЕНИ МЕТОДИ НА ХЮКЕЛ
1. Отчитане на неортогоналността на атомните орбити............95
2. Вариация на резонансните интеграли.......99
3. Интеграли на припокриване....................102
4. Непланарни тс-електронни системи.................106
5. Вариация на кулоновите интеграли. ю-Техника...........107
6. SC-метод (самосъгласуван метод).....................111
7. Отчитане на молекулната геометрия ................114

VIII. ВЪГЛЕВОДОРОДИ
1. Полиени ........................120
2. Моноциклични съединения. 4я+2-правило ............124

3. Класификация на полиядрените въглеводороди...........132
4. Алтернантни въглеводороди.................137
5. Неалтернантни въглеводороди...................139

IX. РАДИКАЛИ. ЙОНРАДИКАЛИ, ВИРАДИКАЛИ
1. Радикали ......................147
2. Йонрадикали..........................150
3. Бирадикали. Триплетни състояния.................154

X. МОЛЕКУЛИ С ХЕТЕРОАТОМИ
1. Определяне на параметрите....................166
2. Индукционен ефект. Свръхспрежение...............175

XI. МОЛЕКУЛНИ ПРЕСМЯТАНИЯ НА НЯКОИ СИСТЕМИ С ХЕТЕРОАТОМИ
1. Суббтигуирани полиени......................179
2. Производни н I ароматните въглеводороди............182
2. Хетероциклични молекули....................186

XII. МОЛЕКУЛНА СИМЕТРИЯ И ЛКАО-МО-МЕТОДЪТ
1. Елементи и операции на симетрията..............................189
2. Симетрични групи...............191
3. Използуване на симетрията за опростяване на секулярните уравнения 199

XIII. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛКАО-МО-МЕТОДА ЗА НАСИТЕНИ МОЛЕКУЛИ
1. Наситени въглеводороди....................209
2. Ненаситени въглеводороди.............................. 213
2. Разширен метод на Хюкел ....................218

XIV. ДИПОЛНИ МОМЕНТИ
1. Определение...........................2262.
Наситени молекули...........................................228
3. я-Електронни системи......................230
4. Въглеводороди..........................233

XV. ЕЛЕКТРОННИ СПЕКТРИ
1. Видове електронни преходи....................2422.
Класификация на пи пи*-преходите.....................245
3. Енергия, интензитет и поляризация на спектрите..........246
4. Фактори, които определят електронните спектри..........252
5. я-я*-Преходи при поливните...............................259
6. я-л*-Преходи при полициклични въглеводороди..........264
7. Хетероциклични съединения и производни ............271
8. Комплекси с пренос на заряда...................273

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I. Елиптични координати. Изчисление на молекулни интеграли ......283
Приложение II. Интеграли на припокриване междѵ 2рп—2/ж-атомни орбити.......288
Приложение III. Интеграли на припокриване в интервала 1,3 —1,бА при z=3,18....291
Приложение IV. Интеграли на припокриване между 2ро—2-атомни орбити.....292

Приложение................295
Литература 337

***********
Теорията на молекулните орбити е пьрвати ефективна количествена теория за химичния строеж, чието приложение в химията е началото на един нов период в развитието на теоретичните представи. Емпиричните приближения на теорията са най-простите и засега едни от най-ефективните, тъй като дават възможност за получаване н-л бърза и надеждна информация за електронния строеж, физичните свойства и реакционната способност на разнообразни по състав и строеж молекули.

В книгата са изложени основните положения на различни варианти и модификации на емпиричните методи, използувани за изследване на електронната структура на органични съединения. Тя е предназначена за специалисти химици, физици, биохимици, които желаят да използуват теорията в своите изследвания, както а за студенти от същите специалности.

Рецензент: доц. Евгени Паспалеев
Николай Николов Тютюлков / ТЕОРИЯ НА МОЛЕКУЛНИТЕ ОРБИТИ
Редактор Г. Георгиева Художник на корицата Д. Б а л е в Художествен редактор Д. Бакалов
Дадена за набор на 29. V. 1970 г. Подписана за печат на 30. XII. 1970 г.
Печатни коли 21,50 Издателски коли 17,85 Издателски №16438/111-4 Тематичен № 525 Тираж 1078 Формат 16/59/84
Държавно издателство "Наука и изкуство" Държавна печатница "Георги Димитров’

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.